A szöveg időállapota: 2016.VIII.1. -
Időállapot váltás: 2014.I.1. - 2014.IV.4.
2014.IV.5. - 2015.II.19.
2015.II.20. - 2016.VI.29.
2016.VI.30. - 2016.VII.31.
2016.VIII.1. -


29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Csárdaszállás Község Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatót (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma:

a) a települési hulladék gyűjtése,

b) a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó feltételek biztosítása,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék szállítása,

d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése

(2a)1 Az (1) bekezdésben megnevezett közszolgáltatóval kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló törvényben és a végrehajtási jogszabályokban meghatározottakon kívül a következőket tartalmazza:

a) a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi szerződések kezelésének módját;

b)2

c) vis major esetekben a közszolgáltató helyettesítésének rendjére vonatkozó szabályokat.

d)3 az elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.

(3) A (2) bekezdésben foglalt közszolgáltatási terület határait a 2. melléklet tartalmazza

2. A személyes adatok kezelése

2. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:

a) a nevét,

b) a születési idejét és

c) az anyja nevét kezelheti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének címét is.

(3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása.

(4) A (3) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.

(5) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg.

(6) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.

(7) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.

3. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje

3. § (1)4 A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a települési vegyes hulladék gyűjtőedényeket január 1-től december 31-ig hetente egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól.

(1a)5 A közszolgáltató a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot tartalmazó gyűjtőedényeket január 1-től december 31-ig havonta egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól.

(2)6 A 3. mellékletben foglalt üdülő ingatlan ingatlanhasználójától május 1-e és szeptember 30-a között hetente egyszer fogadja a közszolgáltató a települési vegyes hulladék gyűjtőedényeket.

(3)7 A 3. mellékletben foglalt üdülő ingatlan ingatlanhasználójától május 1-e és szeptember 30-a között havonta egyszer fogadja a közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot tartalmazó gyűjtőedényeket.

4. § (1)8 A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és az ingatlanhasználó szerződést köt a 4. mellékletben foglalt tartalommal..

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a)a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;

b) a teljesítés helyét;

c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény fajtáját, űrtartalmát és darabszámát;

d) a gyűjtés időpontját;

e)9 a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak a hulladékgazdálkodást szabályozó törvényben nevesített koordináló szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv) felé történő megfizetésének díját;

f)10 a közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének módját;

g)11 a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;

h)12 a házhoz menő elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.

(3)13 A háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről szóló felajánlás tartalmát a 3. melléklet határozza meg.

4. A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

5. § (1) Az ingatlanhasználó a települési szilárd hulladék gyűjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, vagy a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és a közszolgáltató azonosító jelével ellátott más gyűjtőedényt (továbbiakban: zsák) vehet igénybe.

(1a)14 A közszolgáltató által, az ürítések gyakoriságának megfelelő mennyiségben az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott, elkülönített gyűjtésre alkalmas zsákok eltérő jelölésűek a kommunális célra használható zsákoktól.

(1b)15 Az elkülönített gyűjtésre alkalmas zsákokat az elkülönített települési hulladék fajtájának megfelelő színnel, valamint „Tiszta városért” felirattal kell megkülönböztetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt gyűjtési módok vegyesen is alkalmazhatók, amennyiben a szállítóeszközhöz rendszeresített gyűjtőedény kapacitását meghaladja az ingatlanon keletkezett háztartási hulladék mennyisége.

(3) A közszolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, térítés ellenében a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül rendelkezésre bocsátja.

(4)16 Az (1) bekezdésben előírt gyűjtőedényekben nem elhelyezhető települési szilárd hulladékot az ingatlanhasználó a rendelet 5. mellékletében meghatározott módon köteles elhelyezni.

(5)17 Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése és tárolása során köteles úgy eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(6)18 A ingatlanhasználó köteles törekedni a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére és az elkülöníthető települési hulladékok gyűjtésére.

5. A hulladék gyűjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

6. §19 (1) A gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül kell elhelyezi, azokat a közterületre csak az ürítés napján szabad kihelyezni.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok gyűjtése és közszolgáltatónak történő átadásának rendje:

a) papírhulladékokat kötegelve, szállításra alkalmas állapotban a közszolgáltató által meghatározott időpontban a kell kihelyezni.

b) műanyaghulladékot valamint a fém, illetve papír-műanyag-fém kompozit italos dobozokat az erre rendszeresített gyűjtőedényben a közszolgáltató által meghatározott időpontban a kell kihelyezni.

