4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 166.557 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 166.557 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevétel előirányzatot 91.440 ezer forint összegben,

b) a felhalmozási bevétel előirányzatot 239 ezer forint összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 6.856 ezer forint összegben

d)finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 68.022 ezer forint összegben

állapít meg. a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 98.102 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 47.940 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.780 ezer forint,

c) dologi kiadás 33.344 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.168 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.070 ezer forint összegben

állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 68.261 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 10.643 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 22.695 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 34.923 ezer forint összeget,

határoz meg.

(3) Az önkormányzat a finanszírozási kiadások összegét 194 ezer forintban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2017. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2017-2010. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2017. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat a főállású polgármester részére és közalkalmazottak részére 2017. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.

14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2016. terv 2017. terv
1 Intézményi működési bevétel 6 950 9 375
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 50 455 43 919
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 80 169
4 Közhatalmi bevételek 24 660 32 860
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 6 725 5 117
6 Működési bevétel összesen 88 870 91 440
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 200 239
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 200 239
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 50 903 6 856
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 68 022
14 Tárgyévi bevételek összesen 139 973 166 557
15 Személyi juttatás 42 927 47 940
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 845 6 780
17 Dologi kiadás 26 876 33 344
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 600 7 168
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
20 Működési célú tartalék 27 018 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 030 2 070
22 Működési kiadás összesen 114 096 98 102
23 Felújítás 0 10 643
24 Beruházás 24 819 22 695
25 Egyéb felhalmozási kiadás 800 34 923
26 Felhalmozási kiadás összesen 25 619 68 261
27 Finanszírozási kiadások 258 194
28 Tárgyévi kiadás összesen 139 973 166 557

2. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2016. terv 2017. terv
1 Intézményi működési bevétel 6 950 9 375
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 50 455 43 919
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 80 169
4 Közhatalmi bevételek 24 660 32 860
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 6 725 5 117
6 Működési bevétel összesen 88 870 91 440
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 200 239
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 200 239
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 50 903 6 856
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 68 022
14 Tárgyévi bevételek összesen 139 973 166 557

3. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2016. terv 2017. terv
1 Bérleti díj 1 969 3 650
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 200 2 300
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 1 575 1 575
4 Étkezés ellátási díj bevétel 197 283
ÁHT kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 0 250
Kamatbevétel 0 100
5 Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója 1 009 1 217
6 Saját bevétel összesen: 6 950 9 375
7 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
8 Rendszeres segély átvett pénz 0 0
9 Mezőőri jár. átvett pénz 1 080 1 080
10 Közcélú munkavégzők támogatása 48 103 41 181
11 Egyéb átvett pénzeszköz 1 272 1 658
12 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 50 455 43 919
13 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
14 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
15 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 80 80
16 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 89
17 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 80 169
18 Közhatalmi bevételek
19 Iparűzési adó 18 000 25 000
20 Építményadó 2 600 3 300
21 Magánszemélyek kommunális adója 660 660
22 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100
23 Gépjármű adó 1 300 1 500
24 Különféle bírságok 0 0
25 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2 300
26 Közhatalmi bevételek összesen 24 660 32 860
27 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
28 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
29 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1572 1 572
30 Közvilágítás támogatása 2528 2 528
31 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
32 Közutak fenntartásának támogatása 1235 1 235
33 Beszámítás összege -7082 -9 009
34 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3500 3 500
35 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 967 1 129
36 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
37 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0
38 Falugondnoki szolgáltatás 2500 2 500
39 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1200 1 200
40 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 71 74
41 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
42 Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás 134 288
43 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 6 725 5 117
44 Működési bevétel összesen 88 870 91 440
45 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
46 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
47 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
48 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
49 Koncesszióból származó bevételek 0 0
50 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 0
51 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
52 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
53 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 0
54 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 39
55 Lakáskölcsön visszafizetés 200 200
56 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 200 239
57 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
58 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
59 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
60 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
61 Felhalmozási bevételek összesen 200 239

4. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2016. terv 2017. terv
1 Személyi juttatás 42 927 47 940
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 845 6 780
3 Dologi kiadás 26 876 33 344
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 600 7 168
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
6 Működési célú tartalék 27 018 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 030 2 070
8 Működési kiadás összesen 114 096 98 102
9 Felújítás 0 10 643
10 Beruházás 24 819 22 695
11 Egyéb felhalmozási kiadás 800 34 923
12 Felhalmozási kiadás összesen 25 619 68 261
13 Finanszírozási kiadások 258 194
14 Tárgyévi kiadás összesen 139 973 166 557

5. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2016. terv 2017. terv
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2 425 2 425
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 425 2 425
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 1 235 2 235
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 1 235 2 235
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 1 572 1 572
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 1 572 1 572
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29 Személyi juttatás 3 954 6 193
30 Munkaadókat terhelő járulék 1 081 1 419
31 Dologi kiadás 0 1 200
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 024 6 585
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 12 059 15 397
37 013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 0 986
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 0 986
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 34 069 35 279
48 Munkaadókat terhelő járulék 4 599 3 881
49 Dologi kiadás 7 898 8 653
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 46 566 47 813
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 2 528 2 528
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 528 2 528
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 0
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
67 Dologi kiadás 6 856 8 438
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 92 44
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 6 948 8 482
73 045120 Útépítés
74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0
82 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 100 600
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 100 600
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92 Személyi juttatás 2282 2712
93 Munkaadókat terhelő járulék 543 580
94 Dologi kiadás 200 200
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 3 025 3 492
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 275 114
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 275 114
109 096015 Gyermekétkeztetés
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 1 606 2 019
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 1 606 2 019
118 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 2 070
126 Működési kiadás összesen 200 2 070
127 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 60 0
135 Működési kiadás összesen 60 0
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
139 Dologi kiadás 100 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 270 0
144 Működési kiadás összesen 370 0
145 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások
146 Személyi juttatás 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148 Dologi kiadás 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 0
153 Működési kiadás összesen 1 500 0
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 1 926 2 259
156 Munkaadókat terhelő járulék 528 546
157 Dologi kiadás 771 771
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 3 225 3 576
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
166 Dologi kiadás 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 800
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173 Személyi juttatás 696 1 497
174 Munkaadókat terhelő járulék 94 354
175 Dologi kiadás 0 13
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 790 1 864
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 1 200 1 200
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 200 1 200
190 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 385 441
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 385 441
199 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 0 0
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 74 142
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 74 142
208 104043 Család és gyermekjóléti központ 0 0
209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 72 43
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 72 43
217 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 0 63
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 63 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 63 63
226 018020 Központi költségvetési befizetések
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 240
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 240
235 Összesen:
236 Személyi juttatás 42 927 47 940
237 Munkaadókat terhelő járulék 6 845 6 780
238 Dologi kiadás 26 876 33 344
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 600 7 168
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 030 2 070
243 Működési kiadások mindösszesen 87 078 98 102

6. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2017. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2016. terv 2017. terv
1 Bevételek
2 Közös hivatal működésének támogatása 4 992 5 084
3 Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről 5 864 6 023
4 Bevételek összesen 10 856 11 107
5 Kiadások
6 Személyi juttatás 7 395 8 016
7 Munkaadókat terhelő járulék 1 961 1 791
8 Dologi kiadás 1 500 1 300
9 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
10 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
11 Működési célú tartalék 0 0
12 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
13 Működési kiadás összesen 10 856 11 107

7. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2016. évi terv 2017. évi terv
1 Felújítások
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója 0 1143
3 Önkormányzati ingatlanok Villamos biztonságtechnikai felújítás 0 3000
4 Mártirok útja felújítás 0 6 500
5 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 0 10 643
6 Beruházások
7 Kerékpárút, Kisezüsti út építés terv felülvizsgálat 4000 0
8 Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat 20000 20 000
9 Mezőgazdasági program rota kapa beszerzés 203 0
10 Útőr program Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 322 0
11 Útőr program Hótoló beszerzés 294 0
12 Közút program gép beszerzés 0 1005
13 Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés 0 762
14 Mezőőri szoftver beszerzés 0 293
15 Aprítógép vásárlás 0 635
16 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 24819 22 695
17 Egyéb felhalmozási kiadások
18 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0
19 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
20 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
21 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0
22 Első lakáshoz jutók kölcsöne 800 400
23 Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő 0 34523
24 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 800 34 923
25 Finanszírozási kiadások 258 194
26 Finanszírozási kiadások összesen 258 194

8. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2017. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen Működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 0 0
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
3 Önkormányzati Hivatal működési Támogatás -igazgatás 0 0 0 0 6585 -6585
4 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 0 0 0 6585 -6585
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 1572 0 0 1572 1572 0
7 Közvilágítás 2528 0 0 2528 2528 0
8 Köztemető 100 0 0 100 600 -500
9 Közutak. Fenntartása 1235 0 0 1235 2235 -1000
10 Beszámítás összege -9009 0 0 -9009 0 -9009
11 Településüzemeltetés összesen -3574 0 0 -3574 6935 -10509
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 3500 0 0 3500 0 3500
13 polgármester, alpolgármester bére 0 0 0 0 6731 -6731
14 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás 0 100 0 100 1200 -1100
15 mezőőri feladtaok 0 2300 1080 3380 3492 -112
16 települési hulladék kezelés 0 0 449 449 2425 -1976
17 Város és község gazdálkodás 74 250 0 324 8482 -8158
18 Lakóingatlan bérbeadása 0 2300 0 2300 0 2300
19 Nem lakóingatlan bérbeadása 0 4636 0 4636 986 3650
20 vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás 0 0 0 0 63 63
21 Óvoda 0 0 0 0 114 -114
22 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 744 744 1864 -1120
23 Közmunka mintaprogram 0 1730 41735 43465 47813 -4348
24 Család és gyermekjóléti központ 0 0 0 0 43 -43
25 Család és gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 142 -142
26 Települési szolidaritási hozzájárulás 0 0 0 0 240 -240
27 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 3574 11316 44008 58898 73595 -14697
28 Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 0 0 0
29 Települési támogatás 0 0 80 80 2070 -1990
30 Falugondnoki feladatok 2788 0 0 2788 3576 -788
31 Gyermekétkeztetés 900 359 0 1259 2019 -760
32 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 229 0 0 0 441 -441
33 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 3917 359 80 4127 8106 -3979
34 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
35 Könyvtári szolgáltatás 1200 1200 1200 0
36 Kötelező feladat közművelődés összesen 1200 1200 1200 0
37 Kötelező feladatok összesen 5117 11675 44088 60651 96421 -35770
38 Önként vállalt feladatok 0 0
39 képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0 881 -881
40 Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 800 -800
41 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 1681 -1681
42 Önkormányzati egyéb saját bevételek
43 Helyi adóbevételek 0 30560 30560 30560
44 Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0 0 0 0 0
45 Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 0 30560 0 30560 0 30560
46 Összesen 5117 42235 44088 91440 98102 -6662
47 Finanszírozási bevétel és kiadás 0 6856 6856 194 6662
48 Működési bevétel és kiadás összesen 5117 42235 50944 98296 98296 0

9. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G H I J K L M N O
Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1 Bevételek
2 Intézményi működési bevételek 9 375 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 784 9 375
3 Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről 43 919 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 659 43 919
4 Műk célú átvett pénzeszköz 169 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 80 169
5 Közhatalmi bevételek 32 860 150 150 13 180 150 150 150 150 150 13 180 150 150 5 150 32 860
6 Önkorm. Műk. Költségvetési tám. 5 117 431 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 5 117
7 Műk. Bevétel összesen 91 440 5 022 5 017 18 047 5 017 5 017 5 106 5 017 5 017 18 047 5 017 5 017 10 099 91 440
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 239 17 17 56 17 16 17 16 17 16 17 16 17 239
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 239 17 17 56 17 16 17 16 17 16 17 16 17 239
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 6 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 856 6 856
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 68 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 022 68 022
15 Összes bevétel 166 557 5 039 5 034 18 103 5 034 5 033 5 123 5 033 5 034 18 063 5 034 5 033 84 994 166 557
16 Kiadások
17 Személyi juttatás 47 940 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 3 995 47 940
18 Munkaadókat terhelő járulékok 6 780 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 6 780
19 Dologi és egyéb folyó kiadások 33 344 2 779 2 778 2 779 2 778 2 779 2 778 2 779 2 778 2 779 2 779 2 779 2 779 33 344
20 Működési célú támogatás értékű kiadás 7 168 747 0 0 0 0 0 3 012 0 0 0 0 3 409 7 168
21 Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre 800 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800
22 Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ellátottak pénzbeni juttatása 2 070 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 178 2 070
24 Összesen 98 102 8 258 7 510 7 591 7 590 7 591 7 590 10 603 7 590 7 591 7 591 7 591 11 006 98 102
25 Felújítás 10 643 0 0 3 000 1 143 6 500 0 0 0 0 0 0 0 10 643
26 Beruházás 22 695 0 635 1 005 762 293 0 0 0 20 000 0 0 0 22 695
27 Egyéb felhalmozási kiadások 34 923 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 34 523 34 923
28 Felhalmozási kiadás 68 261 0 635 4 005 1 905 6 993 0 0 0 20 200 0 0 34 523 68 261
29 Finianszírozási kiadások 194 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
30 Összes kiadás 166 557 8 452 8 145 11 596 9 495 14 584 7 590 10 603 7 590 27 791 7 591 7 591 45 529 166 557

10. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017., 2018., 2019., 2020. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2017. terv 2018. terv 2019. terv 2020. terv
1 Intézményi működési bevétel 9 375 9 375 9375 9375
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 919 47 432 51227 55325
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 169 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 32 860 32 860 32860 32860
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 117 5 117 5117 5117
6 Működési bevétel összesen 91 440 94 784 98 579 102 677
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 239 200 200 200
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 239 200 200 200
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 6 856 10 590 14429 17396
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 68 022 6 400 6400 6400
14 Tárgyévi bevételek összesen 166 557 111 974 119 608 126 673
15 Személyi juttatás 47 940 52 734 58007 63808
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 780 7 322 7908 7322
17 Dologi kiadás 33 344 34 678 36065 37507
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 168 7 770 8158 8566
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800 800
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070 2070 2070
22 Működési kiadás összesen 98 102 105 374 113 008 120 073
23 Felújítás 10 643 1 200 1200 1200
24 Beruházás 22 695 5 000 5000 5000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 34 923 400 400 400
26 Felhalmozási kiadás összesen 68 261 6 600 6600 6600
27 Finanszírozási kiadások 194 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 166 557 111 974 119 608 126 673

11. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
A B C D
Feladat megnevezése 2017. évi nyitó 2017. évi 2017. évi záró
létszám (fő) változás létszám (fő)
1 Közalkalmazotti jogviszony alapján
2 Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 1 1
3 Falugondnoki szolgálat 1 1
4 Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység
5 Főállású polgármester 1 1
6 Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők 4 4
7 Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság 18 18
8 Közfoglalkoztatási mintaprogram közút 6 4 10
9 Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz 6 6
10 Közfpglalkoztatási mintaprogram útőr program 0 0
11 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 -4 1
Létszámkeret összesen 42 0 42

12. melléklet a 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

Adatok ezer Ft-ban
A B
Megnevezés Összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 30460
2 Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel 5950
3 Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
4 Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev. 0
5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek 100
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 36510
8 Összes saját bevétel 50%-a 18255

Az Önkormányzat 2017. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 18.255 ezer Ft.