A szöveg időállapota: 2001.I.1. - 2018.VI.30.
Időállapot váltás: 2001.I.1. - 2018.VI.30.
2018.VII.1. -


16/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

a szociálisan hátrányos helyzetben lévők lakáscélú támogatásáról

A helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint a 106/1988 (XII.26.) Mt. rendelet 10.§ alapján Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok részére lakótelek, az új vagy használt lakás megszerzéséhez, felújításához, fenntartásához, a lakáscélú kölcsön törlesztőrészleteinek, lakásbérleti díjának megfizetéséhez, vagy más, a lakással kapcsolatos költség viseléséhez az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed azon magyar állampolgárokra, akik Csárdaszállás közigazgatási területén lakást vásárolnak, építenek, bővítenek, korszerűsítenek, felújítanak, amennyiben lakáshelyzetükön javítani tudnak.

2. § (1) Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. §-ban meghatározott személyek részére egyszeri, visszatérítendő támogatást nyújt a költségvetésben biztosított összeghatárig.

(2) A támogatásban részesülőknek a törlesztést a folyósítást követő év január 01 napjával kell megkezdeni, és azt havi 2.000 Ft-os részletekben, de maximum 5 év alatt kell teljesíteni. Amennyiben a 2.000 ft-os törlesztő részlettel történő fizetés 5 év alatt nem lenne teljesíthető, úgy a havi törlesztési részleteket kell megemelni olyan összegre, hogy az 5 év alatt visszafizetésre kerüljön.

1(3) A kérelmezőnként nyújtható támogatás összege minimum 50.000.-ft, maximum 200.000.-ft lehet. Kérelmezőnként a támogatás az ingatlan tulajdon rész arányában külön-külön is megállapítható.

3. § (1) Nem részesíthető támogatásban az, akinek lakás vagy háztulajdon van, kivéve azt, akinek olyan lakás vagy háztulajdona van, amelyet nagyobb felújítás, korszerűsítés nélkül a kor követelményeinek megfelelően legalább 10 évig lakás céljára használni nem tud.

22)Nem részesíthető támogatásban az, akinek lakás vagy ház vonatkozásában résztulajdonának terhekkel csökkentett tiszta értéke az 5.000.000.-ft-ot eléri vagy meghaladja, kivéve akinek kérelme benyújtását megelőző 6 hónapon belül vásárolt házát vagy lakását nagyobb összegű bankkölcsön terheli.

3(3) Nem részesíthető továbbá támogatásban az, aki jelentősebb értékű, legalább 3.000.000.-ft értéket elérő, illetve meghaladó ingósággal rendelkezik, vagy rendelkezett, kivéve ezen ingatlanok alól azon építési telket, amelyen a kérelmező a kedvezmény igénybevételével építkezni kíván.

(4) Ugyancsak nem részesíthető támogatásban az, akinek az Önkormányzat, vagy a Polgármesteri Hivatal felé rendezetlen tartozása van.

4. § 4(1) A kérelmet - mely történhet szóban és írásban egyaránt - a Csárdaszállási Polgármesteri Hivatalába kell benyújtani, mely kérelemre a 2004. évi CXL. Törvény 34-38.§-ai az irányadóak, de a kérelem elbírálásához szükséges mellékleteket akkor is köteles a kérelmező benyújtani, ha a kérelmét szóban adta elő.

(2) A kérelmet minden esetben zárt testületi ülésen a Képviselő-testület bírálja el.

(3) A képviselő-testület kérelmezőként egyszerű szótöbbséggel dönt, szavazategyenlőség esetén mindig a polgármester szavazata dönt.

(4) A kérelmeket minden év február 28-ig, illetve július 31-ig kell benyújtani.

(5) Amennyiben a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet lehetővé teszi, úgy a Képviselő-testület a határidőn túl érkezett - feltételeknek megfelelő - kérelmeket is teljesítheti.

5(6) A Képviselő-testületi döntést közigazgatási határozatba kell foglalni, és meg kell küldeni a kérelmező részére a döntést követő 15 napon belül.

5. § (1) A Képviselő-testület döntésének meghozatalakor a fent megjelölt feltételek fennállása mellett az alábbi szempontok alapján véleményez, illetve dönt a támogatások odaítélésének sorrendjéről:

- akinek az egy főre jutó átlagkeresete a legalacsonyabb

- akinek a kérelem benyújtásakor, illetve odaítélésekor lakáskérdése teljes egészében megoldatlan, illetve jelentős hátrányokkal járó körülmények között él

- a 3 vagy több gyermek ellátásáról gondoskodó családot

- gyermekét, gyermekeit egyedül nevelőt

- az egyedülállót

- azokat a Csárdaszállásra települő szakembereket, akik lakásgondjának megoldása fontos közérdeket is szolgál

- aki Önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő szolgálati vagy bérlakás bérletéről mond le

- aki olyan lakást vásárol, amelyre az Önkormányzatnak, illetve szerveinek vevőkijelölési kötelezettsége van, amennyiben fennáll a második pontban meghatározott feltétel

- az újonnan építendő, illetve vásárolandó csoportos és társasház építőit, illetve vásárlóit

(2) A kérelmezőnek a kérelemhez hitelt érdemlően csatolnia kell olyan iratot, mely igazolja, hogy komoly vásárlási, építési és/vagy karbantartási, felújítási szándéka van, mennyi saját tőkével rendelkezik, s mennyi támogatást, hitelt vesz fel, illetve kaphat.

