A szöveg időállapota: 2000.X.1. - 2013.VI.30.
Időállapot váltás: 2000.X.1. - 2013.VI.30.
2013.VII.1. -


12/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet

a Polgármesteri Hivatalról

A helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény (Ötv.) 18.§ (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület a 6/1999.(V. 31.) Kt. számú rendeletével megalkotta a Szervezeti és Működési Szabályzatát. (SZMSZ)

Az SZMSZ-ben a Képviselő-testület az Ötv. 38.§-ában meghatározott feladatok ellátására létrehozta az egységes Polgármesteri Hivatalt.

Az állampolgárok érdekeit és a Csárdaszállási Polgármesteri Hivatal hatékony működésének figyelembe vételével az Ötv. 16. § (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az alábbi rendeletét alkotja.

A hivatal jogállása

1. § (1) A hivatal a Képviselő-testület által létrehozott egységes szerv, amely a Polgármester irányításával látja el feladatát. A hivatal munkájának megszervezéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A hivatal megnevezése, székhelye:

· Csárdaszállás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

· Székhelye: 5621 Csárdaszállás Petőfi u.17.szám.

2. § A hivatal szervezeti felépítése: A hivatal a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi szervezeti egységből áll:

· Általános ügyviteli szerv

· Gazdálkodási szerv

A hivatal irányítása, vezetése

3. § (1) A hivatalt a polgármester irányítja. Az alpolgármestert a polgármester távollétében annak (SZMSZ szerinti) irányítási jogosítványai illetik meg.

(2) A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén a Gazdasági vezető helyettesíti.

(3) A polgármester és a jegyző heti rendszerességgel meghatározza a munkavégzés fő irányait.

(4) A polgármester és a jegyző a hivatal dolgozói részére szükség szerint, de legalább félévenként munkaértekezletet tart.

4. § (1) A jegyző ellátja a jogszabályokban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatokat.

(2) A jegyző gondoskodik a dolgozók rendszeres továbbképzéséről.

(3) A jegyző rendszeres tájékoztatást ad a polgármesternek a hivatal működéséről.

A hivatal működése

5. § (1) A munkarend:

a, A hivatal dolgozóinak munkarendje:

· Hétfőtől csütörtökig 7.30 - 17.00 óráig tart, mely magába foglalja az ebédidőt is. ( 1 óra)

· Pénteken 7.30 - 13.30 óráig.

b, Túlmunka végzése esetén szabadidőt a jegyző engedélyezhet.

(2) Az ügyfélfogadás rendje:

a, A hivatal ügyfélfogadási rendje:

· Hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.00 óráig

· Pénteken 8.00 - 12.00 óráig.

b, A polgármester és a jegyző ügyfélfogadása megegyezik a hivatal ügyfélfogadási

rendjével.

c, A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor; az önkormányzat

intézmény vezetőjét ügyfélfogadási időn kívül is -lehetőleg előre egyeztetett

időpontban- fogadni kell.

d, Az ügyfélfogadás rendje nem vonatkozik az anyakönyvi igazgatás munkaterületére, e

munkaterületen a teljes munkaidőben ügyfélfogadást kell tartani.

e, Különösen sürgős és indokolt esetekben, illetve ha az ügyfél más településről érkezett,

ügyének intézése végett az ügyfélfogadási időn kívül is el kell járni.

A hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok

6. § A hivatal dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző az alábbiak szerint gyakorolja:

engedélyezi a dolgozók évi rendes szabadságának kiadását

dönt a köztisztviselő kinevezéséről

javadalmazásáról

jutalmazásáról

kitüntetéséről

fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről

anyagi és fegyelmi felelősségre vonásáról.

7. § A helyettesítés szabályozása: A helyettesítő dolgozó személyét a jegyző állapítja meg.

Ügyiratkezelés, ügyintézés

8. § A hivatalhoz érkezett postai küldeményeket a polgármester, távollétében a jegyző bontja, majd szignálás után az általános ügyviteli szerv osztja szét.

9. § Az ügyiratok iktatását és legfontosabb kezelését az általános ügyviteli szerv végzi. Az ügyiratok kezelését, irattározását és selejtezését a hatályos jogszabályok szerint kell végezni. A hivatal egészére vonatkozóan a jegyző felügyeli az ügyiratkezelés és kiadmányozás rendjét, annak megtartását és indokolt esetben megteszi a szükséges intézkedést.

110. § (1) A kötelezettségvállalás és utalványozás - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik - a polgármestert illeti meg. Távollétében az alpolgármester és/vagy a jegyző jogosult eljárni.

(2) Az ellenjegyzés és érvényesítés- ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik - a jegyzőt illeti meg. Távollétében a kiadmányozás rendjében szabályozott helyettesítő személy jogosult eljárni.

211. § A jegyző tartós távolléte esetén egy másik település jegyzője - a képviselő-testületek megállapodása alapján - látja el a helyettesítési feladatokat.

312. § A kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogokat a dolgozók tekintetében a jegyző gyakorolja, míg a jegyző tekintetében a polgármester gyakorolja ezen jogokat.

Záró rendelkezések

413. § A rendelet 2000. október 01. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a csárdaszállási Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/1991 (VII.16.) Kt. számú rendelete.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Az ügyrendben foglaltak megtartását a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri, az indokolt változásokra a szükséges intézkedést megteszi.


1
1Módosította a 15/2000. (XII. 29.) Kt. számú rendelet 1. §-a.
2
2Módosította a 15/2000. (XII. 29.) Kt. számú rendelet 2. §-a.
3
3Módosította a 15/2000. (XII. 29.) Kt. számú rendelet 3. §-a.
4
4Módosította a 15/2000. (XII. 29.) Kt. számú rendelet 3. §-a.