A szöveg időállapota: 2015.IV.25. -
Időállapot váltás: 2011.IV.29. - 2013.V.31.
2013.VI.1. - 2014.VIII.31.
2014.IX.1. - 2015.IV.24.
2015.IV.25. -


5/2004. (IX. 17.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Ötv. 79-80. §-aiban, továbbá az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Ahtv.) 108-109. §-aiban foglaltakra - Csárdaszállás község Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

I.
Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a községi önkormányzatra, annak szerveire, továbbá az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények);

b) mindazokra a dolgokra, melyek községi önkormányzat tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dolgokra, vagyoni értékű jogokra, a gazdasági és közhasznú társaságokban az önkormányzatot megillető részesedésekre, valamint az értékpapírokra (a továbbiakban: önkormányzati vagyon).

Az önkormányzati vagyon

2. § (1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és törzsvagyon körébe nem tartozó egyéb vagyonból áll. A törzsvagyon körébe nem tartozó vagyon teljes körűen forgalomképes. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó vagyon forgalomképes vállalkozói vagyon. A forgalomképes törzsvagyont e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körét a törvény rendelkezéseinek figyelembevételével e rendelet állapítja meg.

A korlátozottan forgalomképes törzsvagyont e rendelet 2.számú melléklete, a forgalomképtelen törzsvagyont e rendelet 3.számú melléklete tartalmazza.

(3) A törvényben foglaltakon túlmenően forgalomképtelenek a regionális hulladéklerakó Csárdaszállást megillető tulajdoni hányada, köztéri műalkotások, veszélyes hulladékok tárolására kijelölt helyek.

(4) A törvényben foglaltakon túlmenően korlátozottan forgalomképesek az önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások és közüzemi szolgáltatást végző vállalatok, gazdasági társaságok használatába adott önkormányzati vagyon, amely magában foglalja az ingó és ingatlan vagyontárgyakat is.

(5) A törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyon működtetésére:

a) saját többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezetet hozhat létre, vagy költségvetési, illetőleg önkormányzati intézményt alapíthat, vagy

b) a működtetés időleges jogát koncessziós szerződésben a pályázat nyertesének engedheti át,

c) az önkormányzati törzsvagyonban lévő közcélú vízilétesítmény létesítését végző gazdálkodó szervezetnek a létesítmény közművagyonát a képviselő-testület használatba adja.

(6) A közművagyon működtetését az önkormányzat nevében a képviselő-testület szerződéssel adja használatba. Az önkormányzat képviselő-testület a szerződés elfogadásáról határozattal dönt.

E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály módosítására is.

(7) Forgalomképes vállalkozói vagyon mindaz a vagyon, amely nem tartozik a (3)-(4) bekezdés hatálya alá, illetve amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.

Vagyonnyilvántartás és leltár

3. § (1) Az önkormányzat vagyonáról a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni.

(2) Az önkormányzati vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) összesített adatokkal az önkormányzatnak be kell mutatni, melyben a törzsvagyont elkülönítetten kell szerepeltetni, továbbá ki kell mutatni az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket.

(3) Az (1) - (2) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáért, valamint a hatályos számviteli törvényben foglaltak szerinti vagyontárgyak minősítéséről a Polgármesteri Hivatal által kijelölt ügyintéző felel.

II.
Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának közös szabályai

A tulajdonosi jogok gyakorlása

4. § (1) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja, azonban az egyes tulajdonosi jogok gyakorlását e rendelet 10. §-a szerint saját szerveire ruházza át.

(2)1 Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet akkor kezelhet, ha a képviselő-testület a meghatározott vagyontárgyaira vonatkozó vagyonkezelői szerződéssel megbízza. Ez esetben a vagyonkezelő - a szerződésben meghatározott körben - a tulajdonos önkormányzat nevében és megbízásából gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

(3)2

(4) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal - az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül - a törvények, és e rendelet keretei között gazdálkodik.

(5) Az önkormányzat a tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyak létesítésére gazdasági társaságot alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban hasznosíthatja.

(6) Amennyiben az önkormányzat olyan gazdasági társaságot alapít, vagy abba tagként, részvényesként belép, amelynek tevékenysége az önkormányzat ellátási felelősségi körébe tartozik, az önkormányzat, illetve több önkormányzat esetén az önkormányzatok együttes tulajdonosi, vagy szavazati aránya 51%-nál kevesebb nem lehet.

