A szöveg időállapota: 2017.X.1. - 2018.I.31.
Időállapot váltás: 2017.X.1. - 2018.I.31.
2018.II.1. - 2018.IX.30.
2018.X.1. -


14/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Csárdaszállás Községi Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Önkormányzat, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Csárdaszállás Községi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez, melynek keretében a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról, kezeléséről kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) E rendelet hatálya kiterjed

a) Csárdaszállás Községi közigazgatási határain belüli valamennyi ingatlanhasználóra,

b) az 1. melléklet szerinti közszolgáltatóra,

c) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgyűjtésre, szállításra, kezelésre,

d) Csárdaszállás Községi közigazgatási határain belül a 2. mellékletben foglalt közszolgáltatási területekre.

2. § Az Önkormányzat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátása, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtása érdekében együttműködik az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott koordináló szervezettel (a továbbiakban Koordináló szerv) valamint a közszolgáltatóval.

2. Közszolgáltatási szerződés

3. § (1) A hulladékról szóló törvényben és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott célok elérése érdekében a közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel (a továbbiakban: minősítési engedély) és a hulladékról szóló törvényben elrendelt megfelelőségi véleménnyel rendelkező, az 1. mellékletben szereplő gazdasági szereplő végzi az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján, mint közszolgáltató.

(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására igénybe vett alvállalkozóját, az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a közszolgáltatási tevékenység pontos meghatározását;

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére vonatkozó meghatározását;

c) a közszolgáltatás időbeli, területi hatályát;

d) a közszolgáltatás minőségi ismérveit;

e) a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket;

f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, módszereit a Koordináló szervvel való együttműködés rögzítésével;

g) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírását, valamint a díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételeit a Koordináló szerv közreműködésének rögzítésével;

h) a Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok elszámolási szabályait;

i) a Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírásokat;

j) az Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevételét;

k) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket;

l) a szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket;

m) a bizalmas adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

3. A közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezések

4. § (1) A közszolgáltató a keletkezett települési hulladékot e rendeletben foglaltak szerint köteles rendszeresen elszállítani és annak kezeléséről, továbbá ártalmatlanításáról a szakmai, környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodni.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) területén történik.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelése a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.; 0130/15. hrsz.) területén történik.

(4) A közcélú hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése és karbantartása a közszolgáltató kötelessége.

5. § Amennyiben a települési hulladék gyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt az erre kijelölt napon nem kerülhet sor, a közszolgáltató köteles az önkormányzat felé jelenteni, az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul elvégezni.

6. § (1) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó zsákok és edények tartalmát az elszállítást megelőzően ellenőrizheti.

(2) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a mind a települési vegyes, mind az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását, ha:

a) az nem a rendszeresített vagy a közszolgáltató által el nem fogadott gyűjtőedényben kerül elhelyezésre;

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanító;

c) az a közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon kerül elhelyezésre;

d) az elkülönítetten gyűjtésre szolgáló zsákban vagy edényben nem elkülönítetten gyűjtendő hulladék került elhelyezésre.

(3) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék közszolgáltató által történő átvételekor, összegyűjtésekor, elszállításakor a hulladék a gyűjtőedényből kiesik vagy kiszóródik, a hulladék felszedéséről, elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a közszolgáltató gondoskodik.

4. Az ingatlantulajdonosokra vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében jogviszony a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között létrejöhet

a) a közszolgáltatás első igénybevételével;

b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó 3. melléklet szerinti felajánlást biztosítja;

c) az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között létrejövő, a kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésével a 4. mellékletben foglalt tartalommal.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;

b) a teljesítés helyét;

c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény fajtáját, űrtartalmát és darabszámát;

d) a gyűjtés időpontját;

e) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak a hulladékgazdálkodást szabályozó törvényben nevesített koordináló szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv) felé történő megfizetésének díját;

f) a közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének módját;

g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;

h) a házhoz menő elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.

8. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése és tárolása során köteles

a) a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni legkésőbb 6:00 óráig;

b) úgy eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

c) törekedni a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére;

d) az elkülöníthető települési hulladékot elkülönítve gyűjteni.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időpont után kihelyezett gyűjtőedény ürítésének és a hulladék elszállításának elmulasztása a közszolgáltatónak nem róható fel.

