A szöveg időállapota: 2016.II.13. - 2016.II.13.
Időállapot váltás: 2016.II.13. - 2016.II.13.
2016.II.14. -


1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 350.763 ezer forint összegben,

b) kiadási főösszegét 350.763 ezer forint összegben

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 91.200 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 201.458 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 58.105 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 181.037 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 41.840 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.760 ezer forint,

c) dologi kiadás 80.170 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.510 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 40.457 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.500 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 169.565 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 1.859 ezer forint,

b) beruházási kiadás 166.846 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 860 ezer forint.”

5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § . A Ör. 7. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2014. terv 2015. terv 2015. évi módosított
előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 3534 3 500 8 803
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37019 42128 46 751
3 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 0 0 392
4 Közhatalmi bevételek 26460 26 460 28 311
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 9412 5 279 6 943
6 Működési bevétel összesen 76 425 77 367 91200
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 1200 1200
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 7600 0 199 987
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 500 200 271
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 8100 1 400 201 458
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 58768 58 105
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 84 525 137 535 350 763
15 Személyi juttatás 31 881 38 334 41 840
16 Munkaadókat terhelő járulék 8583 6 144 6 760
17 Dologi kiadás 24214 24 491 80 170
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 9184 5 638 8 510
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800
20 Működési célú tartalék 1653 58941 40 457
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 110 1960 2 500
22 Működési kiadás összesen 76425 136 308 181 037
23 Felújítás 0 0 1859
24 Beruházás 5013 827 166 846
25 Egyéb felhalmozási kiadás 3087 400 860
26 Felhalmozási kiadás összesen 8100 1227 169 565
27 Finanszírozási kiadások 0 0 161
28 Tárgyévi kiadás összesen 84 525 137 535 350 763

2. melléklet a 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
Megnevezés 2014. terv 2015. terv 2015. évi módosított
előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 3534 3 500 8 803
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37019 42 128 46 751
3 Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés 0 0 392
4 Közhatalmi bevételek 26 460 26 460 28 311
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 9 412 5 279 6 943
6 Működési bevétel összesen 76 425 77 367 91 200
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 1200 1 200
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 7600 0 199 987
9 Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 500 200 271
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 8100 1400 201 458
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 58768 58 105
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 84 525 137 535 350 763

3. melléklet a 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2014. terv 2015. terv 2015. évi módosított
előirányzat
1 Bérleti díj 1 000 2 500 2 576
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 2 240
3 Intézményi iskolai étkeztetés bevétele 0 0 119
4 Kamat bevétel 0 0 308
5 Tovább számlázott szolgáltatás (bérlakás biztosítás) 0 0 257
6 Kártérítés bevétele 0 0 145
7 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 2 534 1000 2 219
8 Kiszámlázott értékesített termék egyenes ÁFÁ-ja 0 0 939
9 Saját bevétel összesen: 3 534 3 500 8 803
10 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
11 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
12 Mezőőri szolgálatra átvett pénz 600 1080 1 080
13 Közcélú munkavégzők támogatása 36 419 39 776 42 443
14 Egyéb átvett pénzeszköz 0 1272 3 228
15 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 37 019 42 128 46 751
16 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
17 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
18 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 392
19 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
20 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 392
21 Közhatalmi bevételek
22 Iparűzési adó 18 000 18 000 18 626
23 Építményadó 2 600 2 600 4 242
24 Magánszemélyek kommunális adója 660 660 747
25 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100 310
25 Gépjármű adó 1 300 1 300 1918
27 Különféle bírságok 0 0 6
28 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1 800 1 800 0
29 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2 000 2 462
30 Közhatalmi bevételek összesen 26 460 26 460 28 311
31 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
32 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 0
33 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1 572 1 572 1 572
34 Közvilágítás támogatása 2 181 2 464 2 464
35 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
36 Közutak fenntartásának támogatása 1 234 1 235 1 235
37 Beszámítás összege -5 177 -8 440 -8 440
38 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000 3 000
39 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 396 547 828
40 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 900 1 611
41 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3 018 0
42 Falugondnoki szolgáltatás 2 500 2 500 2 500
43 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 521 1200 1 200
44 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 67 69 69
45 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
46 Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) 0 132 132
47 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások 0 0 606
48 Elszámolásból származó bevételek 0 0 66
49 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 9 412 5 279 6 943
50 Működési bevétel összesen 76 425 77 367 91 200
51 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 1 200 1 200
52 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
53 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
54 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
55 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
56 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 1 200 1 200
57 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 7 600 0 199 987
58 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
59 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 7 600 0 0
60 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
61 Lakáskölcsön visszafizetés 500 200 271
62 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 500 200 271
63 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
64 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
65 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
66 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
67 Felhalmozási bevételek összesen 8 100 1 400 201 458

