A szöveg időállapota: 2018.I.1. -
Időállapot váltás: 2013.IV.15. - 2013.IX.30.
2013.X.1. - 2013.XII.31.
2014.I.1. - 2015.XII.31.
2016.I.1. - 2017.XII.31.
2018.I.1. -


4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet

a helyi adókról

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:

1. Általános Rendelkezések

1. §1 A rendelet hatálya Csárdaszállás Község közigazgatási területén a 2. §-ban foglalt adónemek a Htv.-ben meghatározott adóalanyaira és adótárgyaira terjed ki.

2. § Csárdaszállás Község Önkormányzata

a) építményadót,

b) magánszemélyek kommunális adóját és

c) helyi iparűzési adót vezet be.

3. § Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentések, bevallások, illetve adatszolgáltatások elektronikus úton is teljesíthetők.

2. Építményadó

4. §2 Adóköteles a Htv. 11. §-ában meghatározott építmény és a 11/A. §-ában meghatározott reklámhordozó.

5. § Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

6. § Az építményadó évi mértéke 200 Ft/ m².

7. §3 Mentes az adó alól:

a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény,

b) a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás, amennyiben magánszemély bérleti joga miatt a lakás után magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn,

c) a 25 m2 alatti hasznos alapterületű gépjárműtároló,

d)4 a reklámhordozó.

3. Magánszemélyek Kommunális Adója

8. §5 Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.

9. §6 Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 3.000 Ft/év.

10. §7 Mentes az adó alól:

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

b) a külterületen lévő telek,

c) a lakatlan külterületi lakás, a használatbavétele évének végéig.

11. §8 Évi 50 %-os adókedvezményben részesül az adózó, aki a külterületen lévő adó tárgyát képező lakásban életvitelszerűen él, a lakásban lakóhellyel rendelkezők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét, és ezt az adóhatóságnál az adóév január 15. napjáig igazolja.

4. Helyi Iparűzési Adó

12. § (1)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a fizetendő éves adó mértéke az adóalap 1,8 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 500 Ft.

5. Az Adó Megfizetése

13. § Csárdaszállás Község Önkormányzata a hatáskörébe tartozó adók beszedésére:

a) 53200053-11048709 számú építményadó beszedési számlát,

b) 53200053-11048716 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlát,

c)53200053-11048792 számú iparűzési adó beszedési számlát,

d) 53200053-11048761 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési számlát,

e) 53200053-11048785 számú gépjárműadó beszedési számlát,

f) 53200053-11048778 számú egyéb bevételek beszedési számlát,

g) 53200053-11048747 számú pótlék beszedési számlát,

h) 53200053-11048730 számú bírság beszedési számlát,

i) 53200053-11061669 számú egyéb (idegen) bevételek beszedési számlát,

j) 53200053-11068415 számú egyéb (adóigazgatási eljárási illeték) beszedési számlát,

k)9 53200053-11098704 számú helyi jövedéki adó beszedési számlát vezet.

6. Záró Rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2013. április 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti az építményadóról szóló 2/1995. (II. 2.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 9/1995. (VI. 16.) önkormányzati rendelet és a 21/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2000. (III. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 11/2004. (XII. 6.) önkormányzati rendelet, a 9/2008. (IX.11.) önkormányzati rendelet és a 10/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet, az iparűzési adóról szóló 11/2001. (XII. 14.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/2007. (X. 19.) önkormányzati rendelet és a 9/2010. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.


1
Módosította: 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
2
Módosította: 15/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től.
3
Módosította: 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
4
Módosította: 15/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. január 1-től.
5
Módosította: 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
6
Módosította: 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
7
Módosította: 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
8
Módosította: 17/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től.
9
Beiktatta: 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.