A szöveg időállapota: 2013.VII.1. - 2016.IV.29.
Időállapot váltás: 2013.VII.1. - 2016.IV.29.
2016.IV.30. - 2018.VI.27.
2018.VI.28. -


10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közterületek elnevezésének általános szabályai

1. § (1) Minden belterületi és külterületi közterületet el kell nevezni

a) amelyhez közvetlenül olyan építmény csatlakozik, amely a hatályos jogszabályok szerint a központi címnyilvántartásba lakcímként, székhelyként, telephelyként bejegyzésre kerülhet,

b) amelyik az a) pont feltételeinek nem felel meg de

ba) pihenési, kikapcsolódási célból az emberek közösségi együttlétének színteréül szolgálhat,

bb) köztéri alkotás, műemlék és egyéb fontos objektum elhelyezésének területe

bc) elnevezéséhez lokális identitási okokból különös közérdek fűződik

(2) Az újonnan kialakított közterületet a létrejöttét követő egy éven belül el kell nevezni.

2. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Csárdaszállás jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira.

(2) A közterületet úgy kell elnevezni, hogy az utaljon a településen belüli elhelyezkedésére, annak helytörténeti kapcsolataira vagy hazánk nagyjai, történeti és kulturális értékei megbecsülésére vagy nemzetközi kapcsolatainak kifejezésére.

2. A közterület elnevezés eljárási szabályai

3. § (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) az önkormányzati képviselő,

d) az önkormányzati választáson Csárdaszálláson választójoggal rendelkező polgár,

e) az egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó Csárdaszállási székhellyel rendelkező civil szervzet

f) Csárdaszállás település közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező más jogi személy.

(2) A névadási javaslatot írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:

a) a névadásra, névmódosításra javasolt közterület pontos behatárolását,

b) a javasolt elnevezést és annak indoklását,

c) az elnevezés javasolt időpontját.

(3) A névadási kezdeményezést a tervezett névadást megelőzően legalább 60 nappal korábban kell benyújtani.

(4) A javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága (a továbbiakban: bizottság) véleményezi.

(5) A bizottság a véleményezés megalapozása érdekében szakértői tanácsadó testületet hívhat össze az egyetemes magyar és helytörténetben, a nyelvtudományban, a néprajzban, a hittudományban, a jog- és közigazgatás tudományban jártas szakemberek bevonásával.

(6) Vitás esetben a névadás megalapozása érdekében a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek a Földrajzinév-Bizottság véleményének kikérését is.

4. § (1) A bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak részletes indokolását 30 napra a helyben szokásos módon közszemlére kell tenni.

(2) A bizottság az (1) bekezdésben foglaltakon túl kezdeményezheti az érintett lakosság véleményének közvetlen megismerését is

a) falugyűlés összehívásának,

b) postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációnak,

c) különösen indokolt esetben helyi népszavazás elrendelésének kezdeményezésével

(3) A (2) bekezdésben a)-b) pontjaiban foglalt véleménykérés esetén a falugyűlésen jelenlévők, illetve a kérdőívre válaszolók egyszerű többségének véleményre figyelemmel dönt a Képviselő-testület.

3. A közterületek jelölése

5. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni.

(2) A közterület nevét jelölő tábla kihelyezése, karbantartása és pótlása, a külterületi ingatlanokat és magánutakat kivéve, az önkormányzat feladata.

(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.

(4) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(5) A névtábla kihelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa vagy kezelője tűrni köteles.

(6) A megváltozott nevű közterületek korábbi névtábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az új elnevezés hatályba lépésétől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és átlósan piros színű áthúzással kell jelölni az elnevezés megszűntét. Az új névtáblát az áthúzással jelölt régi névtábla mellé kell felszerelni.

4. Házszámozás

6. § (1) A névvel ellátott közterületeken az épületeket, építményeket és a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni.

(2) Ugyanazon megnevezésű közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak az egyik közterületre kell megállapítani a házszámot.

(3) Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása a település központtól kezdődően, vagy a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.

(4) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(5) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(6) A (3) - (5) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

(7) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház, szerkezetileg megosztható és nem megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alábontás alkalmazható.

(8) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(9) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

7. § A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.