(7) Az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogosítványokat a képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja. Attól eltérni csak a képviselő-testület nyilatkozatával lehet.

(8) Az önkormányzat kültagként saját nevének betéti társaság, cég nevében történő feltüntetéséhez nem járul hozzá.

(9) Az önkormányzati törzsvagyon állagának megőrzéséről, üzemeltetéséről a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, a gazdasági ellátó szervezet, az önkormányzat intézményei, illetőleg e vagyontárgyakat üzemeltető gazdasági társaságok útján gondoskodik.

(10) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága

5. § (1) Az önkormányzati vagyont 1 000 000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. A versenytárgyalás részletes szabályait e rendelet 4.számú melléklete tartalmazza.

(2)3

(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete ellenőrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást.

(5) Az 5 000 000 Ft értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződéseket az Áht. 15/B. § (1) szerinti tartalommal kötelező közzétenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről a polgármester gondoskodik.

Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása

6. § (1) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.

(2) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) értékpapír esetén a névérték alapján,

b) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján. Az értékbecslést az önkormányzat által felkért független külső értékbecslő végzi.

(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.

(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon értékének tekinteni, amennyiben az adó- és értékbizonyítvány 6 hónapnál nem régebbi.

Eljárás a tulajdonos képviseletében

7. § Az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a polgármester gyakorolja. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a polgármester gondoskodik.

Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása,
követelés elengedése

8. § (1)4

(2) Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről:

a) csődegyezségi megállapodásban,

b) bírói egyezség keretében,

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,

d) a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg,

e) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető,

f) kötelezettje nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal hitelt érdemlően bizonyított.

A felajánlott vagyon elfogadása

9. § (1) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett vagyonkezelő elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására.

Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal

10. § A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül:

a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása,

b) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése,

c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő kijelölése, valamint pénzbeli és apport befektetése társaságokba,

d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,

e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása,

f) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,

g) gazdasági és közhasznú társaság alapítása,

h) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása.

11. § (1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az önkormányzat és szervei, valamint a vagyonkezelők hatáskörébe tartoznak.

(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik

a) 1 000 000 Ft feletti vagyontárgy vásárlása,

b) 1 000 000 Ft értékhatár felett a vagyontárgy értékesítése, a vagyon használatának, illetve a hasznosítás jogának átengedése, cseréje, biztosítékul adása és egyéb módon való megterhelése,

c) behajthatatlan követelések törlése, 300 000 Ft. értékhatár felett.

(3) A polgármester hatáskörébe tartozik

a) az önkormányzati vagyon nyilvános értékesítésének, hasznosításának ellenőrzése,

b) a biztosítási szerződések megkötésének véleményezése,

c) a képviselő-testület által értékesítésre kijelölt, 1 000 000 Ft. értékhatár alatti ingatlan elidegenítése, használatának, illetve hasznosítási jogának átengedése, biztosítékul adása, egyéb módon történő megterhelése,

d) 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft értékhatárig ingó vagyontárgy adásvételének engedélyezése, gépkocsik adásvétele, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott beszerzések engedélyezése,

e) 1 000 000 Ft. értékhatár alatt, ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásának jóváhagyása,

f) behajthatatlan követelések törlése 30 000 Ft és 300 000 Ft között.

g) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére,

h) megkötni a nem intézményi használatban lévő bérleti szerződéseket,

i) megkötni - a gazdasági és vagyonbizottság véleményének figyelembevételével - a biztosítási szerződéseket.

(4) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik a polgármester véleményezésével

a) a közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon - két évet meg nem haladó - határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítása,

b) a használatában, kezelésében lévő, 100 000 Ft értéket meg nem haladó ingó vagyontárgyak, vagyonértékű jog stb. értékesítése,

c) 30 000 Ft - a számviteli szabályok szerint számított - egyedi értéket meghaladó elavult ingóságok értékesítése.

(5) A vagyonkezeléssel kapcsolatos beszámolót az éves és a féléves beszámolóval egyidejűleg kell a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyintézőjének megtenni a Képviselő-testület felé.

Az önkormányzati vagyonkezelők jogállása5

11/A. § (1) Az önkormányzati vagyonkezelőt illető használat joga a (2) bekezdésben foglaltak kivételével ingyenes, az önkormányzat a használat ellenértékét nem követelheti, de az önkormányzati vagyonkezelő köteles teljesíteni az önkormányzatot, mint a tulajdonost a vagyontárgy után terhelő pénzügyi kötelezettségeket.

