A szöveg időállapota: 2015.VIII.6. - 2015.XII.14.
Időállapot váltás: 2014.I.1. - 2015.VIII.5.
2015.VIII.6. - 2015.XII.14.
2015.XII.15. - 2018.VIII.8.
2018.VIII.9. -


26/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet

a gyermekek és fiatal felnőttek részére nyújtható pénzbeli támogatásokról

Csárdaszállás Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Beiskolázási támogatás

1. § Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a közép vagy felsőfokú intézmény nappali rendszerű képzésen tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyermekek, vagy fiatal felnőttek számára beiskolázási támogatást biztosít.

2. § (1) A beiskolázási támogatás iránt a tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy a tárgyév során augusztus 20-ig nyújthatja be kérelmét. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A tanulói, hallgatói jogviszonyt a tanév kezdetétől számított 30 napon belül iskolalátogatási igazolással kell utólagosan igazolni.

3. § (1)1 A beiskolázási támogatás összege tanulónként és hallgatónként 10.000.-Ft.

(2) A beiskolázási támogatás az azt megállapító határozat jogerőre emelkedését követően kerül kifizetésre Csárdaszállás Község Önkormányzatának házipénztárából. Kérelemre a kifizetés átutalással is teljesíthető.

2. Tankönyvbeszerzési támogatás

4. § Az Önkormányzat az általános iskoláskorú gyermekek részére tankönyvbeszerzési támogatás útján ingyenes tankönyvcsomagot biztosít.

5. § Az Önkormányzat az általános iskola által kiállított igazolás alapján gondoskodik a gyermek részére igénybe vett tankönyvek térítési díjának kiegyenlítéséről.

6. § Az ingyenes tankönyveket a gyermekeknek kötelességük gondosan megőrizni, és miután további használatukra nincs szükség, az önkormányzatnak kötelesek visszaszolgáltatni.

7. § Az Önkormányzat a beiskolázási és tankönyvbeszerzési támogatással kapcsolatos hatásköreit a polgármesterre ruházza át.

3. Gyermekszületési támogatás

8. § (1) Az Önkormányzat gyermekenként 25.000,- Ft támogatást nyújt annak a szülőnek, aki állandó csárdaszállási lakcímmel rendelkezik és gyermeke születik és a gyermek is állandó csárdaszállási lakcímmel rendelkezik.

(2) A támogatás, emléklappal együtt ünnepélyes keretek között, minden év augusztus 20-án vagy október 23-án kerül átadásra.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 3/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet.


1
Módosította: 13/2015. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. augusztus 6-ától.