10/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok lakáscélú támogatásáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Csárdaszállás Község közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező vagy

b) Csárdaszállás Község közigazgatási területén lakóingatlant szerző, új lakást építő azon természetes személyekre, akiket a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban. Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése 7. pontja szerint támogatott személynek elismer.

2. § (1) A Képviselő-testület a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok lakáscélú támogatás (továbbiakban: támogatás) iránti kérelmét zárt ülésen bírálja el.

(2) A kérelmeket minden év március 31. napjáig, illetve november 30. napjáig kell benyújtani.

3. § (1) Hitelképes az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó havi kimutatható nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át meghaladja.

(2) Az önkormányzat által támogatott lakó funkciót tartalmazó ingatlan: a lakás, a családi ház (továbbiakban: lakás).

(3) Az önkormányzat által támogatott lakásbővítés a lakás legalább 12 m2 nagyságú lakószobával való bővítése, mely a lakás térfogatát vagy hasznos alapterületét növeli.

(4) Az önkormányzat által támogatott lakáskorszerűsítés

a) a lakás komfortfokozatának növelése: fürdőszoba kialakítása,

b) a lakás energetikai korszerűsítése: fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, homlokzat felújítás,

c) megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése.

4. § (1) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő személy, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló személy meghatározására a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Sztv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A támogatás iránti kérelem (továbbiakban: kérelem) az arra rendszeresített formanyomtatványon az abban megjelölt mellékletek csatolásával személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal), postai vagy elektronikus úton nyújtható be.

(3) Kérelmezőnek igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.

(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a Sztv. 10. § (2)-(3) és az (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Kérelmezőnek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia a közös háztartás fennállását, valamint élettársak esetében ennek időtartamát.

(6) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói igazolást, illetve a pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.

(7) A kérelem elbírálását megelőzően a döntést előkészítő szerv a kérelmező vagyoni viszonyai, lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmányt készít.

2. Jogosultsági feltételek

5. § (1) A támogatást Csárdaszállás közigazgatási területén lévő első saját tulajdonú lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez lehet megállapítani annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg.

(2) A támogatást házastársak, élettársak együttes igénylőként igényelhetik, kizárólag együtt részesíthetők támogatásban és csak akkor, ha a megszerezni kívánt ingatlanon illetve ingatlanrészen mindketten egymás között egyenlő arányú tulajdoni illetőséget szereznek. A támogatás ingatlanrész vásárlására csak akkor fordítható, ha az élettársak, illetve a házastársak által eltérő tulajdoni hányaddal megszerzett ingatlan az élettársak, a házastársak kizárólagos tulajdonába kerül.

(3) A megállapított támogatást az odaítélést követő 1 éven belül fel kell használni, ellenkező esetben az igénylők tovább nem jogosultak a támogatásra.

(4) Támogatás ugyanazon igénylő részéről csak egy alkalommal és egy jogcímen vehető igénybe.

6. § (1) Támogatás csak akkor nyújtható, ha a lakás

a) tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett,

b) a rendeltetésszerű és biztonságos használatot biztosítja.

(2) Támogatás használt lakás vásárlásához csak akkor nyújtható, ha a lakás per-, teher- és igénymentes, vagy ha a lakást a tulajdonosa a vételárból tehermentesíti és ennek kötelezettségét az adásvételi szerződésben rögzítik.

(3) Támogatás lakásépítkezéshez, lakásbővítéshez csak a használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtása előtt adható.

(4) Támogatás lakásbővítéshez, lakáskorszerűsítéshez csak akkor nyújtható, ha a korszerűsítéssel érintett lakás az igénylő vagy igénylők kizárólagos, vagy az igénylő és közeli hozzátartozója közös tulajdonában van.

7. § A Képviselő-testület döntésének meghozatalakor a fent megjelölt feltételek fennállása mellett az alábbi szempontok alapján véleményez, illetve dönt a támogatások odaítélésének sorrendjéről. Előnyben részesítendő az

a) a hitelképes kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem legalacsonyabb;

b) a kérelmező, akinek a kérelem benyújtásakor, illetve odaítélésekor lakáskérdése teljes egészében megoldatlan;

c) a kérelmező, aki családjában a 3 vagy több gyermek ellátásáról gondoskodik;

d) a kérelmező, aki egyedülálló személyként gyermekét, gyermekeit egyedül neveli;

e) a Csárdaszállásra települő szakember, aki lakásgondjának megoldása fontos közérdeket is szolgál;

f) a kérelmező, aki önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévő szolgálati vagy bérlakás bérletéről mond le;

g) az a kérelmező, aki olyan lakást vásárol, amelyre az Önkormányzatnak, illetve szerveinek vevőkijelölési kötelezettsége van;

h) újonnan építendő, illetve vásárolandó csoportos és társasház építői, illetve vásárlói.

3. Kizáró okok

8. § (1) Nem állapítható meg támogatás, ha a megszerezni, felépíteni, bővíteni vagy korszerűsíteni kívánt lakóingatlan meghaladja a kérelmező és családja Korm. rendeletben meghatározott jogos lakásigényét.