(2) Gazdasági társaság, közhasznú társaság vagyonkezelésébe adott közmű után díjat kell fizetni.

(3) Az önkormányzat vagyonkezelő szervei jogosultak:

a) A kezelésükben lévő vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznának szedésére, a birtokvédelemre.
b) A közszolgáltatásban nélkülözhető vagyontárgyak meghatározott időre történő bérbeadására, egyéb hasznosítására.
c) A kezelésükben lévő ingó vagyontárgyak e rendeletben szabályozott módon történő elidegenítésére.
d) A vagyontárgyak megterheléséhez a képviselő- testület engedélye kell.
e) A vagyonkezelő szervezetek kötelesek a kezelésükben lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemelésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat normatív bevételeikből, a hasznosításból és a felmerülő támogatásokból származó bevételek terhére ellátni.

f) A vagyonkezelő szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni.

g) A polgármester a vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetőit e feladatuk ellátásáról rendszeresen, külön is beszámoltathatja.

(4) A vagyonkezelői jog ellenértékét a Képviselő-testület határozza meg.

(5) A vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni az adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó, valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás alapján előírt önkormányzatot terhelő más kötelezettséget.

Vagyonkezelési jog megszerzésének és gyakorlásának feltételei6

11/B. § A vagyonkezelési jog akkor adható át, ha a vagyonkezelői jog jogosultja vállalja:

a) a vagyonelem közfeladat ellátására vagy a közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységhez történő használatát,
b) a vagyonelem értékcsökkenésével arányos mértékű állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzését,

c) a vagyonkezelésbe vett vagyonelemhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,

d) a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,

e) a vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek viselését,

f) a vagyonelemhez kapcsolódó terhek és kötelezettségek viselését.

Vagyonkezelői jog ellenőrzése7

11/C. § (1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a kötelezettségek teljesítését az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: pénzügyi bizottság) ellenőrzi.

(2) A pénzügyi bizottság jogosult:

a) a vagyonkezelő kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlan területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és okiratba betekintésre,

(3) A vagyonkezelő jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.

(4) A vagyonkezelő köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentum teljességéről nyilatkozni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.

(5) A pénzügyi bizottság az ellenőrzés megállapításairól készített összefoglaló jelentést köteles a soron következő Képviselő - testületi ülésre beterjeszteni.

III.
Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2004. év november hó 1. napján hatályba. Hatálybalépésének időpontjával a 7/1995. (III. 29.) rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

