8/2000. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

A „Díszpolgári” cím, valamint a „Csárdaszállásért kitüntető emlékplakett” alapításáról és adományozásáról.

Csárdaszállás Község Képviselő-testülete a község fejlesztése érdekében politikai, gazdasági tevékenységével huzamosabb ideje kiemelkedő eredményt elért, továbbá a település társadalmi életében, művészeti, kulturális, egészségügyi és sportfejlesztési tevékenységében; természeti értékei és haladó hagyományai ápolásában és gazdagításában szerzett kimagasló szakmai és hivatásbeli érdemeket szerzett személyek elismerése, megbecsülésük kifejezése és megörökítése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Csárdaszállás Község Képviselőtestülete / a továbbiakban: Önkormányzat /

(1) „Csárdaszállás Község Díszpolgára címet,

(2) „Csárdaszállásért" kitüntető emlékplakettet alapít.

„Csárdaszállás Község Díszpolgára" cím adományozása.

2. § (1) A díszpolgári cím évente adományozható.

(2) A díszpolgári cím adományozható: magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek.

(3) A díszpolgári címet hazánk vagy községünk kiemelkedően jelentős ünnepi évfordulója alkalmából lehet adományozni.

(4) A díszpolgári címben részesített személynek a Polgármester ünnepi ülés keretében nyújtja át a díszoklevelet.

(5) A díszoklevél tartalmazza:

- az adományozó megjelölését,

- az adományozott nevét,

- az adományozó képviseletében a polgármester és a jegyző aláírását és az adományozó pecsétlenyomatát.

3. § A község díszpolgára az Önkormányzat és a lakosság megbecsülését élvezi, ezért:

- az Önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre, Önkormányzati ülésekre - fenntartott hely biztosításával - meghívást kap,

- a községet vagy az Önkormányzatot képviselő delegáció résztvevőjének felkérhető,

- az Önkormányzat által kiadott kiadványokból tiszteletpéldányban részesül.

„Csárdaszállásért" emlékplakett adományozása

4. § (1) Az emlékplakett évente adományozható. E mértéktől kivételes alkalomból az Önkormányzat minősített szavazatával lehet csak eltérni.

(2) A kitüntető emlékplakett természetes és jogi személynek, illetve jogi személy szervezeti egységének (szakosztály, kirendeltség, telep, stb.) adományozható. A kitüntető emlékplakett adományozható elhunyt személy részére (posztumusz adományozás ), akit az átadáskor az örökös, vagy az örökösök által megbízott személy képvisel.

(3) A kitüntető emlékplakett ismételten is adományozható. A két adományozás között legalább öt évnek kell eltelnie.

(4) Az emlékplakettet, az adományozásáról szóló oklevéllel együtt ünnepi ülés keretében vagy ünnepélyes körülmények között a polgármester nyújtja át.

A „Díszpolgári cím" és a „Csárdaszállásért" emlékplakett adományozásának és megvonásának közös szabályai.

5. § (1) A díszpolgári cím és az emlékplakett adományozására az Önkormányzat tagjai, a bizottság, községi politikai, társadalmi szervezetei, tovább a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot.

(2) A javaslatokat döntésre az e célra létrehozott előkészítő bizottság terjeszti be.

6. § (1) A díszpolgári címet és az emlékplakettet meg kell vonni attól aki arra érdemtelenné válik.

(2) A megvonást indítványozó értesíti az Önkormányzatot a visszavonásra okot adó körülményekről, különösen a jogerős büntetőjogi felelősségre vonásról, vagy más cselekményről, amellyel súlyosan vétettek a társadalom erkölcsi normái ellen.

(3) Az adományozás visszavonásáról - a visszavonásra okot adó körülmény ismerté válásától számított egy éven belül - az Önkormányzat dönt.

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések.

7. § (1) Az e rendeletben alapított díszpolgári cím és emlékplakett adományozásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a jegyző látja el.

8. § E rendelet 2000. Június hó 27. Napján lép hatályba