(2) Nem állapítható meg támogatás, ha a kérelmező

a) és a vele együtt költöző személynek az önkormányzati bérlakáson fennállt bérleti joga a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXXVIII törvény 25. §-án alapuló felmondás miatt szűnt meg,

b) lakáshasználatba vételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételéről szóló igazolással rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásig megszerzi,

c) a rendeletben támogatott lakáskorszerűsítési építési tevékenységet a kérelem benyújtása előtt befejezte,

d) nem hitelképes,

e) olyan tartási, öröklési szerződést kötött, amelynek folytán várományosi helyzetbe került saját tulajdonú, állandó használatú lakás megszerzésére,

f) már részesült önkormányzati lakáscélú támogatásban,

g) a lakáscélú támogatást közeli hozzátartozók közötti jogügylethez kívánja felhasználni, kivéve, ha az így megszerzett tulajdoni hányaddal megszűnik a közös tulajdon.

h) Nem kaphat támogatást az a kérelmező, aki az összes - lakásépítési, vásárlási, korszerűsítési, bővítési - kiadás 20 %-val nem rendelkezik, vagy annak megfelelő építőanyaggal nem rendelkezik.

(3) Nem minősül kizáró tényezőnek a támogatás megítélése esetén:

a) az a megszerzett régi típusú ház, melynek komfort fokozata komfortnélküli, műszaki állapota a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatóságának szakvéleménye szerint erősen leromlott, felújítása gazdaságosan nem végezhető el, és a fenti telken 4 éven belül a támogatott új családi házat épít,

b) az a megszerzett ingatlan tulajdonrész, amelyben a kérelmező élettársa/házastársa nem tulajdonos és az ingatlan önálló családalapításra nem alkalmas,

c) örökléssel szerzett ingatlan ½ része,

d) nem Csárdaszállás közigazgatási területen lévő ingatlantulajdon.

4. A támogatás formája és mértéke

9. § (1) A támogatás kamatmentes kölcsön formájában adható.

(2) Támogatott ingatlanonként a nyújtható támogatás összege minimum 50.000.-Ft, maximum 400.000.-Ft lehet.

(3) A megítélt támogatás összeg kifizetése Csárdaszállás Községi Önkormányzat házipénztárából, vagy a kérelmező által megadott bankszámlára átutalással történik.

(4) Az önkormányzat a jogosulttal a kamatmentes kölcsönre kölcsönszerződést köt.

(5) Amennyiben a támogatást a kérelmező lakásépítésre, felújításra, korszerűsítésre használja fel, úgy a felhasználás tényét a megítélést követő 1 éven belül a Hivatal felé számlával kell igazolnia. Lakásvásárlás esetén pedig a támogatásban részesített az adás-vételi szerződés másolatát köteles benyújtani.

(6) Három évig kizárja magát a támogatásból az a kérelmező, aki a támogatás felhasználásától önhibájából eláll.

(7) Az odaítélt és fel nem használt támogatást a Képviselő-testület a következő igény elbírálásakor használja fel.

(8) Támogatott személyek kötelesek egyösszegben a kötelezéstől számított 1 éven belül visszafizetni a megállapított támogatásokat: a kamatmentes kölcsön fennmaradó részét valamint a folyósítástól számított Ptk. 6:47. § (2) bekezdése szerinti kamatait, amennyiben

a) a támogatott lakóépületre a kölcsönszerződés keltétől számított 3 éven belül a használatbavételi engedélyt, igazolást nem kérik, illetve nem kapják meg,

b) a folyósított kölcsön futamideje alatt az épületet elidegenítik,

c) a kölcsön törlesztésének határidőben nem tesznek eleget és kölcsönszerződés felmondásra kerül.

(9) A visszafizetés havi összegének meghatározásánál figyelembe kell venni a kezelési költségből adódó többlet terheket is.

(10) Az (8) bekezdésében foglaltak alól egyéni kérelemre, figyelemmel a kérelmező szociális és anyagi helyzetére a Képviselő-testület mentességet adhat.

5. A kölcsönszerződést biztosító mellékkötelezettségek

10. § (1) A kamatmentes kölcsön összegét a jogosultakkal megállapodott futamidő, de maximum 5 év alatt kell visszafizetni.

(2) A visszafizetés kezdő időpontja a szerződés megkötésének időpontját követő év január 1. napja.

(3) A kölcsöntörlesztés megkezdését követő egy év elteltével kérelemre engedélyezhető a törlesztés felfüggesztése, de a visszafizetés időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a szerződésben vállalt futamidőt.

11. § (1) A támogatások összegei és járulékai erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés - a támogatott személyek fizetik.

12. § (1) Indokolt esetben bármelyik támogatásban részesített személy a Képviselő-testület jóváhagyásával a szerződésből elbocsátható, ha az elbocsátott személy szerződéses kötelezettségét a másik fél változatlanul vállalja teljesíteni.

(2) Amennyiben a szerződéses kötelezett elhalálozik, akkor a szerződésbeli kötelezettségei változatlan feltételek mellett örököseit terhelik.

6. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a szociálisan hátrányos helyzetben lévők lakáscélú támogatásáról szóló 16/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.