A szöveg időállapota: 2017.IX.28. - 2017.IX.28.
Időállapot váltás: 2017.IX.28. - 2017.IX.28.
2017.IX.29. -


13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 169.313 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 169.313 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 94.196 ezer forint összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 239 ezer forint összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 6.856 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 68.022 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 100.586 ezer forint.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 49.174 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 6.942 ezer forint,

c) dologi kiadás 33.221 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.168 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 1.211 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.070 ezer forint összegben

állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

4. § Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 12.607 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 24.595 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 31.332 ezer forint összeget határoz meg.”

5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017.évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 9 375 9 638
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 919 46 320
3 Működési célú átvett pénzeszköz 169 169
4 Közhatalmi bevételek 32 860 32 860
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 117 5 209
6 Működési bevétel összesen 91 440 94 196
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 239 239
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 239 239
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 6 856 6 856
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 68 022 68 022
14 Tárgyévi bevételek összesen 166 557 169 313
15 Személyi juttatás 47 940 49 174
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 780 6 942
17 Dologi kiadás 33 344 33 221
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 168 7 168
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
20 Működési célú tartalék 0 1211
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070
22 Működési kiadás összesen 98 102 100 586
23 Felújítás 10 643 12 607
24 Beruházás 22 695 24 595
25 Egyéb felhalmozási kiadás 34 923 31 332
26 Felhalmozási kiadás összesen 68 261 68 534
27 Finanszírozási kiadások 194 193
28 Tárgyévi kiadás összesen 166 557 169 313

2. melléklet a 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2017. évben

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 9 375 9 638
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 919 46 320
3 Működési célú átvett pénzeszköz 169 169
4 Közhatalmi bevételek 32 860 32 860
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 5 117 5 209
6 Működési bevétel összesen 91 440 94 196
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 239 239
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 239 239
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 6 856 6 856
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 68 022 68 022
14 Tárgyévi bevételek összesen 166 557 169 313

3. melléklet a 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat
1 Bérleti díj 3 650 3650
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 300 2300
3 Mezőgazdasági termék értékesítés 1 575 1575
4 Étkezés ellátási díj bevétel 283 283
5 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 250 250
6 Kamatbevétel 100 100
7 Osztalék bevétel 0 263
8 Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója 1 217 1217
9 Saját bevétel összesen 9 375 9 638
10 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 Rendszeres segély átvett pénz 0 0
12 Mezőőri örszolgálat működésére átvett pénzeszköz 1 080 1080
13 Közcélú munkavégzők támogatása 41 181 42585
14 Nyári diákmunka program támogatása 0 997
15 Egyéb átvett pénzeszköz 1 658 1658
16 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 43 919 46 320
17 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
18 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
19 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 80 80
20 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 89 89
21 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 169 169
22 Közhatalmi bevételek
23 Iparűzési adó 25 000 25000
24 Építményadó 3 300 3300
25 Magánszemélyek kommunális adója 660 660
26 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100
27 Gépjármű adó 1 500 1500
28 Különféle bírságok 0 0
29 Mezőőri járulék bevétele 2 300 2300
30 Közhatalmi bevételek összesen 32 860 32 860
31 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
32 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
33 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1 572 1572
34 Közvilágítás támogatása 2 528 2528
35 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
36 Közutak fenntartásának támogatása 1 235 1235
37 Beszámítás összege -9 009 -9009
38 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3500
39 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1 129 1129
40 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
41 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0
42 Falugondnoki szolgáltatás 2 500 2500
43 Kulturális feladatok támogatása 1 200 1200
44 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 74 74
45 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
46 Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás 288 278
47 Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás adó kompenzációja 0 102
48 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 5 117 5 209
49 Működési bevétel összesen 91 440 94 196
50 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
51 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
52 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
53 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
54 Koncesszióból származó bevételek 0 0
55 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
56 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáso belülről 0 0
57 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
58 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen 0 0
59 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 39 39
60 Lakáskölcsön visszafizetés 200 200
61 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 239 239
62 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
63 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
64 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
65 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
66 Felhalmozási bevételek összesen 239 239