(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és

a) a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és megjelölt zsákban vagy edényben elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére átadja;

b) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak kezeléséről a hulladékról szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékot a közszolgáltató részére is átadhatja.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója települési szilárd hulladékát a hulladékkezelési közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben adja át a közszolgáltatónak. A gyűjtőedény rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata.

5. Személyes adatok kezelése

9. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:

a) a nevét,

b) a születési helyét és idejét,

c) az anyja nevét,

d) a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének címét kezelheti.

(2) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása.

(3) A (2) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.

(4) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg.

(5) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.

(6) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.

6. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje

10. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználó igényeihez mért űrmértékű

a) kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén 60 literes,

b) 80 literes,

c) 120 literes,

d) 240 literes,

e) 660 literes,

f) 1100 literes

fém vagy műanyag gyűjtőedényt vehet igénybe.

(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználó igényeihez mért űrmértékű

a) 80 literes,

b) 120 literes,

c) 240 literes,

d) 660 literes,

e) 1100 literes,

f) 5000 literes

fém vagy műanyag gyűjtőedényt vehet igénybe.

(3) A közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó - erre irányuló külön szerződés alapján - jogosult megvásárolni vagy díj ellenében - erre irányuló írásbeli kérelemre - bérbe venni a közszolgáltatótól (kivételt képeznek a hazai vagy uniós forrásból biztosított gyűjtőedények díjtalan használatba adása). A közszolgáltató a kérelem beérkezését követő 15 napon belül rendelkezésre bocsátja a gyűjtőedényt. Amennyiben az ingatlanhasználó nem a közszolgáltatótól történő vásárlás vagy bérlet útján gondoskodik a szabvány gyűjtőedény biztosításáról, köteles a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedény paramétereinek megfelelő, a közszolgáltató szállítóeszközével üríthető edény biztosításáról gondoskodni.

(4) A gyűjtés alkalmával a zsákokat kizárólag a közszolgáltató által megadott ürítési napon szabad a közterületen elhelyezni.

(5) A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott gyűjtőedény ártalmatlanítása külön megállapodás alapján történik.

11. § A természetes személy ingatlanhasználó részére az elkülönítetten gyűjtött hulladék (műanyag, papír, fém) gyűjtésére a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és a közszolgáltató azonosító jelével ellátott zsák szolgál.

12. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó részére az elkülönített gyűjtött biológiailag lebomló (zöld) hulladék gyűjtésére a 6. mellékletben meghatározott gyűjtő ponton rendelkezésre bocsátott konténer szolgál.

13. § A természetes személy ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő létesítménybe szállíthatja és ott a jogosultnak átadhatja, feltéve, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a koordináló szerv részére megfizette, korábbi hulladékgazdálkodással kapcsolatos tartozása nincsen, továbbá a hulladékot hulladékgyűjtő ponton található gyűjtőedényben elhelyezheti.

14. § Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló edényekben és zsákokban nem elhelyezhető egyéb települési szilárd hulladékokat a rendelet 5. mellékletében meghatározott módon köteles elhelyezni.

15. § (1) A közszolgáltató - az általa meghatározott gyűjtési napokon - a 2. mellékletben meghatározott területeken

a) a háztartási vegyes hulladékot tartalmazó edényeket hetente egy alkalommal;

b) az elkülönítetten gyűjtött (műanyag, papír, fém) hulladékot tartalmazó edényeket ill. kötegeket havonta két alkalommal;

c) a biológiailag lebomló (zöld) hulladékot tartalmazó edényeket, ill. kötegeket évi tizenhárom alkalommal, januárban, a díszüket vesztett karácsonyfák elszállítására tekintettel kétszer, ezen kívül havonta egyszer fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól, valamint egész évben az 5. mellékletben meghatározott hulladékudvarokban a nyitvatartási idő alatt és a 6. mellékletben meghatározott gyűjtési ponton időbeli korlátozás nélkül.

d) az elkülönítetten gyűjtött üveg hulladékot a 6. mellékletben meghatározott gyűjtési ponton található gyűjtőszigeten, kéthetenkénti ürítési ütemben folyamatosan fogadja az ingatlanhasználótól.