7. § A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:

a) az nem a rendszeresített vagy a közszolgáltató által el nem fogadott gyűjtőedényben kerül elhelyezésre,

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható,

c) az a közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon kerül elhelyezésre.

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjalóli mentesség20

8. § (1) Mentesül a közszolgáltatási díj megfizetése alól a beépítetlen telkek és a lakatlan lakások vagy üresen álló nem lakás célú épületek ingatlanhasználói,

(2) Az (1) bekezdés szerinti lakatlan lakásnak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlannak, akkor minősül ha:

a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy,

b) a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve és

c) a villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 5 kW/óra teljesítményt.

(3) A kedvezmény és a mentesség igénybevételére irányuló kérelmet az önkormányzat hivatalának ügyfélszolgálati feladatot ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell áramdíjra vonatkozó utolsó háromhavi számlát,

(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelemről a polgármester dönt.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződések, érvényességét a jelen rendelet hatályba lépése nem érinti.

1. melléklet a 29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez21

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai

1. A szolgáltató megnevezése: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.

3. KÜJ azonosító: 103 203 115

4. KTJ-azonosító: 101 265 543

5. Statisztikai számjel: 24290054-3821-572-03.

6. Adószám: 24290054-2-03,

7. Cégjegyzékszám: 03-09-126039

8. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTFKP/

10201-6/2015.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai

1. Alvállalkozó megnevezése: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2. Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz.

3. KÜJ azonosító: 101 959 814

4. KTJ-azonosító: 101 705 153

5. Statisztikai számjel: 13794602-3811-572-04

6. Adószám: 13794602-2-04,

7. Cégjegyzékszám: 04-09-007188

8. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott minősítő okirat száma: OKTF-KP/13378-8/2015.

2. melléklet a 29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

A hulladékszállítási közszolgáltatási terület határa
A B
Közszolgáltatással ellátott terület Közszolgáltatás típusa
(kukás/zsákos)
1 Ady Endre utca kukás
2 Állami Gazdaság kukás
3 Arany János utca kukás
4 Csárda út kukás
5 Dózsa utca kukás
6 Falutelep köz kukás
7 Jókai utca kukás
8 Kossuth utca kukás
9 Mártírok útja kukás
10 Máv vasútállomás kukás
11 Petőfi utca kukás
12 Rákóczi utca kukás
13 Szérűskert köz kukás
14 Tanya kukás
15 Temetőhalom kukás
16 Tessedikzug kukás

3. melléklet a 29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez22

Felajánlás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

A Ht. 38. § (1) értelmében az ingatlanhasználó - ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Ht., valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.

A Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot - azaz a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:

1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.

2. Ügyfél (közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos / vállalkozás) neve (közszolgáltatás díjának alanya): ...........................................................................;

Lakcíme (székhelye): ....................................................................................;

Tartózkodási / értesítési cím: .........................................................................;

Szolgáltatás helye: .......................................................................................;

Vállalkozó esetén adószám: ..................................................;

3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ....... literes ....... db.

4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 60 literes tartály ....×, 80 literes tartály .... db; 110 vagy 120 literes tartály .... db; 240 literes tartály .... db, elkülönített települési hulladék gyűjtő zsák ..... db.

5. Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság heti ........ alkalommal települési vegyes hulladékgyűjtést fog végezni.

6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente ....... napon történik.

7. A gyűjtőedényt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő a szolgáltatást legalább hetente egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetése az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, számla ellenében történik.

8. A lakosság az általa szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a közszolgáltatónak történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen helyezheti el. Házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a szolgáltató havonta egyszer fogadja az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot.

Kelt:

GYOMAKÖZSZOLG

Kommunális Közszolgáltató

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

×Kedvezményt megállapító határozat száma: ............................................

4. melléklet a 29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez23

Szerződés minta

Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére

Mely létrejött egyrészről

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.,

Adószám: 13794602-2-04,

Képviseli: Fekete József ügyvezető

mint Szolgáltatást végző (továbbá Szolgáltató), másrészről

Ingatlanhasználó (közszolgáltatást igénybe vevő) neve: ..........................................................

Születési hely, idő: ..........................................................

Anyja neve: ..........................................................

Lakcím/Székhely: ..........................................................

Tartózkodási / értesítési cím: ..........................................................

Vállalkozók esetén adószám: ..........................................................

továbbiakban Ingatlanhasználó között alulírott napon az alábbi feltételekkel.

A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) alapján ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll.

Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást heti ............ alkalommal.

A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ..........................................................

