A szöveg időállapota: 2017.II.9. -
Időállapot váltás: 2016.II.13. - 2016.VI.24.
2016.VI.25. - 2016.X.7.
2016.X.8. - 2017.II.8.
2017.II.9. -


2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 165.872 ezer forint összegben,

b) kiadási főösszegét 165.872 ezer forint összegben

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 108.024 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 6.750 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 51.098 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 125.296 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 46.078 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.388 ezer forint,

c) dologi kiadás 28.762 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 8.196 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 31.832 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.500 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. §4 (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 40.123 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 8.753 ezer forint,

b) beruházási kiadás 30.271 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 1.099 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadások összege 453 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2016. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2016-2019. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat a közalkalmazottak részére 2016 évre 126.200 Ft/fő/év, a főállású polgármester részére bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.

14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2015. terv 2016. terv 2016. III. módosított
előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 5 300 6 950 9 941
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 42 128 50 455 48 800
3 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 0 80 80
4 Közhatalmi bevételek 24 660 24 660 42 162
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 279 6 725 7 041
6 Működési bevétel összesen 77 367 88 870 108 024
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 1.200 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 200 200 250
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6500
11 Felhalmozási bevételek összesen 1 400 200 6750
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 58 768 50 903 51 098
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 137 535 139 973 165 872
15 Személyi juttatás 38 334 42 927 46 078
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 144 6 845 7 388
17 Dologi kiadás 24 491 26 876 28 762
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 638 7 600 8 196
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 540
20 Működési célú tartalék 58 941 27 018 31 832
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 960 2 030 2 500
22 Működési kiadás összesen 76 425 114 096 125 296
23 Felújítás 0 0 8.753
24 Beruházás 827 24 819 30 271
25 Egyéb felhalmozási kiadás 400 800 1.099
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 227 25 619 40 123
27 Finanszírozási kiadások 0 258 453
28 Tárgyévi kiadás összesen 137 535 139 973 165 872

2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2016. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
Megnevezés 2015. terv 2016. terv 2016.III. módosított
előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 5 .300 6 950 9 941
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 42 128 50 455 48 800
3 Működési célú átvett pénzeszköz kölcsön visszatérülés 0 80 80
4 Közhatalmi bevételek 24 660 24 660 42 162
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5.279 6725 7 041
6 Működési bevétel összesen 77 367 88 870 108 024
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 1.200 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
9 Felhalmozási célú,átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 200 200 250
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6500
11 Felhalmozási bevételek összesen 1 400 200 6750
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 58 768 50 903 51 098
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 137 535 139 973 165 872

3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2015. terv 2016. terv 2016. III. módosított
előirányzat
1 Bérleti díj 2 500 1 969 3 639
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1 800 2 200 2 306
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 1 000 1 575 1 575
4 Étkezés ellátási díj bevétel 0 197 247
5 Kerékpárút pótmunka továbbszámlázott szolgáltatás 0 0 246
6 Kamat bevétel 0 0 103
7 ÁHT kívül továbbszámlázott közvetített szolgáltatás 0 0 258
8 Kártérítés bevétele 0 0 24
9 Egyéb működési bevétel 0 0 1
10 Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója 0 1 009 1 542
11 Saját bevétel összesen: 5 300 6 950 9.941
12 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
13 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
14 Mezőőri szolgálatra átvett pénz 1 080 1 080 1 080
15 Közcélú munkavégzők támogatása 39 776 48 103 45 752
16 Egyéb átvett pénzeszköz 1 272 1 272 1 968
17 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 42 128 50 455 48 800
18 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
19 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
20 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 80 80
21 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
22 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 0 80 80
23 Közhatalmi bevételek
24 Iparűzési adó 18 000 18 000 33 974
25 Építményadó 2 600 2 600 2.333
26 Magánszemélyek kommunális adója 660 660 782
27 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100 116
28 Gépjármű adó 1 300 1 300 1.619
29 Helyi jövedéki adó 0 0 1
30 Különféle bírságok 0 0 0
31 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2 000 2 337
32 Közhatalmi bevételek összesen 24 660 24 660 42 162
33 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
34 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 0
35 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1 572 1 572 1 572
36 Közvilágítás támogatása 2 464 2 528 2 528
37 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
38 Közutak fenntartásának támogatása 1 235 1 235 1 235
39 Beszámítás összege -8440 -7082 -7082
40 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 500 3 500
41 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 547 967 1.051
42 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 900 0 0
43 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 0
44 Falugondnoki szolgáltatás 2 500 2 500 2 500
45 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1.200 1.200 1 200
46 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 69 71 71
47 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
48 Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) 132 134 135
49 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (szociális kiegészítő pótlék) 0 0 185
50 Elszámolásból származó bevételek 0 0 46
51 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 5 279 6 725 7 041
52 Működési bevétel összesen 770367 88 870 108 024
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 1.200 0
54 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
55 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
56 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
57 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
58 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 1 200 0
59 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
60 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
61 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 0 0
62 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
63 Lakáskölcsön visszafizetés 200 200 250
64 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 200 200 250
65 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 6.500
66 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
67 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
68 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
69 Felhalmozási bevételek összesen 1.400 200 6.750

