A szöveg időállapota: 2016.IV.30. - 2016.IV.30.
Időállapot váltás: 2016.IV.30. - 2016.IV.30.
2016.V.1. -


4/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 10/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"[1. §] (3) Közterület élő személyről nem nevezhető el."

2. § Az Ör. 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"[3. §] (3a) A (3) bekezdésben foglalt időpontnál később kizárólag a címképzésért felelős szerv által kezdeményezett közterület név megállapítást lehet előterjeszteni."

3. § Az Ör. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A magánút, a tulajdonosa kérelmére elnevezhető.

(2) A magánút elnevezési eljárásban a közterület elnevezés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy annak megindítását kizárólag a tulajdonosa vagy annak egyetértésével a címképzésért felelős szerv kezdeményezheti."

4. § Az Ör. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"[5. §] (2) A közterület nevét jelölő tábla kihelyezésével, karbantartásával és pótlásával kapcsolatos feladatokat az önkormányzat útkezelő szervezete látja el."

5. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"6. § (1) A névvel ellátott közterületekről megközelíthető - a címkezelést szabályozó jogszabályban foglalt eljárásban címmel ellátott - ingatlanokat a közterületről jól látható táblán feltüntetett jelzéssel (a továbbiakban: házszámmal) kell ellátni.

(2) A házszámozást:

a) A közterületnek annak a végéből kell indítani, mely a legközelebb van a településközponthoz, vagy azon végéből, mely a település körüli úthálózat legfontosabb részéhez csatlakozik.

b) A mellékútvonalakon a sorszámozást a főútvonalaktól kell kezdeni. Ha egy mellékútvonal több főútvonalhoz is kapcsolódik, akkor a helyi viszonyokat figyelembe véve kell a sorszámozás irányát megállapítani. Zsákutcák esetén a házszámozást az úthálózati csatlakozásnál kell kezdeni.

c) A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó ingatlanig.

d) Utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Azoknál az utcáknál ahol a címképzésről szóló jogszabály szerint csak az egyik oldalon képezhető cím, ott a számozás folyamatosan emelkedik. Ha utólag másik oldalon is szükségessé válik a címképzés, akkor az e) pont szabályait kell alkalmazni.

e) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben az óramutató járásával ellentétes irányban történik, ahol a számsor a településközpont felől betorkolló utca jobb oldalán kezdődik, és a bal oldalon ér véget.

f) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg. Az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy vagy több nem ékezetes, egyjegyű nagybetűvel A-tól Z-ig, közvetlenül a házszám mögé írva. A házszámok sorozatában a betű nélküli házszámnak előrébb kell állnia, mint ugyanannak a házszámnak a betűvel ellátott alakja.

g) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják kötőjeles alakot felvéve.

h) A lakótelepi és lakóparki épületek címkezelését az épületjel és a lépcsőházjel címelemek megfelelő alkalmazásával a címképzési és címkezelési eljárást szabályozó jogszabályban foglaltak szerint kell végrehajtani.

i) Ha a címkeletkeztetést olyan telekhez kapcsolódva kell végrehajtani, amely közvetlenül több közterülethez is kapcsolódik, és a házszámozás az érintett közterületen már kialakult, akkor a megosztás szabályainak megfelelő alkalmazásával kell az új házszámot képezni."

6. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"7. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni."

7. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.