7. Lomtalanítás

16. § (1) A közszolgáltató házhoz menő lomtalanítás keretében, évente két alkalommal, az ingatlanhasználóval történő előzetes egyeztetés alapján meghatározott konkrét naptári napon gondoskodik az ingatlanhasználó közszolgáltatásba bevont ingatlanából történő lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról.

(2) A házhoz menő lomtalanítás során a közszolgáltató kizárólag a háztartásban képződött lomhulladékot szállítja el. A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval történő előzetes egyeztetésnek megfelelő időpontban adja át elszállítás céljából.

(3) Az elszállítandó lomhulladékot az elszállításig ingatlanon belül kell tárolni, az elszállításkor pedig úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket, a növényzetet ne károsítsa, továbbá a rakodás biztonságosan, balesetmentesen, kézi erővel elvégezhető legyen.

17. § A lomtalanítás keretében építési-bontási, veszélyes, vegyes, valamint biológiailag lebomló hulladék nem helyezhető ki.

18. § Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásba bevont ingatlanáról a lomhulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban is elhelyezheti.

8. Közszolgáltatási díj megfizetése, kedvezmények és mentességek

19. § (1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólagosan, a Koordináló szerv által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére.

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételéről számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv válaszát megküldi.

(3) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás alapján állítja ki.

(4) A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.

(5) A Koordináló szerv a külön jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a külön jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja adatszolgáltatását legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.

(7) A (6) bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

(8) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. (9) Aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését, ha közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatást felajánlotta és a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást vagy teljesítést igazolja.

(10) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más rendkívüli és elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató a mulasztását 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul pótolta, e rendelet 5. paragrafusában meghatározott jelentési kötelezettsége mellett.

20. § (1) Mentesül a közszolgáltatási díj megfizetése alól a beépítetlen telkek és a lakatlan lakások vagy üresen álló nem lakás célú épületek ingatlanhasználói.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lakatlan lakásnak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlannak, akkor minősül ha:

a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve és

aa) a villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 5 kW/óra mennyiséget, vagy

ab) a havi 5 kW/óra villamosenergia mennyiséget meghaladó fogyasztással rendelkező ingatlantulajdonos mentességre vonatkozó kérelme esetén, egyedi elbírálás keretében helyszíni szemle lefolytatását kérelmezheti az ingatlan lakatlan voltának megállapítására.

b) az ingatlan nem üdülő ingatlan.

(3) A kedvezmény és a mentesség igénybevételére irányuló kérelmet az önkormányzat hivatalának ügyfélszolgálati feladatot ellátó szervezeti egységénél kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:

a) jövedelem igazolást,

b) áramdíjra vonatkozó utolsó háromhavi számlát,

c) nyugdíjszelvényt.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelemről a polgármester dönt.

9. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet 2017. október 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 29/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződések érvényességét a rendelet hatályba lépése nem érinti.

1. melléklet a 14/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Közszolgáltató

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai

1.1. A szolgáltató megnevezése: Teljes név: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Rövid név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

1.2. Székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.

1.3. KÜJ azonosító: 103 474 704

1.4. KTJ-azonosító: 102 421 153

1.5. Statisztikai számjel: 25448717-3811-573-04.

1.6. Adószám: 25448717-2-04,

1.7. Cégjegyzékszám: 04-10-001626

1.8. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai:

2.1. Alvállalkozó megnevezése: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2.2. Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz.

2.3. KÜJ azonosító: 101 959 814

2.4. KTJ-azonosító: 101 705 153

2.5. Statisztikai számjel: 13794602-3811-572-04 2.6.

2.6. Adószám: 13794602-2-04,

2.7. Cégjegyzékszám: 04-09-007188

2.8. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/015005-010/2015

2.9. Az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 50%

2. melléklet a 14/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

A hulladékszállítási közszolgáltatási terület határa
A B
Közszolgáltatással ellátott terület Közszolgáltatás típusa (kukás/zsákos)
1 Ady Endre utca kukás
2 Állami Gazdaság kukás
3 Arany János utca kukás
4 Csárda út kukás
5 Dózsa utca kukás
6 Falutelep köz kukás
7 Jókai utca kukás
8 Kossuth utca kukás
9 Mártírok útja kukás
10 Máv vasútállomás kukás
11 Petőfi utca kukás
12 Rákóczi utca kukás
13 Szérűskert köz kukás
14 Tanya kukás
15 Temetőhalom kukás
16 Tessedikzug kukás

3. melléklet a 14/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

A Ht. 38. § (1) értelmében az ingatlanhasználó - ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Ht., valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.

A Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot - azaz a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt., mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:

1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.

2. Ügyfél (közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos / vállalkozás) neve (közszolgáltatás díjának alanya): ...........................................................................;

Lakcíme (székhelye): ....................................................................................;

Tartózkodási / értesítési cím: .........................................................................;

Szolgáltatás helye: .......................................................................................; Vállalkozó esetén adószám: ..................................................;

3.Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ....... literes ....... db.

4.A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 60 literes tartály ....×, 80 literes tartály .... db; 110 vagy 120 literes tartály .... db; 240 literes tartály .... db, elkülönített települési hulladék gyűjtő zsák ..... db.

5. Ezen felajánlás alapján a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. heti ........ alkalommal települési vegyes hulladékgyűjtést fog végezni.

6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente …… alkalommal,

……………....... napon történik.

7. A gyűjtőedényt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő a szolgáltatást legalább hetente egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetése az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, negyedévente kiállított számla ellenében történik.

8. Az ingatlanhasználó az általa szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a közszolgáltatónak történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen helyezheti el.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás továbbá az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza (külön díjazás ezen tételek tekintetében nem kerül felszámolásra):

Elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvétele külön tájékoztató alapján (tájékoztató tartalma: elkülönítetten gyűjtött hulladékok fajtái, gyűjtési napok, gyűjtés feltételei):

Műanyag,

Papír,

Biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése.

Házhoz menő lomtalanítás évi két alkalommal történő igénybevétele (külön tájékoztató szerinti feltételek alapján).

Kelt:

..........................................................

Közszolgáltató

× Kedvezményt megállapító határozat száma: ............................................

4. melléklet a 14/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Szerződés minta Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére

Mely létrejött egyrészről

Közszolgáltató megnevezése: ..........................................................

Székhely: ..........................................................

Adószám: ..........................................................

Képviseli: ..........................................................

mint Szolgáltatást végző (továbbá Szolgáltató), másrészről

Ingatlanhasználó (közszolgáltatást igénybe vevő) neve: ..........................................................

Születési hely, idő: ..........................................................

Anyja neve: ..........................................................

Lakcím/Székhely: ..........................................................

Tartózkodási / értesítési cím: ..........................................................

Vállalkozók esetén adószám: ..........................................................

továbbiakban Ingatlanhasználó között alulírott napon az alábbi feltételekkel.

1. A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) alapján ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll.

2. Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást heti ............ alkalommal.

2.1. A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ..........................................................

2.2. A szolgáltatás nyújtásának napja: ....................................................................

2.3. A szolgáltatás helye: Csárdaszállás ..................................................................

2.4. Társasház esetén lakások száma: ....................................................................

2.5.A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:

2.6. A Szolgáltató az ingatlanhasználó használatába adja szabványos .... db ........ típusú ........ űrtartalmú gyűjtőedényét.

2.7. Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy rendelkezik .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.

2.8. A Szolgáltató az ingatlanhasználó részére elad/bérbe ad .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt ......... Ft áron.

2.9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmazza továbbá az alábbi szolgáltatásokat (külön díjazás ezen tételek tekintetében nem kerül felszámolásra):

Elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvétele külön tájékoztató alapján (tájékoztató tartalma: elkülönítetten gyűjtött hulladékok fajtái, gyűjtési napok, gyűjtés feltételei):

- Műanyag,

- Papír,

- Biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése,

- Házhoz menő lomtalanítás évi két alkalommal történő igénybevétele.

3. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint: ............................... Ft/ürítés.

4. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetését az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, negyedévente kiállított számla ellenében teljesíti.