81. melléklet az 5/2004. (IX. 17.) önkormánmyzati rendelethez

Forgalomképes törzsvagyon
S.sz. hrsz Terület m2 Művelési ág cím Megjegyzés
1 0119/10 1079 szántó Külterület
2 0133/7 44415 szántó Külterület
3 016/3 1079 tanyahely Külterület
4 040/11 17858 szántó Külterület
5 066/4 1439 tanyahely Külterület
6 107 7943 Beépítetlen t. Belterület
7 1480 727 kert Zártkert
8 157 375 Beépítetlen t. Jókai u.
9 180 1917 Beépítetlen t. Jókai u.16.
10 181 1750 Beépítetlen t. Jókai u.18.
11 182 1532 Beépítetlen t. Jókai u.20.
12 183 1527 Beépítetlen t. Jókai u.22.
13 184 1516 Beépítetlen t. Jókai u.24.
14 185 1515 Beépítetlen t. Jókai u.26.
15 186 1509 Beépítetlen t. Jókai u.28.
16 187 1503 Beépítetlen t. Jókai u.30.
17 188 1497 Beépítetlen t. Jókai u.32.
18 189 1491 Beépítetlen t. Jókai u.34.
19 190 1486 Beépítetlen t. Jókai u.36.
20 192 25719 Beépítetlen t. Jókai u.
21 220/15 2622 Beépítetlen t. Ady u.
22 220/16 1171 Beépítetlen t. Ady u.
23 220/17 1172 Beépítetlen t. Ady u.
24 220/18 1323 Beépítetlen t. Ady u.
25 220/19 1323 Beépítetlen t. Ady u.
26 220/20 1324 Beépítetlen t. Ady u.
27 220/21 1325 Beépítetlen t. Ady u.
28 220/22 1326 Beépítetlen t. Ady u.
29 220/23 1327 Beépítetlen t. Ady u.
30 220/24 1328 Beépítetlen t. Ady u.
31 220/25 1328 Beépítetlen t. Ady u.
32 220/26 1329 Beépítetlen t. Ady u.
33 220/27 1330 Beépítetlen t. Ady u.
34 220/28 1331 Beépítetlen t. Ady u.
35 220/29 1332 Beépítetlen t. Ady u.
36 220/34 2620 Beépítetlen t. Ady u.
37 220/35 2623 Beépítetlen t. Ady u.
38 220/36 2619 Beépítetlen t. Ady u.
39 220/37 2619 Beépítetlen t. Ady u.
40 220/38 2620 Beépítetlen t. Ady u.
41 220/39 2620 Beépítetlen t. Ady u.
42 220/40 1692 Beépítetlen t. Ady u.
43 220/41 1324 Beépítetlen t. Ady u.
44 220/42 1324 Beépítetlen t. Ady u.
45 220/43 1323 Beépítetlen t. Ady u.
46 220/44 1325 Beépítetlen t. Ady u.
47 220/45 1466 Beépítetlen t. Ady u.
48 220/46 1466 Beépítetlen t. Ady u.
49 220/47 1467 Beépítetlen t. Ady u.
50 220/48 1466 Beépítetlen t. Ady u.
51 220/54 1618 Beépítetlen t. Ady u.
52 220/9 1330 Beépítetlen t. Dózsa u.
53 223/12 6809 Beépítetlen t. Belterület
54 228 2099 lakóház Belterület Lebontott
55 232 1547 lakóház Belterület Lebontott
56 237/11 1263 Beépítetlen t. Dózsa u.
57 237/12 1264 Beépítetlen t. Dózsa u.
58 237/13 1264 Beépítetlen t. Dózsa u.
59 237/14 1264 Beépítetlen t. Dózsa u.
60 237/15 1265 Beépítetlen t. Dózsa u.
61 237/16 1265 Beépítetlen t. Dózsa u.
62 237/17 1265 Beépítetlen t. Dózsa u.
63 237/18 1266 Beépítetlen t. Dózsa u.
64 237/6 770 kert Dózsa u.
65 237/a/1 78 lakóház Dózsa u.
66 242/3 302 lakóház belterület
67 52/4 1549 Beépítetlen t. Felszabadulás u.
68 52/5 1546 Beépítetlen t. Felszabadulás u.
69 97 11420 Beépítetlen t. Belterület
3970 49/1 2517 közterület Felszabadulás u. Mázsaház

