A szöveg időállapota: 2017.III.1. -
Időállapot váltás: 2014.XII.1. - 2017.II.28.
2017.III.1. -


15/2014. (XI. 17.) önkormányzati rendelet

a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és a 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Csárdaszállás Községi Önkormányzat szolgáltatás vásárlásával biztosítja a településen az iskolai gyermekélelmezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható.

(4) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 15 órájáig kell telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

2. § (1) Intézményi térítési díj napi összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az tárgyhóra eső étkezési térítési díjat tárgyhónap első hetében kell megfizetni.

3. § Ez a rendelet 2014. december 1-én lép hatályba.

1. melléklet a 15/2014. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez 1

Gyermekétkeztetés térítési díjai
A B C D
1 Teljes árú térítési díjak Tízórai Ebéd Uzsonna
2 Általános iskola 190 500 160
3 50 %-os térítési díjak Tízórai Ebéd Uzsonna
4 Általános iskola 95 250 80
5 A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.


1
Módosította: 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. március 1-től