4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2016. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2015. terv 2016. terv 2016.III.
módosított előirányzat
1 Személyi juttatás 38 334 42 927 46 078
2 Munkaadókat terhelő járulék 6144 6 845 7 388
3 Dologi kiadás 24 491 26 876 28 762
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 5638 7600 8 196
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 540
6 Működési célú tartalék 58941 27018 31 832
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1960 2030 2 500
8 Működési kiadás összesen 136308 114 096 125.296
9 Felújítás 0 0 8.753
10 Beruházás 827 24819 30 271
11 Egyéb felhalmozási kiadás 400 800 1.099
12 Felhalmozási kiadás összesen 1227 25 619 40 123
13 Finanszírozási kiadások 0 258 453
14 Tárgyévi kiadás összesen 137535 139 973 165 872

5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
Kormányzati funkció megnevezés 2015. terv 2016. terv 2016. III.
módosított
előirányzat
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 2425 2 425 2 425
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 96
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 2425 2 425 2 521
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 1235 1 235 1 235
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 1235 1 235 1 235
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 1572 1 572 1 572
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 1572 1 572 1 572
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29 Személyi juttatás 3654 3954 3 938
30 Munkaadókat terhelő járulék 1000 1 081 1 097
31 Dologi kiadás 0 0 1 188
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 4398 7024 7 352
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 9052 12059 13 575
37 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
38 Személyi juttatás 1259 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 170 0 0
40 Dologi kiadás 0 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 1429 0 0
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 29600 34069 35 265
48 Munkaadókat terhelő járulék 3995 4599 4 761
49 Dologi kiadás 6784 7898 8 155
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 40379 46566 48 181
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 2 464 2 528 2528
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 2464 2528 2 528
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 0 326
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 88
67 Dologi kiadás 6 856 6 856 4 304
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 92 92 80
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 6948 6 948 4 798
73 045120 Útépítés
74 Személyi juttatás 0 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76 Dologi kiadás 0 0 186
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0 186
82 013320 Köztemető fenntartás és működés
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 100 100 100
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 100 100 100
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92 Személyi juttatás 2144 2 282 2 282
93 Munkaadókat terhelő járulék 515 543 543
94 Dologi kiadás 150 200 200
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 2809 3025 3 025
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 0 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 100 275 275
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 100 275 275
109 096015 Gyermekétkeztetés
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 884 1606 1.706
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 884 1606 1.706
118 107060 Egyéb szociális Pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 0 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200 2 070
126 Működési kiadás összesen 200 200 2 070
127 103010 Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 60 60 0
135 Működési kiadás összesen 60 60 0
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 50 100 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 270 430
144 Működési kiadás összesen 250 370 430
145 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 1048 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 1500 1 500 0
153 Működési kiadás összesen 2548 1500 0
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 1677 1 926 1.937
156 Munkaadókat terhelő járulék 464 528 530
157 Dologi kiadás 771 771 744
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 2 912 3225 3 211
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
166 Dologi kiadás 0 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 540
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 800 540
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173 Személyi juttatás 0 696 2330
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 94 369
175 Dologi kiadás 0 0 219
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 0 790 2.918
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 1200 1 200 1 143
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 1200 1 200 1 143
190 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 0 385 433
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 0 385 433
199 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
200 Személyi juttatás 0 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
202 Dologi kiadás 0 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 74 74
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
207 Működési kiadás összesen 0 74 74
208 104043 Család és gyermekjóléti központ
209 Személyi juttatás 0 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
211 Dologi kiadás 0 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 72 72
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
216 Működési kiadás összesen 0 72 72
217 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218 Személyi juttatás 0 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
220 Dologi kiadás 0 0 63
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 63 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
225 Működési kiadás összesen 0 63 63
226 045161 Kerékpárutak üzemeltetése
227 Személyi juttatás 0 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
229 Dologi kiadás 0 0 1075
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 0 1075
235 018010 Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
236 Személyi juttatás 0 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
238 Dologi kiadás 0 0 0
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 247
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
243 Működési kiadás összesen 0 0 247
244 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat
245 Személyi juttatás 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247 Dologi kiadás 0 0 1109
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252 Működési kiadás összesen 0 0 1109
253 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
254 Személyi juttatás 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256 Dologi kiadás 0 0 377
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
259 Működési célú tartalék 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
261 Működési kiadás összesen 0 0 377
262 Összesen 0
263 Személyi juttatás 38 334 42927 46 078
264 Munkaadókat terhelő járulék 6144 6845 7 388
265 Dologi kiadás 24 491 26876 28 762
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 5638 7600 8 196
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 540
268 Működési célú tartalék 0 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 1960 2030 2 500
270 Működési kiadás összesen 77 367 87078 93 464