2. melléklet az 5/2004. (IX. 17.) önkormánmyzati rendelethez

Forgalomképtelen törzsvagyon
S.sz. hrsz Terület m2 Művelési ág cím Megjegyzés
1 05/13 1692 út Külterület
2 016/40 283 út Külterület
3 055/25 5612 út Külterület
4 03 1353 út Külterület
5 057/19 9933 út Külterület
6 091/27 6346 csatorna Külterület
7 091/25 5452 csatorna Külterület
8 055/15 5754 út Külterület
9 091/24 3436 út Külterület
10 220/55 1047 Árok Ady u.
11 220/33 3787 közút Ady u.
12 040/6 8621 út Külterület
13 058/8 22 közút Névnélküli u. Vasútkörnyék
14 08 9556 közút Névnélküli u. Tarcsai határ
15 098/12 1326 út Külterület
16 060/7 2965 út Külterület
17 09 7779 közút Névnélküli u. Tarcsai határ
18 0126/14 4107 út Külterület
19 055/6 5050 út Külterület
20 066/7 3058 Út, árok, töltés Külterület
21 012 3907 Út, árok Külterület
22 098/8 9451 út Külterület
23 027/2 9023 út Külterület
24 014 3640 út Külterület
25 015 3311 út Külterület
26 21 5757 közút Mártírok u.
27 127/6 46346 sportpálya Sporttelep
28 22 1487 közút Névnélküli u. Mártírokból
29 022 2418 út Külterület
30 0218/9 5394 út Külterület
31 0268/11 7196 út Külterület
32 0213/8 8876 út Külterület
33 027/1 1474 út Külterület
34 0209/7 30804 út Külterület
35 127/4 1489 közút Névnélküli u. Sporttelep
36 032 2045 út Külterület
37 0265/8 2437 árok Külterület
38 067/2 31429 közút Névnélküli u. Arany-Falut.
39 0206/6 3472 csatorna Külterület
40 035 5371 út Külterület
41 036/1 3639 út Külterület
42 040/1 174 út Külterület
43 0206/5 2303 csatorna Külterület
44 48 740 közút Névnélküli u. Márt.-Petőfi
45 50 5176 közút Petőfi u.
46 0101/2 9778 út Külterület
47 51 10108 Közpark Felszabadulás u.
48 0206/4 7449 út Külterület
49 052 2778 út Külterület
50 53 657 közút Névnélküli u. Petőfi-Rákóczi
51 054 2835 út Külterület
52 0110/2 366 út Külterület
53 0112/2 7111 út Külterület
54 60 6290 Beépítetlen t. Felszabadulás u.
55 0120/2 11147 út Külterület
56 0124/2 7789 út Külterület
57 065 7096 közút Falutelep u.
58 67 874 közút Névnélküli u. Petőfi-Rákóczi
59 067/1 3546 Út Külterület
60 0206/3 4049 csatorna Külterület
61 76 273 közút Névnélküli u. Sikátor
62 237/3 1667 Beépítetlen t. Dózsa u.
63 080 9005 Út, árok Külterület
64 84 2330 közút Rákóczi u.
65 084 9532 Út, árok Külterület
66 094 5997 út Külterület
67 96 573 közút Névnélküli u. Kossuth-Felsz.
68 096/1 7806 út Külterület
69 0100 6915 út Külterület
70 0206/2 185 csatorna Külterület
71 0208/2 3874 csatorna Külterület
72 105 2659 közút Hunyadi u.
73 0211/2 4591 út Külterület
74 106 688 közút Névnélküli u. Hunyadi-Felsz.
75 0110/1 8818 út Külterület
76 0221/2 14126 út Külterület
77 0118/1 10677 út Külterület
78 126 15186 közút Kossuth u.
79 0127 38859 út Külterület
80 0130 13172 út Külterület
81 0132 155560 közút Névnélküli u. Gyomahatár
82 145 5933 közút Arany J. u.
83 0161 2554 közút Külterület HÁG központ
84 0163 1367 közút Névnélküli u. Gyomahatár
85 0176 5167 út Külterület
86 0181 2021 közút Névnélküli u. Gyomahatár
87 0183 10092 út Külterület
88 0184 1306 árok Külterület
89 191 4703 közút Jókai u.
90 0191 10384 út Külterület
91 0203 2518 út Külterület
92 205 986 közút Ady u.
93 0208/1 2855 út Külterület
94 0219 1701 út Külterület
95 222 9124 közút Dózsa u.
96 0223 6797 út Külterület
97 224 1253 közút Névnélküli u. Falutelep u.
98 0225 9654 út Külterület
99 0230/1 3420 út Külterület
100 0231 1165 út Külterület
101 0236 6905 út Külterület
102 239 1012 közút Névnélküli u. Dózsa-Falutel.
103 0244/1 8562 út Külterület
104 0251/1 11568 út Külterület
105 0252 5453 közút Névnélküli u. Félhalom felé
106 0266 6434 út Külterület
107 0272 20688 út Külterület
108 0280 3192 út Külterület
109 1101 2810 közút Névnélküli u. Cs.sz.zártkert
110 1119 2816 közút Névnélküli u. Cs.sz.zártkert
111 1160 2824 közút Névnélküli u. Cs.sz.zártkert
112 1307 1167 közút Névnélküli u. Félh.zártkert
113 1520 2840 közút Névnélküli u. Félh.zártkert
114 1521 1665 közút Névnélküli u. Félh.zártkert
115 1522 1038 közút Névnélküli u. Félh.zártkert
116 1523 2706 közút Névnélküli u. Félh.zártkert
117 1524/1 234 közút Névnélküli u. Félh.zártkert

3. melléklet az 5/2004. (IX. 17.) önkormánmyzati rendelethez

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
S.sz. hrsz Terület m2 Művelési ág cím Megjegyzés
1 0126/2/a 10358 szántó Külterület Temető
2 0126/2/b 2820 temető Külterület
3 066/3 1309 dögtér Külterület
4 127/6 6346 Sportpálya Sportpálya
5 128 5739 iskola Arany J. u.2.
6 164/1 1193 szabadidőpark Kossuth u.4-6.
7 164/2 2125 Műv.ház Kossuth 4-6.
8 220/5 1333 Lakóház,udvar Dózsa u.30.
9 220/6 1332 Lakóház,udvar Dózsa u.32.
10 220/7 1331 Lakóház,udvar Dózsa u.34.
11 220/9 1330 Lakóház,udvar Dózsa u.38.
21012
13 49/3 3934 közterület Felszabadulás u. Bolt, piactér
14 52/3 3568 iskola Felszab.7-9.
15 70 1832 irodaház Petőfi u.17.
16 75 3887 óvoda Kossuth 23.

