6/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 163.690 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 163.690 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 120.264 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 25.804 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 17.622 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 135.937 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 38.476 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.238 ezer forint,

c) dologi kiadás 27.611 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 12.179 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 48.602 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.031 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014. IV. mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 4 836 3 534 10 144
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 43 627
3 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 33
4 Közhatalmi bevételek 29 412 26 460 51 624
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 13 053 9 412 14 836
6 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 120 264
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1 200
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7 600 17 604
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 1 465 500 500
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6 500
11 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 25 804
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 027 0 17 622
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 61 393 84 525 163 690
15 Személyi juttatás 7 358 31 881 38 476
16 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 7 238
17 Dologi kiadás 13 328 24 214 27 611
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 12 179
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800
20 Működési célú tartalék 23 884 1 653 48 602
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 180 110 1 031
22 Működési kiadás összesen 60 793 76 425 135 937
23 Felújítás 0 0 13 309
24 Beruházás 0 5 013 13 883
25 Egyéb felhalmozási kiadás 1 200 3 087 400
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 200 8 100 27 592
27 Finanszírozási kiadások 0 0 161
28 Tárgyévi kiadás összesen 61 993 84 525 163 690

2. melléklet a 6/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.IV. mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 4 836 3 534 10 144
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 43 627
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 33
4 Közhatalmi bevételek 29 412 26 460 51 624
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 13 053 9 412 14 836
6 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 120 264
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1200
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7 600 17 604
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 1 465 500 500
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6 500
11 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 25 804
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 027 0 17 622
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 61 393 84 525 163 690

3. melléklet a 6/2014. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014. IV. mód.ei.
1 Bérleti díj, haszonbér 1 000 1 000 3193
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1800 1800 2075
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 3 836 2 534 3106
4 Ellátási díj bevétel 52
5 ÁHT kiv. továbbszáml. közvetített szolg. 191
6 Kamatbevétel 245
7 Egyéb különféle működési bevétel 157
8 Kiszámlázott termék és szolg. Áfa 1125
9 Saját bevétel összesen: 6636 5334 10144
10 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
11 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
12 Mezőőri jár. átvett pénz 600 600 1 110
13 Közcélú munkavégzők támogatása 0 36 419 40 382
14 Egyéb átvett pénzeszköz 0 0 2135
15 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 600 37 019 43 627
16 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 33
17 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
18 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0
19 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
20 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 33
21 Közhatalmi bevételek
22 Iparűzési adó 18 000 18 000 43314
23 Építményadó 2 600 2 600 2600
24 Magánszemélyek kommunális adója 2 500 660 984
25 Pótlékok, bírságok bevétele 512 100 290
26 Gépjármű adó 2 000 1 300 1923
27 Helyszini bírság bevétel 0 0 65
28 Igazgatási szolg díj 0 0 20
29 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2 000 2428
30 Közhatalmi bevételek összesen 27612 24 660 51624
31 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
32 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 5954 0 0
33 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1569 1 572 1572
34 Közvilágítás támogatása 1757 2 181 2181
35 Köztemető fenntartás támogatása 607 100 100
36 Közutak fenntartásának támogatása 357 1 234 1234
37 Beszámítás összege -5281 -5 177 -5177
38 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3000 3 000 3000
39 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 396 984
40 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 4111
41 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 2455 3 018 3018
42 Falugondnoki szolgáltatás 1997 2 500 2500
43 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 554 521 521
44 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 84 67 676
45 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
46 Egyéb önkormányzati kiegészítő támogatás 0 0 116
47 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 13 053 9 412 14 836
48 Működési bevétel összesen 47 901 76 425 120 264
49 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 1200
50 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
51 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
52 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
53 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
54 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 0 0
55 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 7600 17 604
56 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
57 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 7 600 18 804
58 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 300 0 0
59 Lakáskölcsön visszafizetés 1 165 500 500
60 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 1465 500 500
61 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
62 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 6 500
63 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
64 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 6 500
65 Felhalmozási bevételek összesen 1 465 8 100 25 804

4. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.IV. mód. Ei.
1 Személyi juttatás 7 358 31 881 38 476
2 Munkaadókat terhelő járulék 1 793 8 583 7 238
3 Dologi kiadás 13 328 24 214 27 611
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 490 9 184 12 179
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 760 800 800
6 Működési célú tartalék 23 884 1 653 48 602
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 180 110 1 031
8 Működési kiadás összesen 60 793 76 425 135 937
9 Felújítás 0 0 13 309
10 Beruházás 0 5 013 13 883
11 Egyéb felhalmozási kiadás 1 200 3 087 400
12 Felhalmozási kiadás összesen 1 200 8 100 27 592
13 Finanszírozási kiadások 0 0 161
14 Tárgyévi kiadás összesen 61 993 84 525 163 690