6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2016. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2015. terv 2016. terv
1 Bevételek
2 Közös hivatal működésének támogatása 5 084 4 992
3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4 Normatív lakásfenntartási támogatás 933 0
5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 396 0
6 Rendszeres szociális segély 139 0
7 Óvodáztatási támogatás 20 0
8 Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről 4 398 5 864
9 Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Csárdaszállás részéről 347 0
10 Bevételek összesen 11 317 10 856
11 Kiadások
12 Személyi juttatás 6 344 7 395
13 Munkaadókat terhelő járulék 1 638 1 961
14 Dologi kiadás 1 500 1 500
15 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
16 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 835 0
19 Működési kiadás összesen 11 317 10 856

7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
megnevezés 2015. évi terv 2016. évi terv 2016. III.
módosított előirányzat
1 Felújítások
2 Csárdaszállás ivóvízhálózat rekonstrukciója 0 0 2 253
3 Mártirok útja felújítása 6.500
4 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 0 0 8 753
5 Beruházások
6 Kerékpárút, Kisezüst útépítés tervfelülvizsgálat 0 4000 4 000
7 Kerékpárút, kisezüst útépítés saját erő 0 20000 20 000
8 Mezőgazdasági program gép beszerzés 0 203 575
9 Útőr program kisértékű tárgyieszköz beszerzés 0 322 322
10 Útőr program Hótoló beszerzés 0 294 294
11 Térfigyelő kamera 2014. évről áthúzódó beszerzése 827 0 0
12 46/2016. (V. 24.) Kt határozat Ingatlan vásárlása bérlakás céljára 0 0 4 400
13 43/2016. (V. 24.) Kt határozat Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés 0 0 488
14 95/2016. (X. 25.) Kt határozat
Telefonközpont csere, telefonkészülék vásárlás
0 0 53
15 13/2016. (II. 9.) Kt határozat Mobilinternethez Router vásárlás 0 0 34
16 Kisértékű egyéb gép, berendezési tárgyak vásárlása 0 0 78
17 Falugondnoki szolgálat GPS vásárlás 0 0 27
18 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 827 24819 30271
19 Egyéb felhalmozási kiadások
20 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
21 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
22 Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása 0 0 260
23 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0 0
24 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
25 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása civil szervezetnek 0 0 39
26 Első lakáshoz jutók kölcsöne 400 800 800
27 Felhalmozási célú tartalék 0 0
28 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 400 800 1099
29 Finanszírozási kiadások 0 0 0
30 Finanszírozási kiadások összesen 0 258 453