5. A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját az üzletszabályzatában határozza meg. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson túli szolgáltatás ellenértékéről - a szolgáltatás teljesítéséhez igazodóan, de legalább negyedévente - a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére a Szolgáltató számlát állít ki.

A kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén………... Ft/ürítés díjban határozza meg.

6. Az ingatlanhasználó tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.

7.Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire terjedhet ki, melyek a Ht. a végrehajtási rendeletei, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, annak megfizetésére és módjára, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.

8. Az ingatlanhasználó jelen szerződés alapján végzett közszolgáltatás igénybevételét 15 napos felmondási határidővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az irányadó jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól; 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről; 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról; valamint a hulladékgazdálkodást szabályozó helyi önkormányzati rendelet.

Kelt:
................................................. .................................................
Közszolgáltató Ingatlantulajdonos Megrendelő

5. melléklet a 14/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Hulladékgyűjtő helyek

1. Hulladékudvar

1.1. név: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz

1.2. adószám: 13794602-2-4

1.3. cégjegyzékszám: 04-09-007188

1.4. KÜJ: 101 959 814

1.5. KTJ: 101 705 153

1.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

1.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/015005-010/2015

1.8. Az 1.1. pontban jelölt hulladékudvarban az alábbi hulladékok helyezhetők el
A B
1 Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok
2 Háztartási nagydarabos ( háztartási berendezés, lomok) fáradt olaj, használt sütő zsiradék
3 fém hulladék (alumínium italos dobozok, vashulladék) festék, oldószer
4 üveg hulladék (pl.: befőttes, szörpös, italok, síküveg stb.) növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei
5 papír hulladék (pl.: szórólapok, karton, újság) lejárt szavatosságú gyógyszerek
6 műanyag hulladék (pl.: üdítős palack, nejlon zacskó) fénycső, izzó
7 italos karton dobozok (tetra pack csomagolás: üdítős, tejes doboz) elektronikus hulladék (pl.: Tv, számítógép, hűtő, telefon)
8 Textilhulladék szárazelem (pl.: gomb elem, ceruza elem)
9 személyautó gumiabroncs - max. 1. garnitúra háztartási gépek (pl.: gáztűzhely, mosógép)
10 ömlesztett zöld hulladék (pl.: levágott fű,nyesedék, lomb) akkumulátor
11 lakossági építési törmelék - max. 1m3 festékpatronok, tonerek

1.9. Az 1.1. pontban jelölt hulladékudvarban a lakosság nem veszélyes hulladékból évente összesen maximum 200 kg/háztartás, veszélyes hulladékot pedig 100 kg/háztartás mennyiséget adhat le.

1.10. Az 1.1. pontban jelölt hulladékudvarban nem helyezhető el:

- a kommunális hulladékot (háztartási vegyes hulladék)

- a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl.: pala, kátránnyal szennyezett hulladék, laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)

1.11. Az 1.1. pontban jelölt hulladékudvarban darabos hulladékokat csak tiszta állapotban veszi át a szolgáltató.

1.12. Az 1.1. pontban jelölt hulladékudvar nyitva tartása: hétköznap 8 - 15 óra. szombat 8-10 óra

2. Hulladékudvar

2.1. név: Regionális Hulladékkezelő Kft.

2.2. adószám: 22714990-2-04

2.3. cégjegyzékszám: 04-09-009983

2.4. KÜJ: 102 668 182

2.5. KTJ: 100 390 680

2.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Külterület 0130/15 hrsz.

2.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/010004-023/2015

3. Hulladékudvar

3.1. név: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

3.2. adószám: 10706484-2-04

3.3. cégjegyzékszám: 04-09-001846

3.4. KÜJ: 100 273 175

3.5. KTJ: 101 510 513

3.6. Cím: 5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.

3.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 11/090724-016/2014

4. Hulladékudvar

4.1. név: DAREH Bázis Zrt. Dévaványa Hulladékudvar

4.2. adószám: 25448717-2-04

4.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626

4.4. KÜJ:

4.5. KTJ: 102 587 448

4.6. Cím: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19.

4.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/026196-011/2016

6. melléklet a 14/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Elkülönített hulladékgyűjtő pont

5621 Csárdaszállás, Dózsa György utca 25. szám, 237/3 hrsz.