Pályázati kiírás

Csárdaszállás Községi Önkormányzat határozott időre, maximum 5 évre szóló bérbeadásra

P Á L Y Á Z A T O T

ír ki a:

 

Csárdaszállás, Csárda út 7. szám alatti

 

komfortos szociális alapú bérlakásra.

 

A bérlakás 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC, kamra, közlekedő helyiségekből álló, 68 m2 alapterületű.

 

A lakás bérleti díja:: 11.400,- Ft/hó+lakásbiztosítási díj.

 

A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely ügyfélfogadási időben a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén térítésmentesen vehető át, vagy letölthető az interneten: www.csardaszallas.hu

 

Benyújtás módja

benyújtás határideje

Személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén (5621 Csárdaszállás, Petőfi utca. 17.)

2020. január 20. 12.00 óra

 

Postai úton a fenti postacímre

a postára adás utolsó napja:

2019. január 16.

Elektronikus úton – https://epapir.gov.hu/ felületen

az elektronikus benyújtás utolsó napja: 2019. január 17.

A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 7/2016. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 9. és 10. §-a tartalmazza, mely kimondja:

 

„9. § (1) Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás az 2. mellékletben található szociális bérlakás.

(2) A szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati lakásra való jogosultságot a pályázó és a vele közös háztartásban együttlakó és költöző személyek jövedelmi és vagyoni viszonyainak, valamint szociális helyzetének vizsgálata alapján a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) Jövedelmi viszonyai szerint az a család (személy) tekinthető rászorulónak, akinek családjában - a vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő személy esetén két és félszeresét.

(4) A szociális helyzet alapján - az egy főre jutó jövedelemtől függetlenül - nem adható bérlakás annak, aki a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve

  1. a) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja, a nyugdíjminimum ötvenszeresét,
  2. b) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült személy gépkocsi tulajdonát.

(5) A rászoruló személynek bérbe adható lakásnagyság - a vele együtt költözők számától függően, valamint a rendelkezésünkre álló lakásállományokat figyelembe véve - a következő:

  1. a) két személyig: 1-2 lakószoba,
  2. b) három személy esetén: 1,5-2,5 lakószoba,
  3. c) négy személy esetén: 2-3 lakószoba,
  4. d) minden további költöző esetén: + fél szoba.
  5. § (1) A rászoruló személlyel szociális alapon megkötött lakásbérleti szerződés maximum 5 évre megállapított, határozott időre szólhat. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező bérlő lakáscseréjére.

(2) A bérbeadónak a bérlő kérelmére indult eljárás során a határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül meg kell állapítania, hogy a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján változatlanul rászoruló személynek minősül-e.

(3) Rászorultság fennállása esetén, a bérlő kérésére, a lakásbérleti szerződést

- a lejárat napján, de legkésőbb azt követő 15 napon belül - újabb határozott időtartamra, 5 évre lehet meghosszabbítani a Képviselő-testület döntése alapján.

(4) Ha a bérlő jövedelmi, vagyoni helyzete alapján nem minősül rászoruló személynek, akkor a határozott idő lejártával bérleti jogviszonya megszűnik, s a bérlakásból a vele együtt lakó személyekkel együtt ki kell költöznie, azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzatnak át kell adnia. Ennek elmulasztása esetén jogcímnélküli lakáshasználóvá válik.”

 

A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 

Csárdaszállás, 2019. december 20.

 

 

Nagy Zsolt Sándorné sk.

polgármester