4. melléklet az 5/2004. (IX. 17.) önkormánmyzati rendelethez

A vagyonhasznosításról

A rendelet e mellékletének célja, hogy megállapítsa a versenytárgyalás szabályait és ezzel biztosítsa a megalapozott szerződések létrejöttét, valamint a verseny tisztaságának védelmét.

A hatálya a szerződés megkötésére irányuló versenytárgyalásra terjed ki.

Versenytárgyalás az, amikor a kiíró a versenytárgyalásra vonatkozó felhívásban közli, hogy több ajánlattevőtől kér ajánlatot és megjelöli az ajánlatok benyújtásának határidejét, valamint elbírálásának időpontját is.

E rendelet alkalmazásában

a) kiíró:az önkormányzat és intézményei;

b) ajánlattevő: a gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy és magánszemély, ideértve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is.

A versenytárgyalás típusai

A versenytárgyalás nyilvános vagy zártkörű.

- Zártkörű versenytárgyalást kell tartani, ha a nyilvánosság nyomós közérdeket sértene.

- Zártkörű versenytárgyalást lehet tartani akkor, ha a teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők alkalmasak.

A versenytárgyalás meghirdetése

A nyilvános versenytárgyalást megyei napilapban meg kell hirdetni.

A zártkörű versenytárgyalásról az érdekelt ajánlattevőket egyidejűleg és közvetlenül kell tájékoztatni.

A versenytárgyalást meghirdetni csak akkor lehet, ha a kiíró a szerződés megkötéséhez szükséges feltételekkel és a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel rendelkezik.

A versenytárgyalást a szolgáltatás egészére vagy részére lehet meghirdetni.

A versenytárgyalást két fordulóban is meg lehet hirdetni. A második fordulóban a kiválasztott ajánlattevők az első fordulóban vállalt feltételek alapul vételével vesznek részt.

A kiíró az első fordulóban olyan adatokat tartalmazó ajánlatokat is kérhet, amelyekből meg tudja állapítani, hogy az ajánlattevő teljesítőképessége, eddigi tevékenysége, szakismerete, valamint megbízhatósága és pénzügyi helyzete alapján alkalmas-e a felhívásban megjelölt szolgáltatás teljesítésére.

A versenytárgyalási felhívás

A kiíró a versenytárgyalási felhívásban valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani, és a felhívás tartalmát úgy meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatokat tehessenek.

A versenytárgyalási felhívásnak tartalmaznia kell különösen:

- a szolgáltatás pontos meghatározását, ideértve annak műszaki, kereskedelmi, jogi feltételeit is;

- a teljesítés helyét és legkésőbbi határidejét;

- az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötéseket és feltételeket;

- az ajánlatok benyújtására, felbontási helyére és idejére, valamint az elbírálásra vonatkozó időpontokat és szempontokat.

Ha a kiíró az ajánlatok elkészítéséhez részletes dokumentációt bocsát rendelkezésre, úgy a versenytárgyalási felhívásban meg kell jelölni a dokumentáció beszerzésének helyét és feltételeit is. A kiíró biztosítani köteles, hogy a versenytárgyalás meghirdetésének időpontjában a dokumentáció rendelkezésre álljon.

Az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontot a versenytárgyalási felhívásban úgy kell meghatározni, hogy a felhívás közzététele és az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontok között legalább harminc nap különbség legyen.

A versenytárgyalási biztosíték

A versenytárgyaláson való részvétel versenytárgyalási biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához köthető, amelyet az ajánlat megküldésével kell a kiíró rendelkezésére bocsátani.

Az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt az ajánlatát visszavonhatja, de ebben az esetben a biztosítékot elveszti és az a kiírót illeti meg. Egyébként a biztosítékot a versenytárgyalási felhívás visszavonása, illetőleg az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint elbírálása után vissza kell adni, kivéve ha a versenytárgyalási felhívás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik.

A versenytárgyalási felhívás visszavonása

A kiíró a versenytárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. A felhívás visszavonását a versenytárgyalás meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.

