14/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

a helyi közművelődésről

Csárdaszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1997. évi CXL. tv. a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről (továbbiakban: Ktv.) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy az önkormányzat a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei ismeretében meghatározza a település közművelődési feladatait, törekvéseit, azonnali intézkedéseit, megalapozza közép- és hosszú távra a fejlesztés lehetőségeit.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Csárdaszállás község közigazgatási területén működő, önkormányzati finanszírozású és önkormányzati támogatásban részesülő közművelődési tevékenységet folytatókra.

A közművelődés kiemelt céljai

3. § Csárdaszállás Község Önkormányzatának kötelező feladata a helyi közművelődés támogatása.

a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

a nemzeti ünnepek, a helyi ünnepek kultúrájának gondozása,

az amatőr közösségek tevékenységének támogatása,

a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

4. § Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési tevékenység folyamatos megvalósítására a Községi Művelődési Házat jelöli ki.

A Községi Művelődési Ház, mint közművelődési intézmény feladatait a közművelődési szabályzat alapján végzi. A Közművelődési szabályzat a rendelet 1. sz. melléklete.

5. § A közművelődési tevékenység szervezését a mindenkori könyvtári alkalmazott a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, a polgármester irányításával végzi.

6. § A kulturális rendezvényekről a település lakóit megfelelő időben, részletes programmal kell értesíteni.

Hatálybaléptető rendelkezések

7. § (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. sz. melléklet

KÖZMŰVELŐDÉSI SZABÁLYZAT

A közművelődés általános szabályai

Csárdaszállás község közművelődési tevékenységének támogatása közcél.

A helyi közművelődési tevékenység támogatása az önkormányzat kötelező feladata, melynek pénzügyi feltételeit az éves költségvetésben biztosítja.

A Községi Művelődési Ház az önkormányzat és intézményei által szervezett, valamint a civil szervezetek és a lakosság által kezdeményezett rendezvényeknek ad helyet.

A helyi közművelődési tevékenység

A helyi közművelődési tevékenységek döntően a nemzeti és nemzetközi ünnepek (március 15. május 1., augusztus 20., október 23.) közösségi szintű megünneplése, és a helyi hagyományok (farsang, falunap, karácsony) szokások gazdagítása ápolása köré csoportosulnak.

A tevékenységhez tartozik a szabadidő közösségi szintű eltöltése, feltételeinek biztosítása.

A tevékenység része az egyéb közösségi művelődést segítő lehetőségek biztosítása is.

A helyi közművelődés finanszírozása

A működés forrásai:

a Községi Művelődési Ház bevételei, és

az Önkormányzati költségvetési támogatás.

Ezek a források az önkormányzat költségvetési rendelet Könyvtár szakfeladatán kerülnek megtervezésre.

A törvény szerint a Községi Művelődési Ház bevételeit felhasználhatja közművelődési tevékenységre.

A közművelődési tevékenységek szervezésének szabályai

A közművelődési feladatok szervezését a Könyvtár mindenkori alkalmazottja a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, a polgármester irányításával végzi.

A könyvtári alkalmazott köteles a költségvetés tervezésekor elkészíteni Csárdaszállás község tárgyévi rendezvény tervezetét.

A rendezvény tervezetet a polgármesternek véleményezésre köteles átadni.

A községi rendezvények szervezését, lebonyolítását köteles a Polgármesterrel egyeztetni.

A szervezési gondokat, problémákat időben jelzi a polgármesternek, akadályoztatása esetén az alpolgármesternek vagy a jegyzőnek.

A rendezvényekről a község lakóit időben értesíteni köteles, szórólapok kijuttatásával, vagy a rendezvény programjának kifüggesztésével.

Közművelődési kapcsolatok

A könyvtári alkalmazott folyamatos kapcsolatot tart:

a Békés Megyei Művelődési Központtal, éves továbbképzésen és országos népművelői értekezleten részt vesz

a Békés Megyei könyvtárral

a környező települések közművelődési intézményeivel