4. melléklet a 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2017. évben

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat
1 Személyi juttatás 47 940 49 174
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 780 6 942
3 Dologi kiadás 33 344 33 221
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 168 7 168
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
6 Működési célú tartalék 0 1 211
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070
8 Működési kiadás összesen 98 102 100 586
9 Felújítás 10 643 12 607
10 Beruházás 22 695 24 595
11 Egyéb felhalmozási kiadás 34 923 31 332
12 Felhalmozási kiadás összesen 68 261 68 534
13 Finanszírozási kiadások 194 193
14 Tárgyévi kiadás összesen 166 557 169 313

5. melléklet a 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

Adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2 425 2425
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 425 2 425
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 2 235 2117
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 2 235 2 117
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 1 572 1572
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 1 572 1 572
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
29 Személyi juttatás 6 193 6212
30 Munkaadókat terhelő járulék 1 419 1400
31 Dologi kiadás 1 200 1200
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 585 6585
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 15 397 15 397
37 013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 986 986
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 986 986
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 35 279 35279
48 Munkaadókat terhelő járulék 3 881 3881
49 Dologi kiadás 8 653 8803
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 47 813 47 963
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 2 528 2528
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 528 2 528
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 817
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 180
67 Dologi kiadás 8 438 8315
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 44 44
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 8 482 9 356
73 045120 Útépítés
74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0
82 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 600 600
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 600 600
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr)
92 Személyi juttatás 2712 2731
93 Munkaadókat terhelő járulék 580 561
94 Dologi kiadás 200 200
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 3 492 3 492
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 114 114
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 114 114
109 096015 Gyermekétkeztetés
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 2 019 2019
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 2 019 2 019
118 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2070
126 Működési kiadás összesen 2 070 2 070
127 045161 Kerékpárút üzemelzetése, fenntartása
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 0 118
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 0 118
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
139 Dologi kiadás 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 0 0
145 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
146 Személyi juttatás 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148 Dologi kiadás 0 376
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 376
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 2 259 2278
156 Munkaadókat terhelő járulék 546 527
157 Dologi kiadás 771 771
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 3 576 3 576
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
166 Dologi kiadás 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 800
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173 Személyi juttatás 1 497 1857
174 Munkaadókat terhelő járulék 354 393
175 Dologi kiadás 13 13
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 1 864 2 263
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 1 200 674
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 200 674
190 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 441 441
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 441 441
199 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 142 142
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 142 142
208 104043 Család és gyermekjóléti központ
209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 43 43
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 43 43
217 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 63 63
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 63 63
226 018020 Központi költségvetési befizetések
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 240 240
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 240 240
235 Összesen:
236 Személyi juttatás 47 940 49 174
237 Munkaadókat terhelő járulék 6 780 6 942
238 Dologi kiadás 33 344 33 221
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 168 7 168
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070
243 Működési kiadások mindösszesen 98 102 99 375

6. melléklet a 13/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2017. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat
1 Felújítások
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója 1143 1143
3 Önkormányzati ingatlanok Villamos biztonságtechnikai felújítás 3000 3000
4 Mártírok útja felújítás 6 500 6500
5 Út felújítás (Kossuth út parkoló és Temető út) 0 1964
6 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 10 643 12 607
7 Beruházások
8 Kerékpárút, Kisezüsti út építés saját erő TOP pályázat 20 000 20000
9 Közút program gép beszerzés 1005 1005
10 Nagyteljesítményű monochrom MF gép beszerzés 762 762
11 Mezőőri szoftver beszerzés 293 293
12 Aprítógép vásárlás 635 635
13 Bontókalapács vásárlás 0 88
14 Elektromos vízmelegítő vásárlás 0 35
15 Színpadtechnika vásárlás 0 150
16 Szárzúzó vásárlása 0 677
17 Települési arculati kézikönyv elkészítése 0 950
18 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 22 695 24 595
19 Egyéb felhalmozási kiadások
20 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0
21 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
22 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
23 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0
24 Első lakáshoz jutók kölcsöne 400 400
25 Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő 34 523 30 932
26 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 34 923 31 332
27 Finanszírozási kiadások 194 193
28 Finanszírozási kiadások összesen 194 193