A szöveg időállapota: 2017.IX.28. -
Időállapot váltás: 2017.II.9. - 2017.VI.28.
2017.VI.29. - 2017.IX.27.
2017.IX.28. -


4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 169.313 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 169.313 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 94.196 ezer forint összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 239 ezer forint összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 6.856 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 68.022 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 100.586 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 49.174 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.942 ezer forint,

c) dologi kiadás 33.221 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.168 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 1.211 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.070 ezer forint összegben

állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1)4 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 68.534 ezer forint.

(2)5 Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 12.607 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 24.595 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 31.332 ezer forint összeget határoz meg.

(3)6 Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 193 ezer forintban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2017. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2017-2010. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2017. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat a főállású polgármester részére és közalkalmazottak részére 2017. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.

14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez7

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2017.évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 9 375 9 638
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 919 46 320
3 Működési célú átvett pénzeszköz 169 169
4 Közhatalmi bevételek 32 860 32 860
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 117 5 209
6 Működési bevétel összesen 91 440 94 196
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 239 239
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 239 239
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 6 856 6 856
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 68 022 68 022
14 Tárgyévi bevételek összesen 166 557 169 313
15 Személyi juttatás 47 940 49 174
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 780 6 942
17 Dologi kiadás 33 344 33 221
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 168 7 168
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
20 Működési célú tartalék 0 1211
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070
22 Működési kiadás összesen 98 102 100 586
23 Felújítás 10 643 12 607
24 Beruházás 22 695 24 595
25 Egyéb felhalmozási kiadás 34 923 31 332
26 Felhalmozási kiadás összesen 68 261 68 534
27 Finanszírozási kiadások 194 193
28 Tárgyévi kiadás összesen 166 557 169 313

2. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez8

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 9 375 9 638
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 919 46 320
3 Működési célú átvett pénzeszköz 169 169
4 Közhatalmi bevételek 32 860 32 860
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 117 5 209
6 Működési bevétel összesen 91 440 94 196
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 239 239
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 239 239
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 6 856 6 856
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 68 022 68 022
14 Tárgyévi bevételek összesen 166 557 169 313

3. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez9

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat
1 Bérleti díj 3 650 3650
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 300 2300
3 Mezőgazdasági termék értékesítés 1 575 1575
4 Étkezés ellátási díj bevétel 283 283
5 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 250 250
6 Kamatbevétel 100 100
7 Osztalék bevétel 0 263
8 Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója 1 217 1217
9 Saját bevétel összesen 9 375 9 638
10 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 Rendszeres segély átvett pénz 0 0
12 Mezőőri örszolgálat működésére átvett pénzeszköz 1 080 1080
13 Közcélú munkavégzők támogatása 41 181 42585
14 Nyári diákmunka program támogatása 0 997
15 Egyéb átvett pénzeszköz 1 658 1658
16 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 919 46 320
17 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
18 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
19 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 80 80
20 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 89 89
21 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 169 169
22 Közhatalmi bevételek
23 Iparűzési adó 25 000 25000
24 Építményadó 3 300 3300
25 Magánszemélyek kommunális adója 660 660
26 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100
27 Gépjármű adó 1 500 1500
28 Különféle bírságok 0 0
29 Mezőőri járulék bevétele 2 300 2300
30 Közhatalmi bevételek összesen 32 860 32 860
31 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
32 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
33 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1 572 1572
34 Közvilágítás támogatása 2 528 2528
35 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
36 Közutak fenntartásának támogatása 1 235 1235
37 Beszámítás összege -9 009 -9009
38 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3500
39 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1 129 1129
40 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
41 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0
42 Falugondnoki szolgáltatás 2 500 2500
43 Kulturális feladatok támogatása 1 200 1200
44 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 74 74
45 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
46 Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás 288 278
47 Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás adó kompenzációja 0 102
48 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 5 117 5 209
49 Működési bevétel összesen 91 440 94 196
50 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
51 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
52 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
53 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
54 Koncesszióból származó bevételek 0 0
55 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
56 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáso belülről 0 0
57 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
58 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen 0 0
59 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 39 39
60 Lakáskölcsön visszafizetés 200 200
61 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 239 239
62 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
63 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
64 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
65 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
66 Felhalmozási bevételek összesen 239 239

4. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez10

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat
1 Személyi juttatás 47 940 49 174
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 780 6 942
3 Dologi kiadás 33 344 33 221
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 168 7 168
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
6 Működési célú tartalék 0 1 211
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070
8 Működési kiadás összesen 98 102 100 586
9 Felújítás 10 643 12 607
10 Beruházás 22 695 24 595
11 Egyéb felhalmozási kiadás 34 923 31 332
12 Felhalmozási kiadás összesen 68 261 68 534
13 Finanszírozási kiadások 194 193
14 Tárgyévi kiadás összesen 166 557 169 313

5. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez11

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2 425 2425
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 425 2 425
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 2 235 2117
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 2 235 2 117
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 1 572 1572
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 1 572 1 572
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29 Személyi juttatás 6 193 6212
30 Munkaadókat terhelő járulék 1 419 1400
31 Dologi kiadás 1 200 1200
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 585 6585
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 15 397 15 397
37 013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 986 986
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 986 986
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 35 279 35279
48 Munkaadókat terhelő járulék 3 881 3881
49 Dologi kiadás 8 653 8803
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 47 813 47 963
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 2 528 2528
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 528 2 528
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 817
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 180
67 Dologi kiadás 8 438 8315
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 44 44
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 8 482 9 356
73 045120 Útépítés
74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0
82 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 600 600
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 600 600
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92 Személyi juttatás 2712 2731
93 Munkaadókat terhelő járulék 580 561
94 Dologi kiadás 200 200
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 3 492 3 492
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 114 114
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 114 114
109 096015 Gyermekétkeztetés
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 2 019 2019
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 2 019 2 019
118 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2070
126 Működési kiadás összesen 2 070 2 070
127 045161 Kerékpárút üzemelzetése, fenntartása
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 0 118
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 0 118
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
139 Dologi kiadás 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 0 0
145 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
146 Személyi juttatás 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148 Dologi kiadás 0 376
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 376
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 2 259 2278
156 Munkaadókat terhelő járulék 546 527
157 Dologi kiadás 771 771
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 3 576 3 576
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
166 Dologi kiadás 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 800
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173 Személyi juttatás 1 497 1857
174 Munkaadókat terhelő járulék 354 393
175 Dologi kiadás 13 13
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 1 864 2 263
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 1 200 674
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 200 674
190 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 441 441
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 441 441
199 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 142 142
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 142 142
208 104043 Család és gyermekjóléti központ
209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 43 43
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 43 43
217 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 63 63
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 63 63
226 018020 Központi költségvetési befizetések
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 240 240
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 240 240
235 Összesen:
236 Személyi juttatás 47 940 49 174
237 Munkaadókat terhelő járulék 6 780 6 942
238 Dologi kiadás 33 344 33 221
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 168 7 168
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070
243 Működési kiadások mindösszesen 98 102 99 375

6. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2017. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2016. terv 2017. terv
1 Bevételek
2 Közös hivatal működésének támogatása 4 992 5 084
3 Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről 5 864 6 023
4 Bevételek összesen 10 856 11 107
5 Kiadások
6 Személyi juttatás 7 395 8 016
7 Munkaadókat terhelő járulék 1 961 1 791
8 Dologi kiadás 1 500 1 300
9 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
10 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
11 Működési célú tartalék 0 0
12 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
13 Működési kiadás összesen 10 856 11 107

7. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez12

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat
1 Felújítások
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója 1143 1143
3 Önkormányzati ingatlanok Villamos biztonságtechnikai felújítás 3000 3000
4 Mártírok útja felújítás 6 500 6500
5 Út felújítás (Kossuth út parkoló és Temető út) 0 1964
6 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 10 643 12 607
7 Beruházások
8 Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat 20 000 20000
9 Közút program gép beszerzés 1005 1005
10 Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés 762 762
11 Mezőőri szoftver beszerzés 293 293
12 Aprítógép vásárlás 635 635
13 Bontókalapács vásárlás 0 88
14 Elektromos vízmelegítő vásárlás 0 35
15 Színpadtechnika vásárlás 0 150
16 Szárzúzó vásárlása 0 677
17 Települési arculati kézikönyv elkészítése 0 950
18 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 22 695 24 595
19 Egyéb felhalmozási kiadások
20 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
22 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
23 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0
24 Első lakáshoz jutók kölcsöne 400 400
25 Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő 34 523 30 932
26 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 34 923 31 332
27 Finanszírozási kiadások 194 193
28 Finanszírozási kiadások összesen 194 193

8. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2017. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen Működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 0 0
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
3 Önkormányzati Hivatal működési Támogatás -igazgatás 0 0 0 0 6585 -6585
4 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 0 0 0 6585 -6585
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 1572 0 0 1572 1572 0
7 Közvilágítás 2528 0 0 2528 2528 0
8 Köztemető 100 0 0 100 600 -500
9 Közutak. Fenntartása 1235 0 0 1235 2235 -1000
10 Beszámítás összege -9009 0 0 -9009 0 -9009
11 Településüzemeltetés összesen -3574 0 0 -3574 6935 -10509
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 3500 0 0 3500 0 3500
13 polgármester, alpolgármester bére 0 0 0 0 6731 -6731
14 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás 0 100 0 100 1200 -1100
15 mezőőri feladtaok 0 2300 1080 3380 3492 -112
16 települési hulladék kezelés 0 0 449 449 2425 -1976
17 Város és község gazdálkodás 74 250 0 324 8482 -8158
18 Lakóingatlan bérbeadása 0 2300 0 2300 0 2300
19 Nem lakóingatlan bérbeadása 0 4636 0 4636 986 3650
20 vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás 0 0 0 0 63 63
21 Óvoda 0 0 0 0 114 -114
22 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 744 744 1864 -1120
23 Közmunka mintaprogram 0 1730 41735 43465 47813 -4348
24 Család és gyermekjóléti központ 0 0 0 0 43 -43
25 Család és gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 142 -142
26 Települési szolidaritási hozzájárulás 0 0 0 0 240 -240
27 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 3574 11316 44008 58898 73595 -14697
28 Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 0 0 0
29 Települési támogatás 0 0 80 80 2070 -1990
30 Falugondnoki feladatok 2788 0 0 2788 3576 -788
31 Gyermekétkeztetés 900 359 0 1259 2019 -760
32 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 229 0 0 0 441 -441
33 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 3917 359 80 4127 8106 -3979
34 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
35 Könyvtári szolgáltatás 1200 1200 1200 0
36 Kötelező feladat közművelődés összesen 1200 1200 1200 0
37 Kötelező feladatok összesen 5117 11675 44088 60651 96421 -35770
38 Önként vállalt feladatok 0 0
39 képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0 881 -881
40 Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 800 -800
41 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 1681 -1681
42 Önkormányzati egyéb saját bevételek
43 Helyi adóbevételek 0 30560 30560 30560
44 Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0 0 0 0 0
45 Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 0 30560 0 30560 0 30560
46 Összesen 5117 42235 44088 91440 98102 -6662
47 Finanszírozási bevétel és kiadás 0 6856 6856 194 6662
48 Működési bevétel és kiadás összesen 5117 42235 50944 98296 98296 0

9. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G H I J K L M N O
Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1 Bevételek
2 Intézményi működési bevételek 9 375 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 784 9 375
3 Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről 43 919 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 659 43 919
4 Műk célú átvett pénzeszköz 169 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 80 169
5 Közhatalmi bevételek 32 860 150 150 13 180 150 150 150 150 150 13 180 150 150 5 150 32 860
6 Önkorm. Műk. Költségvetési tám. 5 117 431 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 5 117
7 Műk. Bevétel összesen 91 440 5 022 5 017 18 047 5 017 5 017 5 106 5 017 5 017 18 047 5 017 5 017 10 099 91 440
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 239 17 17 56 17 16 17 16 17 16 17 16 17 239
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 239 17 17 56 17 16 17 16 17 16 17 16 17 239
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 6 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 856 6 856
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 68 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 022 68 022
15 Összes bevétel 166 557 5 039 5 034 18 103 5 034 5 033 5 123 5 033 5 034 18 063 5 034 5 033 84 994 166 557
16 Kiadások
17 Személyi juttatás 47 940 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 47 940
18 Munkaadókat terhelő járulékok 6 780 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 6 780
19 Dologi és egyéb folyó kiadások 33 344 2 779 2 778 2 779 2 778 2 779 2 778 2 779 2 778 2 779 2 779 2 779 2 779 33 344
20 Működési célú támogatás értékű kiadás 7 168 747 0 0 0 0 0 3 012 0 0 0 0 3 409 7 168
21 Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre 800 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800
22 Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ellátottak pénzbeni juttatása 2 070 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 178 2 070
24 Összesen 98 102 8 258 7 510 7 591 7 590 7 591 7 590 10 603 7 590 7 591 7 591 7 591 11 006 98 102
25 Felújítás 10 643 0 0 3 000 1 143 6 500 0 0 0 0 0 0 0 10 643
26 Beruházás 22 695 0 635 1 005 762 293 0 0 0 20 000 0 0 0 22 695
27 Egyéb felhalmozási kiadások 34 923 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 34 523 34 923
28 Felhalmozási kiadás 68 261 0 635 4 005 1 905 6 993 0 0 0 20 200 0 0 34 523 68 261
29 Finianszírozási kiadások 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
30 Összes kiadás 166 557 8 452 8 145 11 596 9 495 14 584 7 590 10 603 7 590 27 791 7 591 7 591 45 529 166 557

10. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017., 2018., 2019., 2020. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv
1 Intézményi működési bevétel 9 375 9 375 9375 9375
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 919 47 432 51227 55325
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 169 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 32 860 32 860 32860 32860
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 117 5 117 5117 5117
6 Működési bevétel összesen 91 440 94 784 98 579 102 677
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 239 200 200 200
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 239 200 200 200
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 6 856 10 590 14429 17396
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 68 022 6 400 6400 6400
14 Tárgyévi bevételek összesen 166 557 111 974 119 608 126 673
15 Személyi juttatás 47 940 52 734 58007 63808
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 780 7 322 7908 7322
17 Dologi kiadás 33 344 34 678 36065 37507
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 168 7 770 8158 8566
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800 800
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070 2070 2070
22 Működési kiadás összesen 98 102 105 374 113 008 120 073
23 Felújítás 10 643 1 200 1200 1200
24 Beruházás 22 695 5 000 5000 5000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 34 923 400 400 400
26 Felhalmozási kiadás összesen 68 261 6 600 6600 6600
27 Finanszírozási kiadások 194 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 166 557 111 974 119 608 126 673

11. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
A B C D
Feladat megnevezése 2017. évi nyitó 2017. évi 2017. évi záró
létszám (fő) változás létszám (fő)
1 Közalkalmazotti jogviszony alapján
2 Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 1 1
3 Falugondnoki szolgálat 1 1
4 Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység
5 Főállású polgármester 1 1
6 Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők 4 4
7 Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság 18 18
8 Közfoglalkoztatási mintaprogram közút 6 4 10
9 Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz 6 6
10 Közfpglalkoztatási mintaprogram útőr program 0 0
11 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 -4 1
Létszámkeret összesen 42 0 42

12. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

Adatok ezer Ft-ban
A B
Megnevezés Összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 30460
2 Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel 5950
3 Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
4 Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev. 0
5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek 100
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 36510
8 Összes saját bevétel 50%-a 18255

Az Önkormányzat 2017. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 18.255 ezer Ft.


1
Módosította: 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. szeptember 28-ától.
2
Módosította: 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. szeptember 28-ától.
3
Módosította: 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. szeptember 28-ától.
4
Módosította: 9/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. június 29-étől.
5
Módosította: 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. szeptember 28-ától.
6
Módosította: 9/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. június 29-étől.
7
Módosította: 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2017. szeptember 28-ától.
8
Módosította: 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2017. szeptember 28-ától.
9
Módosította: 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2017. szeptember 28-ától.
10
Módosította: 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2017. szeptember 28-ától.
11
Módosította: 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2017. szeptember 28-ától.
12
Módosította: 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2017. szeptember 28-ától.