11/2014. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet

a falugondnoki szolgálatról

Csárdaszállás Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a falugondnoki feladatok ellátására falugondnokot alkalmaz.

(2) A falugondnok foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(3) A falugondnok felett az alapvető munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(4) A falugondnok helyettesítéséről a Polgármester gondoskodik.

(5) A falugondok feladatait a Képviselő-testület által jóváhagyott szakmai program szerint és munkaköri leírása alapján látja el.

2. § (1) A falugondnoki szolgálat működési engedély alapján működik.

(2) A falugondnoki szolgálat költségeit a Képviselő-testület tárgyévi költségvetési rendeletében fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a falugondnoki feladatok ellátásához személyszállításra alkalmas gépjárművet biztosít, melynek üzemképes állapotáért a falugondnok tartozik felelősséggel.

(4) A gépjármű üzemeltetésével összefüggő szabályokat a gépjármű üzemeltetési szabályzat tartalmazza.

3. § (1) A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:

a) közreműködés étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, a háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

c) Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása oktatási intézményekbe, iskolai rendezvényekre.

(2) A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai:

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A falugondnoki szolgálat által nyújtott közvetett, az önkormányzati feladatok megoldását segítő szolgáltatások:

a) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

b) a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára.

(4) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott feladatokat a szakmai program részletezi.

4. § (1) A falugondnoki szolgálat ügyében első fokon a polgármester jár el.

(2) A szolgáltatás iránti igények benyújtása a falugondnoknál, a családgondozónál, a polgármesternél vagy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén személyesen vagy telefonon történhet. A szolgáltatásra igényt tartó személynek a településen belüli szolgáltatási igényét minimum egy munkanappal előbb, a településen kívüli szolgáltatási igényét pedig három munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie.

(3) A feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ. A falugondnoki szolgálat igénybevételének engedélyezése történhet határozatlan időre, valamely feltétel bekövetkeztéig, vagy határozott időre.

(4) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

5. § (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 15-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a falugondnoki szolgálatról szóló 11/2003. (X. 30.) önkormányzati rendelet.