8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2016. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen 2016. évi működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 0 0
2Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
3Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás 0 0 0 0 7024 -7024
4Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 0 0 0 7024 -7024
5Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
6Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 1572 0 0 1572 1572 0
7Közvilágítás 2528 0 0 2528 2528 0
8Köztemető 100 0 0 100 100 0
9Közutak. Fenntartása 1235 0 0 1235 1235 0
10Beszámítás összege -7082 0 0 -7082 0 -7082
11Településüzemeltetés összesen -1647 0 0 -1647 5435 -7082
12Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 3500 0 0 3500 0 3500
13 polgármester, alpolgármester bére 0 0 0 0 4121 -4121
14mezőőri feladtaok 0 2000 1080 3080 3025 55
15települési hulladék kezelés 0 0 240 240 2425 -2185
16Város és község gazdálkodás 71 0 0 71 6948 -6877
17Lakóingatlan bérbeadása 0 2200 0 2200 0 2200
18Nem lakóingatlan bérbeadása 0 2500 0 2500 0 2500
19vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás 0 0 0 0 63 63
20Óvoda 0 0 0 0 275 -275
21Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 790 790 790 0
22Közmunka mintaprogram 0 2000 48345 50345 46566 3779
23Család és gyermekjóléti központ 0 0 0 0 72 -72
24Család és gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 74 -74
25Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 3571 8700 50455 62726 64359 -1633
26Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 0 0 0
27Települési támogatás 0 0 80 80 2130 -2050
28Falugondnoki feladatok 2634 0 0 2634 3225 -591
29Gyermekétkeztetés 967 250 0 1217 1606 -389
30Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 0 0 0 0 385 -385
31Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 3601 250 80 3931 7346 -3415
32Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
33Könyvtári szolgáltatás 1200 1200 1200 0
34Kötelező feladat közművelődés összesen 1200 1200 1200 0
35Kötelező feladatok összesen 6725 8950 50535 66210 85364 -19154
36Önként vállalt feladatok 0 0
37képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0 914 -914
38Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 800 -800
39Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 1714 -1714
40Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0
41Helyi adóbevételek 0 22660 0 22660 0 22660
42Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0 0 0 0 0
43Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 0 22660 0 22660 0 22660
44Összesen 6725 31610 50535 88870 87078 1792
45Működési célú tartalék 0 0 0 0 27018 -27018
46Működési bevétel és kiadás összesen 6725 31610 50535 88870 114096 -25226

9. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G H I J K L M N O
Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1 Bevételek
2 Intézményi működési bevételek 6 950 310 210 210 290 210 210 290 1 210 1 670 1 790 280 270 6 950
3 Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről 50 455 3 178 3 988 4 417 4 147 4 147 4 417 4 147 4 147 4 417 4 147 4 886 4 417 50 455
4 Műk célú átvett pénzeszköz 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80
5 Közhatalmi bevételek 24 660 150 150 10 580 150 150 150 150 150 10 580 150 150 2 150 24 660
6 Önkorm. Műk. Költségvetési tám. 6 725 796 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 6 725
7 Műk. Bevétel összesen 88 870 4 434 4 887 15 746 5 126 5 046 5 316 5 126 6 046 17 206 6 626 5 855 7 456 88 870
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 200 17 17 17 17 16 17 16 17 16 17 16 17 200
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 200 17 17 17 17 16 17 16 17 16 17 16 17 200
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 50 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 903 50 903
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Összes bevétel 139 973 4 451 4 904 15 763 5 143 5 062 5 333 5 142 6 063 17 222 6 643 5 871 7 473 139 973
16 Kiadások
17 Személyi juttatás 42 927 3 545 3 545 3 545 3 545 3 545 3 575 3 545 3 545 3 545 3 545 3 545 3 902 42 927
18 Munkaadókat terhelő járulékok 6 845 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 674 6 845
19 Dologi és egyéb folyó kiadások 26 876 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 236 26 876
20 Működési célú támogatás értékű kiadás 7 600 1 314 0 63 92 0 0 2 878 0 0 0 0 3 253 7 600
21 Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre 800 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800
22 Működési célú tartalék 27 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 018 27 018
23 Ellátottak pénzbeni juttatása 2 030 171 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 2 030
24 Összesen 114 096 7 831 6 515 6 658 6 687 6 595 6 625 9 473 6 595 6 595 6 595 6 595 37 332 114 096
25 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Beruházás 24 819 0 0 819 4 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 24 819
27 Egyéb felhalmozási kiadások 800 0 0 0 0 400 0 0 0 400 0 0 0 800
28 Felhalmozási kiadás 25 619 0 0 819 4 000 400 0 0 0 20 000 0 0 0 25 619
29 Finianszírozási kiadások 258 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258
30 Összes kiadás 139 973 8 089 6 515 7 477 10 687 6 995 6 625 9 473 6 595 26 595 6 595 6 595 37 332 139 973

10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. 2017. 2018. 2019. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2016. terv 2017. terv 2018. terv 2019. terv
1 Intézményi működési bevétel 6 950 7 159 7374 7595
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 50 455 52 978 55626 58408
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 80 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 24 660 24 660 24660 24660
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 6 725 6 725 6725 6725
6 Működési bevétel összesen 88 870 91 522 94 385 97 388
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 200 200 200 200
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 200 200 200 200
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 50 903 27 018 21860 15155
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 139 973 118 740 116 445 112 743
15 Személyi juttatás 42 927 45 073 47326 49692
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 845 7 187 7546 7924
17 Dologi kiadás 26 876 28 220 29630 31112
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 600 7 770 8158 8566
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800 800
20 Működési célú tartalék 27 018 21 860 15155 6819
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 030 2 030 2030 2030
22 Működési kiadás összesen 114 096 112 940 110 645 106 943
23 Felújítás 0 0 0 0
24 Beruházás 24 819 5 000 5000 5000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 800 800 800 800
26 Felhalmozási kiadás összesen 25 619 5 800 5800 5800
27 Finanszírozási kiadások 258 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 139 973 118 740 116 445 112 743

11. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2016. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
A B C D
Feladat megnevezése 2016. évi nyitó 2016. évi 2016. évi záró
létszám (fő) változás létszám (fő)
1 Közalkalmazotti jogviszony alapján
2 Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 1 1
3 Falugondnoki szolgálat 1 1
4 Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység
5 Főállású polgármester 1 1
6 Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők 4 4
7 Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság 18 18
8 Közfoglalkoztatási mintaprogram közút 6 6
9 Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz 6 6
10 Közfpglalkoztatási mintaprogram útőr program 0 5 5
11 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 -5 0
Létszámkeret összesen 42 0 42

12. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

Adatok ezer Ft-ban
A B
Megnevezés Összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 22560
2 Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel 4169
3 Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
4 Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev. 0
5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek 100
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 26829
8 Összes saját bevétel 50%-a 13414

Az Önkormányzat 2015. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 13.414 ezer Ft.


1
Módosította: 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. február 9-étől.
2
Módosította: 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. február 9-étől.
3
Módosította: 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. február 9-étől.
4
Módosította: 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. február 9-étől.
5
Módosította: 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2017. február 9-étől .
6
Módosította: 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2017. február 9-étől.
7
Módosította: 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2017. február 9-étől .
8
Módosította: 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2017. február 9-étől .
9
Módosította: 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2017. február 9-étől .
10
Módosította: 5/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2017. február 9-étől .