A szolgáltatás nyújtásának napja: ....................................................................

A szolgáltatás helye: Csárdaszállás ..................................................................

Társasház esetén lakások száma: ....................................................................

A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:

A Szolgáltató az ingatlanhasználó használatába adja szabványos .... db ........ típusú ........ űrtartalmú gyűjtőedényét.

Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy rendelkezik .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.

A Szolgáltató az ingatlanhasználó részére elad/bérbe ad .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt ......... Ft áron.

Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint: ............................... Ft/ürítés.

A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját az üzletszabályzatában határozza meg. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson túli szolgáltatás ellenértékéről - a szolgáltatás teljesítéséhez igazodóan, de legalább negyedévente - a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére a Szolgáltató számlát állít ki.

A kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén ............................ Ft/ürítés díjban határozza meg.

Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetését az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, számla ellenében teljesíti.

Az ingatlanhasználó tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.

Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire terjedhet ki, melyek a Ht. a végrehajtási rendeletei, valamint atelepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, annak megfizetésére és módjára, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.

Az ingatlanhasználó jelen szerződés alapján végzett közszolgáltatás igénybevételét 15 napos felmondási határidővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadó jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól; 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről; 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról; 31/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról.

Kelt:
.................................................
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Szolgáltató
.................................................
Ingatlantulajdonos
Megrendelő

5. melléklet a 29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez24

Hulladékgyűjtő helyek

1. Hulladékudvar

név: Gyomaszolg Ipari Park Kft

székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz

adószám: 10665387-2-04

cégjegyzékszám: 04-09-001752

A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok helyezhetők el
A B
1 Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok
2 Háztartási nagydarabos ( háztartási berendezés, lomok) fáradt olaj, használt sütő zsiradék
3 fém hulladék (alumínium italos dobozok, vashulladék) festék, oldószer
4 üveg hulladék (pl.: befőttes, szörpös, italok, síküveg stb.) növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei
5 papír hulladék (pl.: szórólapok, karton, újság) lejárt szavatosságú gyógyszerek
6 műanyag hulladék (pl.: üdítős palack, nejlon zacskó) fénycső, izzó
7 italos karton dobozok (tetra pack csomagolás: üdítős, tejes doboz) elektronikus hulladék (pl.: Tv, számítógép,
hűtő, telefon)
8 Textilhulladék szárazelem (pl.: gomb elem, ceruza elem)
9 személyautó gumiabroncs - max. 1. garnitúra háztartási gépek (pl.: gáztűzhely, mosógép)
10 ömlesztett zöld hulladék (pl.: levágott fű,
nyesedék, lomb)
akkumulátor
11 lakossági építési törmelék - max. 1m3 festékpatronok, tonerek

A lakosság nem veszélyes hulladékból évente összesen maximum 200 kg/háztartás, veszélyes hulladékot pedig 100 kg/háztartás mennyiséget adhat le.

A hulladékudvarban nem helyezhető el:

- a kommunális hulladékot (háztartási vegyes hulladék)

- a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl.: pala, kátránnyal szennyezett hulladék, laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)

A darabos hulladékokat csak tiszta állapotban veszi át a szolgáltató.

Hulladékudvar nyitva tartása: hétköznap 8 - 15 óra


1
Módosította: 4/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. április 5-étől.
2
Hatályon kívül helyezte: 9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. június 30-ától.
3
Beiktatta: 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. február 20-ától.
4
Módosította: 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2015. február 20-ától.
5
Beiktatta: 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. február 20-ától.
6
Módosította: 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. február 20-ától.
7
Beiktatta: 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2015. február 20-ától.
8
Módosította: 4/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. április 5-étől.
9
Módosította: 9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. június 30-ától.
10
Módosította: 9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. június 30-ától.
11
Módosította: 4/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2014. április 5-étől.
12
Beiktatta: 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. február 20-ától.
13
Beiktatta: 4/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2014. április 5-étől.
14
Beiktatta: 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2015. február 20-ától.
15
Beiktatta: 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2015. február 20-ától.
16
Beiktatta: 4/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2014. április 5-étől.
17
Beiktatta: 4/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2014. április 5-étől.
18
Beiktatta: 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2015. február 20-ától.
19
Módosította: 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2015. február 20-ától.
20
Az alcímet módosította a 9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. június 30-ától.
21
Módosította: 10/2016. (VII. 22.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. augusztus 1-étől.
22
Módosította: 9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2016. június 30-ától.
23
Módosította: 9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. június 30-ától.
24
Módosította: 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2015. február 20-ától.