(3) Nem kaphat támogatást az a kérelmező, aki az összes - e rendeletben meghatározott - kiadás 20%-val nem rendelkezik, vagy annak megfelelő építőanyaggal nem rendelkezik.

(4) A kérelem eldöntésének segítése érdekében a Polgármesteri Hivatal részéről környezettanulmányt kell készíteni a kérelmezőknél.

6. § A megítélt támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal a döntést követő 15 napon belül a megállapodás aláírását követően azt a kérelmezőnek a házipénztárból kifizeti, vagy kérésére a megadott bankszámlára átutalja.

7. § (1) A kérelmező a megítélt támogatást a megítéléstől számított 1 éven belül köteles felhasználni.

(2) Amennyiben a támogatást a kérelmező házépítésre, felújításra, korszerűsítésre használja fel, úgy a felhasználás tényét a megítélést követő 1 éven belül a Polgármesteri Hivatal felé számlával kell igazolni. Ingatlan vétele esetén pedig a támogatásban részesített az adás-vételi szerződés másolatát köteles benyújtani.

(3) Három évig kizárja magát a kedvezményből az a kérelmező, aki a támogatás felhasználásától önhibájából eláll.

(4) Az odaítélt és fel nem használt támogatást a Képviselő-testület a következő igény elbírálásakor használja fel.

6(5) A támogatás felvételét követően egy év elteltével a jegyző, vagy a jegyző által megbízott személy köteles ellenőrizni, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra használták-e fel.

(6) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott módon a kérelmező nem tudja igazolni a támogatás célszerű felhasználását, úgy a Hivatal kötelezi az 1 év eltelte után a támogatás visszafizetésére. A visszafizetést a kötelezést kimondó határozat meghozatalától számított 1 éven belül kell teljesíteni. Amennyiben a fenti időponton belül nem történik meg, úgy az Önkormányzat polgári peres úton érvényesítteti a támogatás (fennálló törvényes mértékű kamatával együtt) visszafizetésének végrehajtását.

8. § (1) A kölcsön nyújtására a polgármesteri Hivatalnál megállapodást kell kötni. A kedvezménnyel vásárolt, épített, felújított ingatlanra a visszafizetési idő lejártáig, maximum 5 évre elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni. A szerződésben pedig ki kell kötni, hogy a támogatott ingatlan elidegenítése esetén a kedvezményezett az elidegenítést követő 15 napon belül a támogatást egy összegben visszafizetni köteles. Késedelmes fizetés esetén ezen fizetési határidőt követően a visszafizetés napjáig fennálló törvényes mértékű kamatát is köteles megfizetni. Méltányossági alapon a Képviselő-testület a visszafizetéstől eltekinthet.

(2) Amennyiben a kedvezményezett a támogatást visszafizette, úgy részére az elidegenítési és terhelési tilalom alól felmentést kell adni.

(3) Egyéb esetekben az elidegenítési és terhelési tilalom alól indokolt esetben felmentés adható.

7(4) A polgármesteri Hivatal Gazdasági vezetője nyilvántartja - a 2004. évi CXL. Törvény (Ket) vonatkozó részeinek figyelembevételével - a befizetett törlesztőrészleteket, figyelemmel kíséri a támogatás visszafizetésének folyamatosságát, hátralék esetén megteszi a szükséges intézkedést.

9. § (1) E rendelet 2001. január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hátrányos helyzetben lévők lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 4/1992 (IV.28.) Kt. rendelet, valamint az azt módosító 5/1993 (X.5.) Kt. rendelet és a 9/1996 (X.15.) Kt. rendelet, illetve a lakáshitel-kamatok emelése következtében megnövekedett lakossági terhek mérsékléséről szóló 5/1992 (VI.19.) Kt. rendelet

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


1
5 Módosította a 7/2008. (III. 21.) Kt. sz. rendelet 1. §-a.
2
6 Módosította a 7/2008. (III. 21.) Kt. sz. rendelet 2. § (1) bekezdése.
3
7 Módosította a 7/2008. (III. 21.) Kt. sz. rendelet 2. § (2) bekezdése.
4
A rendelet 4. § (1) bekezdését módosította 6/2006. (II. 10.) Kt. számú rendelet 1. §-a
5
A rendelet 4. § (6) bekezdéssel egészült ki a 6/2006. (II. 10.) Kt..számú rendelet 2. §-a alapján
6
Módosította: 6/2006. (II. 10.) Kt. számú rendelet 3. §-a
7
Módosította: 6/2006. (II. 10.) Kt. számú rendelet 4. §-a