6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 348.456 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 297.553 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek összegének teljesítése 88.912 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 201.439 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 58.105 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 127.827 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 39.480 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.496 ezer forint,

c) dologi kiadás 72.882 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.261 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 600 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.108 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 169.565 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 1.859 ezer forint,

b) beruházási kiadás 166.846 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 860 ezer forint.

(2a) A finanszírozási kiadások összege 161 ezer forint.

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2015. évi maradványa 50.903 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyona 601.646 ezer forint, a vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.

14. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015. terv 2015. mód. Ei. 2015. teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 3 500 8 803 8 330
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 42 128 46 751 45 359
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 392 312
4 Közhatalmi bevételek 26 460 28 311 27 968
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 279 6 943 6 943
6 Működési bevétel összesen 77 367 91 200 88 912
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 1 200 1 200 1 200
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 199 987 199 987
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 200 271 252
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 1 400 201 458 201 439
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 58 768 58 105 58 105
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 137 535 350 763 348 456
15 Személyi juttatás 38 334 41 840 39 480
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 144 6 760 6 496
17 Dologi kiadás 24 491 80 170 72 882
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 638 8 510 7 261
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 600
20 Működési célú tartalék 58 941 40 457 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 960 2 500 1 108
22 Működési kiadás összesen 136 308 181 037 127 827
23 Felújítás 0 1 859 1 859
24 Beruházás 827 166 846 166 846
25 Egyéb felhalmozási kiadás 400 860 860
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 227 169 565 169 565
27 Finanszírozási kiadások 0 161 161
28 Tárgyévi kiadás összesen 137 535 350 763 297 553

2. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2015. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015. terv 2015. mód ei. 2015. teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 3 500 8 803 8 330
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 42 128 46 751 45 359
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 392 312
4 Közhatalmi bevételek 26 460 28 311 27 968
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 279 6 943 6 943
6 Működési bevétel összesen 77 367 91 200 88 912
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 1 200 1 200 1 200
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 199 987 199 987
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 200 271 252
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 1 400 201 458 201 439
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 58 768 58 105 58 105
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 137 535 350 763 348 456

3. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015. terv 2015. mód. Ei. 2015. teljesítés
1 Bérleti díj 2 500 2 576 2 188
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 2 240 2 240
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 1 000 2 219 2 219
4 Ellátási díj bevétel 0 119 119
5 ÁHT kiv. Továbbszáml. Közvetített szolg. 0 257 257
6 Kamatbevétel 0 308 223
7 Kártérítés bevétele 0 145 145
8 Kiszámlázott termék és szolg. ÁFA 0 939 939
9 Saját bevétel összesen: 3 500 8 803 8 330
10 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
11 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
12 Mezőőri jár. átvett pénz 1 080 1 080 1 080
13 Közcélú munkavégzők támogatása 39 776 42 443 41 568
14 Egyéb átvett pénzeszköz 1 272 3 228 2 711
15 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 42 128 46 751 45 359
16 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0
17 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
18 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 392 312
19 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
20 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 0 392 312
21 Közhatalmi bevételek 0 0 0
22 Iparűzési adó 18 000 18 626 18 626
23 Építményadó 2 600 4 242 3 903
24 Magánszemélyek kommunális adója 660 747 747
25 Pótlékok, bírságok bevétele 100 310 306
26 Gépjármű adó 1 300 1 918 1 918
27 Helyszini bírság bevétel 0 6 6
28 Mezőőri járulék bevétele 2 000 2 462 2 462
29 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1 800 0 0
30 Közhatalmi bevételek összesen 26 460 28 311 27 968
31 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
32 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 0
33 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1 572 1 572 1 572
34 Közvilágítás támogatása 2 464 2 464 2 464
35 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
36 Közutak fenntartásának támogatása 1 235 1 235 1 235
37 Beszámítás összege -8 440 -8 440 -8 440
38 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000 3 000
39 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 547 828 828
40 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 900 1 611 1 611
41 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0 0
42 Falugondnoki szolgáltatás 2 500 2 500 2 500
43 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 200 1 200
44 Központosított működési célú támogatás 69 69 69
45 Települési önkormányzati szociális feladat(ágazati pótlék) 132 132 132
46 Műlödési célú költségvetési és kiegészítő támogatások 0 606 606
47 Elszámolásból származó bevételek 66 66
48 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 5 279 6 943 6 943
49 Működési bevétel összesen 77 367 91 200 88 912
50 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 1 200 1 200 1 200
51 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
52 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
53 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
54 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
55 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 1 200 1 200 1 200
56 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 199 987 199 987
57 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
58 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 199 987 199 987
59 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
60 Lakáskölcsön visszafizetés 200 271 252
61 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 200 271 252
62 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
63 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
64 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
65 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 0
66 Felhalmozási bevételek összesen 1 400 201 458 201 439

4. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2015. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015. terv 2015. mód. Ei 2015. teljesítés
1 Személyi juttatás 38 334 41 840 39 480
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 144 6 760 6 496
3 Dologi kiadás 24 491 80 170 72 882
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 638 8 510 7 261
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 600
6 Működési célú tartalék 58 941 40 457 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 960 2 500 1 108
8 Működési kiadás összesen 136 308 181 037 127 827
9 Felújítás 0 1 859 1 859
10 Beruházás 827 166 846 166 846
11 Egyéb felhalmozási kiadás 400 860 860
12 Felhalmozási kiadás összesen 1 227 169 565 169 565
13 Finanszírozási kiadások 0 161 161
14 Tárgyévi kiadás összesen 137 535 350 763 297 553

5. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2015. évben

adatok ezer forintban
A B C D E
Kormányzati funkció megnevezés 2015. terv 2015.mód ei. 2015. teljesítés
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. 0 0 0
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 2 425 2 425 1 928
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 81 81
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 425 2 506 2 009
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 0
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 1 235 1 235 206
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 1 235 1 235 206
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás 0 0 0
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 1 572 1 572 83
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 1 572 1 572 83
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. 0 0 0
29 Személyi juttatás 3 654 4 275 4 275
30 Munkaadókat terhelő járulék 1 000 1 162 1 146
31 Dologi kiadás 0 0 0
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 4 398 4 398 3 347
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 9 052 9 835 8 768
37 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 0 0 0
38 Személyi juttatás 1 259 1 259 1 256
39 Munkaadókat terhelő járulék 170 170 170
40 Dologi kiadás 0 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 1 429 1 429 1 426
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 0 0 0
47 Személyi juttatás 29 600 29 600 27 943
48 Munkaadókat terhelő járulék 3 995 3 995 3 862
49 Dologi kiadás 6 784 6 150 6 092
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 40 379 39 745 37 897
55 064010 Közvilágítás 0 0 0
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 2 464 2 464 1 734
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 464 2 464 1 734
64 066020 Községgazdálkodás 0 0 0
65 Személyi juttatás 0 409 243
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 106 62
67 Dologi kiadás 6 856 7 060 5 750
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 92 504 412
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 6 948 8 079 6 467
73 045120 Útépítés 0 0 0
74 Személyi juttatás 0 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76 Dologi kiadás 0 54 504 53 114
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 54 504 53 114
82 096015 Gyermekétkeztetés 0 0 0
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 884 1 505 1 348
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 884 1 505 1 348
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr) 0 0 0
92 Személyi juttatás 2 144 2 174 2 166
93 Munkaadókat terhelő járulék 515 529 528
94 Dologi kiadás 150 157 157
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 2 809 2 860 2 851
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 0 0 0
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 0 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 100 701 601
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 100 701 601
109 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 0 0 0
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 0 0 0
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 991 991
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 0 991 991
118 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 0 0 0
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 0 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 1 700 378
126 Működési kiadás összesen 200 1 700 378
127 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása 0 0 0
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 60 60 0
135 Működési kiadás összesen 60 60 0
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása 0 0 0
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 50 806 677
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 740 730
144 Működési kiadás összesen 250 1 546 1 407
145 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 0 0 0
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 048 1 835 1 829
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 0 0
153 Működési kiadás összesen 2 548 1 835 1 829
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás 0 0 0
155 Személyi juttatás 1 677 1 762 1 742
156 Munkaadókat terhelő járulék 464 480 480
157 Dologi kiadás 771 759 352
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 2 912 3 001 2 574
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0
164 Személyi juttatás 0 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
166 Dologi kiadás 0 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 600
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 800 600
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 0
173 Személyi juttatás 0 2 361 1 855
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 318 248
175 Dologi kiadás 0 193 193
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 0 2 872 2 296
181 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 0 0
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 1 200 1 240 1 240
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 200 1 240 1 240
190 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 0
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 100 100 8
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 100 100 8
199 Összesen: 0 0 0
200 Személyi juttatás 38 334 41 840 39 480
201 Munkaadókat terhelő járulék 6 144 6 760 6 496
202 Dologi kiadás 24 491 80 170 72 882
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 638 8 510 7 261
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 600
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 960 2 500 1 108
207 Működési kiadás összesen 77 367 140 580 127 827

6. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015. évi terv 2015. mód. Ei. 2015.teljesítés
1 Felújítások 0 0 0
2 Csárdaszállás Község Önkormányzat út felújítása 0 1 859 1 859
3 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 0 1 859 1 859
4 Beruházások 0 0 0
5 65/2014.(IX.24.) határozat Térfigyelő kamera elhelyezés a Rózsa ligetben 827 827 827
6 23/2015.(III.19.) határozat Bérlakás Vásárlás 0 2 824 2 824
7 Egyéb építmény beszerzés (díszkapu) 0 488 488
8 Kisértékű informatikai gépek beszerzése 0 799 799
9 70407/30/00028 Belvíz start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés 0 244 244
10 70407/30/00029 Közút start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés 0 210 210
11 70407/30/00030 Mezőgazdasági start közmunka kisértékű tárgyieszköz beszerzés 0 400 400
12 16/2015.(III.5.) határozat Mosógép beszerzés 0 183 183
13 30/2015.(IV:23.) határozat Fitneszgépek vásárlása 0 548 548
14 Egyéb kisértékű gépek berendezések beszerzése 0 31 31
15 Egyéb gépek berendezések és felszerelések 0 787 787
16 Kerékpárút építés a 46-os sz. főút Csárdaszállás-Mezőberény szakaszán KÖZOP 0 147 006 147 006
17 77/2015.(VIII.26.) Épület vásárlás 0 12 000 12 000
18 Köztemetőbe úrnafal készítés 0 249 249
19 Részesedés beszerzés Gyomaközszolg KFT-be 0 250 250
20 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 827 166 846 166 846
21 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
22 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
23 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 60 60
24 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0 0
25 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
26 Első lakáshoz jutók kölcsöne 400 800 800
27 Felhalmozási célú tartalék 0 0 0
28 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 400 860 860
29 Finanszírozási kiadások 0 0 0
30 Finanszírozási kiadások összesen 0 161 161

7. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen 2015. évi működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám.
3 Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás 0 0 0 0 3 347 -3 347
4 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 3 347 -3 347
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 0 0 0 0 83 -83
7 Közvilágítás 0 0 0 0 1 734 -1 734
8 Köztemető 0 1 0 1 8 -7
9 Közutak. Fenntartása 0 0 0 0 339 -339
10 Településüzemeltetés összesen 0 1 0 1 2 164 -2 163
11 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 0 0
12 polgármester bére 0 0 0 0 3 674 -3 674
13 Alpolgármester bére 0 0 0 0 924 -924
14 mezőőri feladtaok 0 2 462 1 080 3 542 2 851 691
15 települési hulladék kezelés 0 0 223 223 2 009 -1 786
16 Város és község gazdálkodás 0 625 1 168 1 793 6 467 -4 674
17 Lakóingatlan bérbeadása 0 2 240 0 2 240 0 2 240
18 Nem lakóingatlan bérbeadása 0 2 778 0 2 778 0 2 778
19 Óvoda 0 0 0 0 601 -601
20 Gyermekétkeztetés 894 151 0 1 045 1 348 -303
21 Start közmunka - téli közfoglalkoztatás 0 0 1 059 1 059 1 426 -367
22 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 2 721 2 721 2 297 424
23 Közmunka mintaprogram 0 2 536 38 638 41 174 37 896 3 278
24 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 894 10 792 44 889 56 575 59 493 -2 918
25 Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 991 -991
26 önkorm. Hatáskörű segélyezés 606 0 470 1 076 1 785 -709
27 Falugondnoki feladatok 2 632 0 0 2 632 2 574 58
28 hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen 1 611 0 0 1 611 1 829 -218
29 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 4 849 0 470 5 319 7 179 -1 860
30 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0
31 Könyvtári szolgáltatás 1 200 0 0 1 200 1 240 -40
32 Kötelező feladat közművelődés összesen 1 200 1 200 1 240 -40
33 Kötelező feladatok összesen 6 943 10 792 45 359 63 095 73 423 -10 328
34 Önként vállalt feladatok
35 képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0 823 -823
36 Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 600 -600
37 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 1 423 -1 423
38 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0 0 0 0 0
39 Helyi adóbevételek 0 25 500 0 25 500 0 25 500
40 Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 0 25 500 0 25 500 0 25 500
41 Összesen 6 943 36 262 45 359 88 564 74 846 13 718
42 Kerékpárút pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások 0 0 0 0 52 981 -52 981
43 Működési bevétel és kiadás összesen 6 943 36 262 45 359 88 564 127 827 -39 263

8. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2015. évi mód ei. 2015. évi teljesítés
1 Bevételek
2 Intézményi működési bevételek 3 500 130 30 30 110 30 30 110 1 030 200 1 610 100 90 3 500 8 803 8 330
3 Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről 42 128 3 179 3 979 3 585 3 315 3 315 3 585 3 315 3 315 3 585 3 315 4 055 3 585 42 128 46 751 45 359
4 Műk célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 312
5 Közhatalmi bevételek 26 460 150 150 11 480 150 150 150 150 150 13 480 150 150 150 26 460 28 311 27 968
6 Önkorm. Műk. Költségvetési tám. 5 279 633 422 422 423 422 422 423 422 422 423 422 423 5 279 6 943 6 943
7 Műk. Bevétel összesen 77 367 4 092 4 581 15 517 3 998 3 917 4 187 3 998 4 917 17 687 5 498 4 727 4 248 77 367 91 200 88 912
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 987 199 987
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 200 17 17 17 17 16 17 16 17 16 17 16 17 200 271 252
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 1 400 1 217 17 17 17 16 17 16 17 16 17 16 17 1 400 201 458 201 439
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 58 768 58 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 768 58 105 58 105
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Összes bevétel 137 535 64 077 4 598 15 534 4 015 3 933 4 204 4 014 4 934 17 703 5 515 4 743 4 265 137 535 350 763 348 456
16 Kiadások
17 Személyi juttatás 38 334 3 195 3 194 3 195 3 194 3 195 3 194 3 195 3 194 3 195 3 194 3 195 3 194 38 334 41 840 39 480
18 Munkaadókat terhelő járulékok 6 144 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 6 144 6 760 6 496
19 Dologi és egyéb folyó kiadások 24 460 2 110 2 038 2 038 2 038 2 038 2 038 1 968 1 968 2 038 2 038 2 038 2 110 24 460 80 170 72 882
20 Működési célú támogatás értékű kiadás 5 638 350 350 350 92 0 0 2 196 0 0 0 0 2 300 5 638 8 510 7 261
21 Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre 800 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 800 600
22 Működési célú tartalék 58 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 972 1 653 40 457 0
23 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 960 0 10 10 176 176 176 176 532 176 176 176 176 1 960 2 500 1 108
24 Összesen 136 308 6 167 6 104 6 185 6 092 6 001 6 000 8 127 6 286 6 001 6 000 6 001 67 344 136 308 181 037 127 827
25 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 859 1 859
26 Beruházás 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827 827 166 846 166 846
27 Egyéb felhalmozási kiadások 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 860 860
28 Felhalmozási kiadás 1 227 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827 1 227 169 565 169 565
29 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 161
30 Összes kiadás 137 535 6 567 6 104 6 185 6 092 6 001 6 000 8 127 6 286 6 001 6 000 6 001 68 171 137 535 350 763 297 553

9. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2015. évi maradvány kimutatása

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés Összeg
1 Alaptevékenység költségvetési bevétele 290 351
2 Alaptevékenység költségvetési kiadása 297 392
3 Alaptevékenység költségvetése egyenlege -7 041
4 Alaptevékenység finanszírozási bevétele 58 105
5 Alaptevékenység finanszírozási kiadása 161
6 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 57 944
7 Összes maradvány 50 903
8 Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt aradványa 8 098
9 Alaptevékenység szabad maradványa 42 805

10. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatása

adatok ezer forintban
A B C D
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK
Bruttó érték Écs Nettó érék
1 I. Immateriális Javak 10 002 10 002 0
2 Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog 10 002 10 002 0
3 II.Tárgyi eszközök 694 572 96 523 598 049
4 II/1.Törzs vagyon 550 247 96 523 453 724
5 a. Forgalomképtelen ingalanok 319 609 48 956 270 653
6 Földterület 25 955 0 25 955
7 Telek 239 0 239
8 Épület 1 597 334 1 263
9 Építmények 291 818 48 622 243 196
10 b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 126 885 21 191 105 694
11 Földterület 3 607 0 3 607
12 Telek 2 573 0 2 573
13 Épület 81 839 14 992 66 847
14 Ültetvény 2 489 0 2 489
15 Építmények 36 377 6 199 30 178
16 II/2. Forgalomképes ingatlanok 73 362 8 444 64 918
17 Füldterület 9 424 0 9 424
18 Telek 18 898 0 18 898
19 Épületek 44 197 8 426 35 771
20 Építmények 843 18 825
21 II/3. Egyéb tárgyi eszközök 30 391 17 932 12 459
22 Gépek berendezések 16 734 13 200 3 534
23 Járművek 13 657 4 732 8 925
24 Beruházások 144 325 0 144 325
25 Tartós részesedés 0 0 0
26 ALFÖD ZRT-ben 3 346 0 3 346
27 GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben 250 0 250
28 Tartós részesedés összesen 3 596 0 3 596
29 Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett ezközök 708 170 106 525 601 645

11. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2015. évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma
A B
Feladat megnevezése 2015. évi nyitó 2015. évi átlagos
létszám (fő) statisztikai állományi létszám
1 Csárdaszállás Község Önkormányzata
2 Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 1 1
3 Falugondnoki szolgálat 1 1
4 Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev.
5 Főállású polgármester 1 1
6 Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők 4 4
7 Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás 4 1
8 Közfoglalkoztatási mintaprogram 18 28
9 Egyéb közfoglalkoztatás 10 0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 2

12. melléklet a 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés Összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 25 194
2 Önkorm. Vagyon ért. és hasznosításából származó bevétel 4 428
3 Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
4 Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev. 1 200
5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek 306
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 31 128
8 Összes saját bevétel 50%-a 15 564

Az Önkormányzat 2015. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 15.564 E Ft.