A versenytárgyalási felhívás visszavonása esetén - ha a részletes dokumentáció rendelkezésre bocsátása ellenérték fejében történt - a kiíró az ellenszolgáltatás visszafizetésére, az ajánlattevők pedig a dokumentáció visszaadására kötelesek.

A versenytárgyalási ajánlat

A versenytárgyalásra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes nyilatkozatát különösen:

- a versenytárgyalási felhívás feltételeire;

- a szolgáltatás megvalósítására;

- az igényelt ellenszolgáltatás összegére.

A biztosíték kikötésekor az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot a kiíró rendelkezésére bocsátotta.

Az ajánlattevő az ajánlatban közölt egyes adatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő a nevének, az általa igényelt ellenszolgáltatásnak és a teljesítési határidőnek a nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg.

Az ajánlatot zártan kell benyújtani és fel kell tüntetni az adott versenytárgyalásra utaló jelzést.

A versenytárgyalás során az ajánlattevő az ajánlatához a kiíró által - a versenytárgyalásra vonatkozó felhívásban - közölt elbírálási időpontot követő harminc napig kötve marad, kivéve, ha a kiíró az elbírálási időpontban valamelyik ajánlattevővel szerződést kötött vagy közölte, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni.

A versenytárgyalási ajánlatok ismertetése

Az ajánlatok felbontására meg kell hívni az ajánlattevőket és ismertetni kell nevüket, székhelyüket, valamint az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, amelyeknek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta.

Az ajánlatok felbontásánál csak a kiíró és az ajánlattevők, továbbá a kiíró által meghívottak lehetnek jelen.

A kiíró az ajánlatok felbontása után köteles megállapítani, hogy az ajánlatok közül melyek érvénytelenek.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

- olyan ajánlattevő nyújtotta be, amelyik nem jogosult részt venni a versenytárgyaláson;

- azt az ajánlat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be;

- a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta a kiíró rendelkezésére;

- az nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek.

Az érvénytelen ajánlatot tevők a versenytárgyalás további szakaszában nem vehetnek részt.

A versenytárgyalási ajánlatok elbírálása

Ha az ajánlatok elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, a kiíró az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet.

A benyújtott ajánlatok a kiíró hozzájárulásával sem módosíthatók.

A kiírónak az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés kihirdetésére az ajánlattevőket meg kell hívni. A kihirdetésen jelen nem levő ajánlattevőket a döntésről haladéktalanul írásban értesíteni kell.

Ha a kiíró valamelyik ajánlattevő ajánlatát elfogadja, a szerződés létrejöttének időpontja

- a jelenlevő ajánlattevő esetében az írásba foglalt döntés kihirdetése és egyidejű átadása;

- jelen nem levő ajánlattevő esetében a döntés hozzá történő megérkezésének a napja.

Ha a kiíró egyik ajánlattevő ajánlatát sem fogadja el és a részletes dokumentációt ellenérték fejében bocsátotta rendelkezésre, úgy e vonatkozásban a versenytárgyalási felhívás visszavonására meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

A kiíró az ajánlatokat kizárólag az elbírálásra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén az ajánlattevővel külön meg kell állapodnia.

Az ajánlattevő a kiírótól az ajánlat kidolgozásáért térítést nem igényelhet.

5. melléklet az 5/2004. (IX. 17.) önkormánmyzati rendelethez11

Csárdaszállás Község Önkormányzata kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősíti az üzemeltetésre átadott vízi - közmű vagyont, amelynek részletezése a Békés Megyei vízművek Zrt. és Csárdaszállás Község Önkormányzata által megkötött vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésben, valamint az ahhoz tartozó mellékletekben található.


1
Módosította: 8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. április 25-től.
2
Hatályon kívül helyezte: 8/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2015. április 25-től.
3
Hatályon kívül helyezte: 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2013. június 1-től.
4
Hatályon kívül helyezte: 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatálytalan 2013. június 1-től.
5
Az alcímet és a 11/A. §-t beiktatta: 12/2014. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. szeptember 1-től.
6
Az alcímet és a 11/B. §-t beiktatta: 12/2014. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. szeptember 1-től.
7
Az alcímet és a 11/C. §-t beiktatta: 12/2014. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés. Hatályos 2014. szeptember 1-től.
8
Módosította:a 16/2008. (XI. 27.) Kt. sz. rendelet 1. §-a.
9
3Beiktatta a 8/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
10
2Törölte a 8/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
11
Beiktatta: 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2013. június 1-től.