A szöveg időállapota: 2009.I.1. - 2013.XI.4.
Időállapot váltás: 2009.I.1. - 2013.XI.4.
2013.XI.5. -


1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről

Csárdaszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletre figyelemmel, az Önkormányzat a tulajdoni érdekeltségében lévő vízi közműből szolgáltatott ivóvíz-, és a vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatások legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a szolgáltatások igénybevételének egyes kérdéseiről az alábbi módon állapítja meg.

A rendelet hatálya

l. § A rendelet hatálya kiterjed az Csárdaszállás község Önkormányzat közigazgatási területén közműves ivóvíz-ellátási és szenny-vízelvezetési szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra, és a közüzemi szolgáltatást végző Békés Megyei Vízművek Zrt. szolgáltatóra.

Hatósági ármegállapítás

2. §1

Fogyasztó és szolgáltató közötti jogviszony

3. § A fogyasztó és a szolgáltató közötti közüzemi szolgáltatási jogviszony tartalmát a szolgáltatási szerződés és annak részét képező, a szolgáltató által alkalmazott mindenkor érvényes „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák részletesen.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

4. § A Ptk. 685. §. c. pont szerinti gazdálkodó szervezet vízikerék igénybevételénél a szolgáltatónak a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapításánál minimum 0,2 m3/nap átlagos mennyiséget kell figyelembe venni. A hozzájárulás összegét a szolgáltató szervezet állapítja meg. A kötelező önkormányzati feladatokat ellátó gazdálkodóknak- független az ingatlan tulajdonjogától - továbbá lakászszövetkezet és önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok esetében vízi közmű fejlesztési hozzájárulást nem kell fizetni.

Vízfogyasztások megállapítása

5. § (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, elkülönített vízhasználatok esetén a mellékmérők figyelembe vételével, vízmérőhiányában az átalánnyal, illetve műszaki becsléssel kell megállapítani. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó.

(2) A vízmérőt a fogyasztó igénye alapján a szolgáltató szereli fel. A vízmérő felszerelés után a szolgáltató tulajdonába kerülnek, így a szükséges hitelesítéseket és vízmérő cseréket is a szolgáltató végzi saját költségén. Kivétel a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló mellékvízmérő, mely a fogyasztó tulajdonába kerül és hitelesítéséről a fogyasztó köteles gondoskodni.

(3) Abban az esetben, ha a fogyasztási helyek a bekötési vízmérő után központi meleg víz ellátásban is részesülnek; a fogyasztási helyeket meleg vizes mellékvízmérővel is el kell látni. Amennyiben meleg vizes mellékvízmérő nem kerül felszerelésre, vagy a felszerelt nem működik, a fogyasztási hely vízfelhasználását átalányban kell megállapítani.

(4) Az ingatlanon kialakított közös vízfogyasztási helyeket mellékvízmérővel kell ellátni. Ha a bekötési vízmérőre a fogyasztók nem kötöttek külön szolgáltatási szerződést, úgy a vízmérőn megállapított közös fogyasztást és az elfolyt, valamint egyéb célra felhasznált vízmennyiséget a bekötési vízmérő mögötti fogyasztók között egyenlő arányban kell szétosztani.

(5) A fogyasztás meghatározásának és a vízmérők leolvasásának, költségei a szolgáltatót terhelik.

(6) A nem háztartási célú fogyasztásért - kivéve a (7) bekezdés szerinti önkormányzatot és annak intézményeit - hatósági díjat kell fizetni.

(7) Önkormányzati fogyasztásnak minősül az önkormányzatok kötelező funkciót ellátó intézményeinek, nem önkormányzati tulajdonban lévő, de kötelező Önkormányzati feladatokat ellátó gazdálkodók és önkormányzati tulajdonban levő olyan létesítmények vízfogyasztása, melyeket vállalkozók üzemeltetnek kötelező önkormányzati feladatok ellátása céljából.

(8) A házi vízvezeték- fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen történő rejtett meghibásodás esetén, amennyiben a fogyasztó nem sértette meg a rendszeres ellenőrzési és karbantartási kötelezettségét, a vízfogyasztást átalányban, illetve műszaki becsléssel kell megállapítani. A fogyasztó rendszeres ellenőrzési kötelezettség körébe tartozik különösen a vízmérők állásának, az aknák, vezetékek állapotának gyakori ellenőrzése, szivárgásra utaló jelek esetén azok okainak felderítése.

Szennyvízmennyiség megállapítása

6. § A szenny-vízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyiségét szennyvízméréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott teljes vízmennyiség - független attól, hogy annak beszerzése honnan történik - alapján kell megállapítani.

Nem vehető figyelembe a szennyvízmennyiség meghatározásánál:

a.) az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelvezető műben vagy befogadóban nyer elhelyezést;b.) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését a fogyasztó igazolta;

c.) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott.;

d.) az év április 1-től szeptember 31-ig terjedő időszakban locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem lehet kevesebb, mint az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a;

e.) a házi ivóvízvezeték hálózatra, a szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása, illetőleg a szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d.) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor.

Vegyes és záró rendelkezések

7. § (1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a módosított 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet, a hatályos Polgári Törvénykönyv, az idevonatkozó jogszabályok és az „Általános Szerződési Feltételek" az irányadók. Jogvita esetén a szolgáltatás helye szerinti bíróság dönt.

(2) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) A hatálybalépéssel egyidejűleg az ivóvíz-ellátási díjának megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló többször módosított 13/2003. (XI. 28.) KT számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. számú melléklet

Csárdaszállás önkormányzati képviselő-testületének 1/2009. (I. 30.) kt. számú az ivóvíz - ellátási és szennyvíz - elvezetési díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendeletéhez

Alapdíjak a vízszolgáltatásban, mérőméret szerinti bontásban, ÁFA nélkül:
Vízmérő mérete Értékesítési irány Alapdíj
2009. 01.01-től
(mm)
Ft/db/hó
13-20 Lakossági 520
Nem lakossági 787
25-40 Lakossági és nem lakossági 5560
50-80 16210
100-200 26400

Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretű mérőt kell az alapdíjszámlázásnál alapul venni.

Ha két vagy több bekötési vízmérője van a számlázási helynek (ingatlannak) úgy valamennyi vízmérő szerinti alapdíjat érvényesíteni kell.

Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérőn keresztül történik, havonta csak egy, a legnagyobb vízmérőméret szerinti alapdíjat kell felszámolni.

Lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos (méretlen bekötés) vízfogyasztási helyen a legkisebb vízmérő mérete szerinti alapdíjat kell felszámolni.

Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérő és mellékmérő kapcsolatban bekötési mérőre történő számlázáskor lakossági fogyasztók esetén a bekötési mérő után alapdíj nem számítható fel, nem lakossági fogyasztó esetén a bekötési mérő méretét kell alapul venni.

Nem lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos (méretlen bekötés) vízfogyasztási helyen a bekötővezetékek méretével azonos mérőméret szerinti alapdíjat kell felszámolni.

Közkifolyóknál lakossági alapdíjat kell felszámolni, mérő nélküli közkifolyók esetén a lakossági 13-20 mm mérő méret szerinti díjat kell alkalmazni.

22. Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak, ÁFA nélkül:3


1
5Törölte a 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
2
3Módosította a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1 §-a.
3
6Törölte a 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a.