4. melléklet a 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2014. terv 2015. terv 2015.évi
módosított előirányzat
1 Személyi juttatás 31 881 38 334 41 840
2 Munkaadókat terhelő járulék 8 583 6 144 6 760
3 Dologi kiadás 24 214 24 491 80 170
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 184 5 638 8 510
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800
6 Működési célú tartalék 1 653 58 941 40 457
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 110 1 960 2 500
8 Működési kiadás összesen 76 425 136 308 181 037
9 Felújítás 0 0 1 859
10 Beruházás 5 013 827 166 846
11 Egyéb felhalmozási kiadás 3 087 400 860
12 Felhalmozási kiadás összesen 8 100 1 227 169 565
13 Finanszírozási kiadások 0 0 161
14 Tárgyévi kiadás összesen 84 425 137 535 350 763

5. melléklet a 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
Kormányzati funkció megnevezés 2014. terv 2015. terv 2015. évi
módosított
előirányzat
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 2 089 2 425 2 425
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 81
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 4 089 2 425 2506
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 1234 1 235 1235
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 1234 1 235 1 235
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 1572 1 572 1572
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 1572 1 572 1 572
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29 Személyi juttatás 2 880 3 654 4 275
30 Munkaadókat terhelő járulék 807 1 000 1 162
31 Dologi kiadás 0 0 0
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 4 398 4 398
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 3 687 9 052 9 835
37 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38 Személyi juttatás 3 698 1 259 1259
39 Munkaadókat terhelő járulék 998 170 170
40 Dologi kiadás 0 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 4 696 1 429 1 429
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 21795 29 600 29 600
48 Munkaadókat terhelő járulék 5 884 3 995 3 995
49 Dologi kiadás 7 208 6 784 6 150
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 34 887 40 379 39 745
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 2 181 2 464 2 464
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 181 2 464 2 464
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 0 409
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 106
67 Dologi kiadás 6 856 6 856 7 060
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 186 92 1.495
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 14 042 6 948 9 070
73 045120 Útépítés
74 Személyi juttatás 0 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76 Dologi kiadás 0 0 54 504
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0 54 504
82 096015 Gyermekétkeztetés
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 0 884 1 505
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 884 1 505
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92 Személyi juttatás 1 983 2 144 2 174
93 Munkaadókat terhelő járulék 484 515 529
94 Dologi kiadás 150 150 157
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 2 617 2 809 2 860
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 0 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 848 100 701
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 1 848 100 701
109 092120 Köznev. int. 1-4. évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 1532 0 0
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 1532 0 0
118 107060 Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 0 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 150 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 200 200
126 Működési kiadás összesen 150 200 200
127 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 60 60 60
135 Működési kiadás összesen 60 60 60
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 0 50 806
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 200 740
144 Működési kiadás összesen 0 250 1 546
145 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 1 048 1 835
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 1 500 1 500
153 Működési kiadás összesen 0 1048 3335
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 1525 1 677 1 762
156 Munkaadókat terhelő járulék 410 464 480
157 Dologi kiadás 771 771 759
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 2 706 2 912 3 001
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
166 Dologi kiadás 0 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 800 800
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173 Személyi juttatás 0 0 2 361
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 318
175 Dologi kiadás 0 0 193
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 0 0 2 872
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 521 1 200 1 240
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 521 1 200 1 240
190 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 100 100 100
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 100 100 100
199 Összesen:
200 Személyi juttatás 31 881 38 334 41 840
201 Munkaadókat terhelő járulék 8 583 6 144 6 760
202 Dologi kiadás 24 214 24 491 80 170
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 9 184 5 638 8 510
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 110 1 960 2 500
207 Működési kiadás összesen 74 772 77 367 140 580

6. melléklet a 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2014. évi terv 2015. évi terv 2015. évi
módosított előirányzat
1 Felújítások
2 Ivóvíz hálózat rekonstrukció 0 0 1 859
3 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 0 0 1 859
4 Beruházások
5 Fejlesztési saját erő falugondnoki mikrobusz 2 700 0 0
6 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 2 313 0 0
7 23/2015.(III.19.) hat Bérlakás vásárlás 0 0 2 824
8 Egyéb építmény beszerzés (díszkapu) 0 0 488
9 Kisértékű informatikai gépek beszerzése 0 0 799
10 70407/30/00028 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés 0 0 244
11 70407/30/00029 Közút start közmunka kisértékű
tárgyieszköz beszerzés
0 0 210
12 70407/30/00030 Mezőgazdasági Start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés 0 0 400
13 16/2015.(III.5. )hat Mosógép beszerzés 0 0 183
14 30/2015.(IV.23.) hat Fitneszgépek vásárlása 0 0 548
15 Egyéb kisértékű gépek berendezések beszerzése 0 0 31
16 65/2014.(IX.24.) hat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben 0 827 827
17 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések 0 0 787
18 Kerékpárút építés a 46-os sz. főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszán KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0036 0 0 147 006
19 Épület vásárlás 77/2015.(VIII.26.) hat. 0 0 12 000
20 Köztemetőbe urnafal készítés 249
21 Részesedés vásárlás Gyomaközszolg KFT-be 250
22 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 5 013 827 166 846
23 Egyéb felhalmozási kiadások
24 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 60
26 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 400 0
27 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
28 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 400 800
29 Felhalmozási célú tartalék 2 687 0 0
30 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 3 087 400 860
31 Finanszírozási kiadások 0 0 0
32 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 161