5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csárdaszállás Községi Önkormányzatnak (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 183.296 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 98.368 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek összegének teljesítése 110.377 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek összegének teljesítése 545 ezer forint

c) működési célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 12.937 ezer forint,

d)felhalmozási célú finanszírozási bevételek összegének teljesítése 59.437 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 80.707 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 39.752 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.183 ezer forint,

c) dologi kiadás 28.962 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 4.945 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 575 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.290 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadás teljesítése 17.488 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadásból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 15.588 ezer forint,

b) beruházási kiadás 1.500 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 400 ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadások összege 173 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2019-2022. években a 9. melléklet mutatja be.

10. § Az Önkormányzat 2018. évi maradványa 84.929 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyona 717.140 ezer forint, a vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat létszámkeretét és tényleges létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalásról nem rendelkezett.

15. § Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

16. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer forintban
A C D E
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 8 275 11 197 11 019
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 61 291 74 423 55 104
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 124 124 69
4 Közhatalmi bevételek 29 960 36 879 36 221
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 321 7 965 7 964
6 Működési bevétel összesen 106 971 130 588 110 377
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 100000 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 280 545 545
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 280 100 545 545
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 655 12937 12 937
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 59 437 59437 59 437
14 Tárgyévi bevételek összesen 179 343 303 507 183 296
15 Személyi juttatás 47 786 51 659 39 752
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 863 7 095 5 183
17 Dologi kiadás 48 460 51 033 28 962
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 519 7 781 4 945
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 575
20 Működési célú tartalék 5 835 15 082 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 485 1 290
22 Működési kiadás összesen 119 333 135 935 80 707
23 Felújítás 7 067 131 443 15 588
24 Beruházás 21 850 2 200 1 500
25 Egyéb felhalmozási kiadás 30 800 33 474 400
26 Felhalmozási kiadás összesen 59 717 167 117 17 488
27 Finanszírozási kiadások 293 455 173
28 Tárgyévi kiadás összesen 179 343 303 507 98 368

2. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben

Adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 8 275 11 197 11 019
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 61 291 74 423 55 104
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 124 124 69
4 Közhatalmi bevételek 29 960 36 879 36 221
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 321 7 965 7 964
6 Működési bevétel összesen 106 971 130 588 110 377
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 100000 0
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 280 545 545
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 280 100 545 545
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 655 12937 12 937
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 59 437 59437 59 437
14 Tárgyévi bevételek összesen 179 343 303 507 183 296

3. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés
1 Bérleti díj 2 700 4357 4356
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 200 2283 2282
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 1 575 2133 2133
4 Étkezés ellátási díj bevétele 446 446 370
5 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 250 283 282
6 Kamatbevétel 100 100 84
7 Járdalap értékesítés 0 112 112
8 Biztosító által fizetett kártérítés 0 0 0
9 Egyéb működési bevétel 0 0 0
10 Kiszámlázott termékértékesítés és szolgáltatás áltatános forgalmi adója 1 004 1483 1400
11 Saját bevétel összesen: 8 275 11 197 11 019
12 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 25048 25048 13503
13 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
14 Mezőőri őrszolgálat működésének támogatása 1 080 1080 1080
15 Közcélú munkavégzők támogatása 33 623 45572 38858
16 nyári diákmunka program támogatása 0 0 562
17 Egyéb átvett pénzeszköz 1 540 2723 1101
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 61 291 74 423 55 104
19 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 0 0 0
20 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
21 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 80 80 69
22 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 44 44 0
23 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 124 124 69
24 Közhatalmi bevételek
25 Iparűzési adó 22 000 28774 28774
26 Építményadó 3 500 3500 2913
27 Magánszemélyek kommunális adója 660 660 644
28 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100 98
29 Gépjármű adó 1 500 1645 1644
30 Helyi jövedéki adó 0 0 0
31 Mezőőri járulék bevétele 2 200 2200 2148
32 Közhatalmi bevételek összesen 29 960 36 879 36 221
33 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
34 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 0
35 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1 572 1572 1572
36 Közvilágítás támogatása 2 528 2528 2528
37 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
38 Közutak fenntartásának támogatása 1 235 1235 1235
39 Beszámítás összege -7 881 -7881 -7881
40 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3500 3500
41 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1 293 1293 1292
42 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0
43 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 0 0 0
44 Falugondnoki szolgáltatás 3 100 3100 3100
45 Kulturális feladatok támogatása 1 800 1800 1800
46 Központosított működési célú támogatás 74 74 74
47 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás 372 372
48 Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék és kiegészítő támogatás 0 272 272
49 Garantált bérminimum emelése valamint a szociális hozzájárulás adó kompenzációja 0 0 0
50 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 7 321 7 965 7 964
51 Működési bevétel összesen 106 971 130 588 110 377
52 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0
53 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
54 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
55 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
56 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
57 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 0 0
58 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 100000 0
59 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
60 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 100 000 0
61 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
62 Lakáskölcsön visszafizetés 280 545 545
63 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 280 545 545
64 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
65 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
66 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
67 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 0
68 Felhalmozási bevételek összesen 280 100 545 545

4. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben

Adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés
1 Személyi juttatás 47 786 51 659 39 752
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 863 7 095 5 183
3 Dologi kiadás 48 460 51 033 28 962
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 519 7 781 4 945
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 575
6 Működési célú tartalék 5 835 15 082 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 485 1 290
8 Működési kiadás összesen 119 333 135 935 80 707
9 Felújítás 7 067 131 443 15 588
10 Beruházás 21 850 2 200 1 500
11 Egyéb felhalmozási kiadás 30 800 33 474 400
12 Felhalmozási kiadás összesen 59 717 167 117 17 488
13 Finanszírozási kiadások 293 455 173
14 Tárgyévi kiadás összesen 179 343 303 507 98 368

5. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2018. évben

Adatok ezer forintban
A B C D E
Kormányzati funkció megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018.évi teljesítés
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 2 425 2425 670
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 425 2 425 670
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 1 235 1235 0
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 1 235 1 235 0
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás)
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 1 572 1572 75
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 1 572 1 572 75
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
29 Személyi juttatás 6 444 6444 6443
30 Munkaadókat terhelő járulék 1 435 1435 1277
31 Dologi kiadás 2 000 1804 1177
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 135 7135 4470
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 17 014 16 818 13 367
37 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
38 Személyi juttatás 0 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
40 Dologi kiadás 63 63 23
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 63 63 23
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 29 821 29821 22493
48 Munkaadókat terhelő járulék 2 934 2934 2226
49 Dologi kiadás 7 038 7038 6094
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 39 793 39 793 30 813
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 2 528 2528 1028
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 528 2 528 1 028
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 621 471
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 122 92
67 Dologi kiadás 6 716 6253 3391
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 5 835 15082 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 12 551 22 078 3 954
73 018020 Központi költségvetési befizetések
74 Személyi juttatás 0 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76 Dologi kiadás 0 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0 0
82 096015 Gyermekétkeztetés
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 2 285 2285 2154
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 2 285 2 285 2 154
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)
92 Személyi juttatás 2983 2983 3004
93 Munkaadókat terhelő járulék 608 608 558
94 Dologi kiadás 200 200 85
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 3 791 3 791 3 647
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 0 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 163 163 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 163 163 0
109 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 0 0 0
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 262 254
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 0 262 254
118 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 0 372 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2070 926
126 Működési kiadás összesen 2 070 2 442 926
127 107080 Esélyegyenlőség elősegítését céló tevékenységek és programok
128 Személyi juttatás 5 280 7676 3917
129 Munkaadókat terhelő járulék 1 241 1267 418
130 Dologi kiadás 18 527 16105 9643
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
135 Működési kiadás összesen 25 048 25 048 13 978
136 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 0 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 415 364
144 Működési kiadás összesen 0 415 364
145 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 471 463 448
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
153 Működési kiadás összesen 471 463 448
154 107055 Falugondnoki szolgáltatás
155 Személyi juttatás 2 524 2524 2522
156 Munkaadókat terhelő járulék 573 573 518
157 Dologi kiadás 771 771 440
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 3 868 3 868 3 480
163 084031 Civil szervezetek működési támogatása
164 Személyi juttatás 0 0 0
165 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
166 Dologi kiadás 0 0 0
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 575
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 800 800 575
172 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
173 Személyi juttatás 734 1590 902
174 Munkaadókat terhelő járulék 72 156 94
175 Dologi kiadás 0 0 0
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 806 1 746 996
181 082044 Könyvtári szolgáltatások
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 1 200 896 895
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 200 896 895
190 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 100 100 2
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 100 100 2
199 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás
200 Személyi juttatás 0 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
202 Dologi kiadás 0 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 188 188 188
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
207 Működési kiadás összesen 188 188 188
208 104043 Család és gyermekjóléti központ
209 Személyi juttatás 0 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
211 Dologi kiadás 0 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 33 33 33
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
216 Működési kiadás összesen 33 33 33
217 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
218 Személyi juttatás 0 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
220 Dologi kiadás 600 884 884
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
225 Működési kiadás összesen 600 884 884
226 045120 Útépítés
227 Személyi juttatás 0 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
229 Dologi kiadás 0 4 533 527
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 4 533 527
235 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat
236 Személyi juttatás 0 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
238 Dologi kiadás 729 1 177 1 097
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
243 Működési kiadás összesen 729 1 177 1 097
244 082092 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása
245 Személyi juttatás 0 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
247 Dologi kiadás 0 329 329
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
252 Működési kiadás összesen 0 329 329
253 Összesen:
254 Személyi juttatás 47 786 51 659 39 752
255 Munkaadókat terhelő járulék 6 863 7 095 5 183
256 Dologi kiadás 48 460 51 033 28 962
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 519 7 781 4 945
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 575
259 Működési célú tartalék 5 835 15082 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 485 1 290
261 Működési kiadás összesen 119 333 135 935 80 707

6. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés
1 Felújítások
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója 2067 2067 1136
3 Járda felújítás 5000 5000 3443
4 Kisezüsti út felújítás saját erő 0 16591 0
5 Kisezüsti út felújítás VP támogatás felhasználása 0 95776 0
6 Kisezüsti út felújítása tervezői költségbecslés többlet költség 0 1000 0
7 Művelődési ház fűtési rendszer felújítás 0 11009 11009
8 Csárdaszállás Község Önkormányzat felújítások összesen 7 067 131 443 15 588
9 Beruházások
10 Arculati kézikönyv elkészítése 950 950 950
11 Kisezüsti út építés saját erő 20 000 0 0
12 Közút program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200 200 0
13 Kisértékű térgyi eszköz beszerzés 500 500 201
14 Tűzfal védelmi szoftver 200 200 0
15 Közművelődési Házba szinpadi lámpa vásárlás 0 154 154
16 Igazgatás kisértékű tárgyi eszköz vásárlás 0 196 195
17 Csárdaszállás Község Önkormányzat beruházások összesen 21 850 2 200 1 500
18 Egyéb felhalmozási kiadások
19 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
21 Civil szervezetek felhalmozási célú támogatása 0 0 0
22 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0 0
23 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
24 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása civil szervezetnek 0 0 0
25 Első lakáshoz jutók kölcsöne 800 800 400
26 Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő 30000 32674 0
27 Csárdaszállás Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 30 800 33 474 400
28 Finanszírozási kiadások 293 455 193
29 Finanszírozási kiadások összesen 293 455 193

7. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer forintban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénzeszköz Bevétel összesen 2018. évi működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0
2 Települési Önkormányzat működési általános támogatása 0 0
3 Önkormányzati Hivatal működési Támámogatás -igazgatás 0 0 0 0 4470 -4470
4 Települési önkormányzat Működési Általános támogatás összesen 0 0 0 0 4470 -4470
5 Település -üzemeltetés feladatok támogatása 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladat 1572 0 0 1572 75 1497
7 Közvilágítás 2528 0 0 2528 1028 1500
8 Köztemető 100 0 0 100 2 98
9 Közutak. Fenntartása 1235 0 0 1235 0 1235
10 Útépítés 142 527 -527
11 Beszámítás összege -7881 0 0 -7881 0 -7881
12 Központi költségv etési befizetések 0 0
13 Településüzemeltetés összesen -2446 142 0 -2304 1632 -3936
14 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 3500 0 0 3500 0 3500
15 Polgármester, alpolgármester bére 0 0 0 0 6872 -6872
16 Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége 84 1177
17 Mezőőri feladtaok 0 2148 1080 3228 3647 -419
18 Települési hulladék kezelés 0 0 24 24 670 -646
19 Város és község gazdálkodás 74 282 562 918 3954 -3036
20 Lakóingatlan bérbeadása 0 2282 0 2282 0 2282
21 Nem lakóingatlan bérbeadása 0 5532 0 5532 1097 4435
22 Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás 0 0 0 0 23 63
23 Óvoda 0 0 0 0 0 0
24 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 1689 1689 996 693
25 Közfoglalkoztatás start mintaprogram 0 2227 37882 40109 30813 9296
26 Család és gyermekjóléti központ 0 0 0 0 33 -33
27 Család és gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 188 -188
28 Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok 0 0 13503 13503 13978 -475
29 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen 3574 12555 54740 57282 63448 -6166
30 Szociális és gyemekjóléti feladatok támogatása 372 69 441 254 187
31 Települési támogatás 0 0 0 0 926 -926
32 Falugondnoki feladatok 3372 0 0 3372 3480 -108
33 Gyermekétkeztetés 1037 470 0 1507 2154 -647
34 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 255 0 0 0 448 -448
35 Gyermekvédelmi pénzbeni é stermészetbeni ellátás 0 0 364 364 364 0
36 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 5036 470 433 5320 7626 -2306
37 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 0
38 Könyvtári szolgáltatás 895 895 895 0
39 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 884 884 884
40 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása 21 21 329 -308
41 Kötelező feladat közművelődés összesen 1800 1800 2108 -308
42 Kötelező feladatok összesen 7964 13167 55173 62098 79284 -17186
43 Önként vállalt feladatok 0 0
44 Képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0 848 -848
45 Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 575 -575
46 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 1423 -1423
47 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0
48 Helyi adóbevételek 0 34073 0 34073 0 34073
49 Önkormányzati saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0 0 0 0 0
50 Kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítését szolgálja 0 34073 0 34073 0 34073
51 Összesen 7964 47240 55173 110377 80707 29670
52 Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0
53 Működési bevétel és kiadás összesen 7964 47240 55173 110377 80707 29670

8. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Megnevezés 2018. évi Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2018. évi módosított előirányzat 2018. évi teljesítés
1 Bevételek
2 Intézményi működési bevételek 8 275 689 690 689 690 690 689 690 690 689 690 690 689 8 275 11 197 11 019
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 61 291 4 582 4 582 10 081 4 582 4 582 4 852 4 582 4 582 4 852 4 582 4 582 4 850 61 291 74 423 55 104
4 Műk célú átvett pénzeszköz 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 124 124 69
5 Közhatalmi bevételek 29 960 150 150 11 730 150 150 150 150 150 11 730 150 150 5 150 29 960 36 879 36 221
6 Önkormányzati működési költségvetési támogatás 7 321 904 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 317 7 321 7 965 7 964
7 Műk. Bevétel összesen 106 971 6 325 6 032 23 110 6 032 6 032 6 301 6 032 6 032 17 881 6 032 6 032 11 130 106 971 130 588 110 377
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön allamháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0
10 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 280 23 23 24 23 23 24 23 23 24 23 23 24 280 545 545
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 280 23 23 24 23 23 24 23 23 24 23 23 24 280 100 545 545
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 655 0 0 12 655 0 0 0 0 0 0 0 0 12 655 12 937 12 937
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 59 437 0 0 0 59 437 0 0 0 0 0 0 0 0 59 437 59 437 59 437
15 Összes bevétel 179 343 6 348 6 055 23 134 78 147 6 055 6 325 6 055 6 055 17 905 6 055 6 055 11 154 179 343 303 507 183 296
16 Kiadások
17 Személyi juttatás 47 786 3 982 3 982 3 982 3 982 3 982 3 983 3 982 3 982 3 982 3 982 3 982 3 983 47 786 51 659 39 752
18 Munkaadókat terhelő járulékok 6 863 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 571 6 863 7 095 5 183
19 Dologi és egyéb folyó kiadások 48 460 4 038 4 038 4 039 4 038 4 038 4 039 4 038 4 038 4 039 4 038 4 038 4 039 48 460 51 033 28 962
20 Működési célú támogatás értékű kiadás 7 519 1 209 0 0 0 0 0 3 155 0 0 0 0 3 155 7 519 7 781 4 945
21 Műk célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 800 575
22 Működési célú tartalék 5 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 835 5 835 15 082 0
23 Ellátottak pénzbeni juttatása 2 070 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 178 2 070 2 485 1 290
24 Összesen 119 333 9 973 8 764 8 845 8 844 8 844 8 846 11 999 8 844 8 845 8 844 8 844 17 841 119 333 135 935 80 707
25 Felújítás 7 067 0 0 0 2 067 0 0 0 0 5 000 0 0 0 7 067 131 443 15 588
26 Beruházás 21 850 750 200 300 200 0 100 0 100 20 000 100 100 0 21 850 2 200 1 500
27 Egyéb felhalmozási kiadások 30 800 0 0 0 0 400 0 0 0 400 0 0 30 000 30 800 33 474 400
28 Felhalmozási kiadás 59 717 750 200 300 2 267 400 100 0 100 25 400 100 100 30 000 59 717 167 117 17 488
29 Finianszírozási kiadások 293 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 455 173
30 Összes kiadás 179 343 11 016 8 964 9 145 11 111 9 244 8 946 11 999 8 944 34 245 8 944 8 944 47 841 179 343 303 507 98 368

9. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018. évi tény és 2019. 2020. 2021. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2018. tény 2019. terv 2020. terv 2021. terv
1 Intézményi működési bevétel 11 019 11 145 10302 10302
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 55 104 46 238 46238 46238
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 69 54 0 0
4 Közhatalmi bevételek 36 221 33 400 33400 33400
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 964 7 215 7215 7215
6 Működési bevétel összesen 110 377 98 052 97 155 97 155
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 100 893 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 545 400 400 400
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 545 101 293 400 400
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 937 7 367 2575 6486
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 59 437 77 562 12560 12560
14 Tárgyévi bevételek összesen 183 296 284 274 112 690 116 601
15 Személyi juttatás 39 752 47 767 52537 55552
16 Munkaadókat terhelő járulék 5 183 6 126 6495 6098
17 Dologi kiadás 28 962 37 297 29933 30831
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 4 945 9 002 7895 8290
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 575 800 800 800
20 Működési célú tartalék 0 2 575 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 290 1 570 2070 2070
22 Működési kiadás összesen 80 707 105 137 99 730 103 641
23 Felújítás 15 588 115 296 2160 2160
24 Beruházás 1 500 1 866 10000 10000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 400 800 800 800
26 Felhalmozási célú tartalék 0 60 893 0 0
27 Felhalmozási kiadás összesen 17 488 178 855 12 960 12 960
28 Finanszírozási kiadások 173 282 0 0
29 Tárgyévi kiadás összesen 98 368 284 274 112 690 116 601

10. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi maradványa

Adatok ezer forintban
A B
Megnevezés Összeg
1 Alaptevékenység költségvetési bevétele 110923
2 Alaptevékenység költségvetési kiadása 98195
3 Alaptevékenység költségvetése egyenlege 12728
4 Alaptevékenység finanszírozási bevétele 72373
5 Alaptevékenység finanszírozási kiadása 173
6 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 72200
7 Összes maradvány 84928
8 Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 22353
9 Alaptevékenység szabad maradványa 62575

11. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi vagyon kimutatása

Adatok ezer forintban
A B C D
2018. év
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ ESZKÖZÖK Bruttó Écs Nettó
érték érék
1 I. Immateriális Javak 11229 10394 835
2 Korlátozottan forgalomképes vagyoni étékű jog 322 306 16
3 Korlátozottan forgalomképes szellemi termék 9727 9727 0
4 Forgalomképes szellemi termék 1180 361 819
5 II.Tárgyi eszközök 865196 152487 712709
6 II/1.Törzs vagyon 862946 152487 710459
7 a. Forgalomképtelen ingalanok 610403 80582 529821
8 Földterület 25806 0 25806
9 Telek 388 0 388
10 Épület 1597 430 1167
11 Építmények 582612 80152 502460
12 b. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 142758 31593 111165
13 Földterület 3607 0 3607
14 Telek 2573 0 2573
15 Épület 90215 19646 70569
16 Ültetvény 2489 0 2489
17 Építmények 43874 11947 31927
18 II/2. Forgalomképes ingatlanok 76653 10944 65709
19 Füldterület 9424 0 9424
20 Telek 19024 0 19024
21 Épületek 47274 10829 36445
22 Építmények 931 115 816
23 II/3. Egyéb tárgyi eszközök 33132 29368 3764
24 Gépek berendezések 19474 17045 2429
25 Járművek 13658 12323 1335
26 Beruházások 2250 0 2250
27 Tartós részesedés 0 0 0
28 ALFÖLDVÍZ ZRT-ben 3346 0 3346
29 GYOMAKÖZSZOLG KFT-ben 250 0 250
30 Tartós részesedés összesen 3596 0 3596
31 Nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök 876425 162881 717140

12. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2018. évre jóváhagyott és tényleges feladatonkénti létszáma
A B C
Feladat megnevezése 2018. évi jóváhagyott létszám (fő) 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám
1 Közalkalmazotti jogviszony alapján
2 Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 1 1
3 Falugondnoki szolgálat 1 1
4 Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység
5 Főállású polgármester 1 1
6 Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők 4 0
7 Munka törvénykönyve alapján
8 Közösségszervező és mentor 1 1
9 Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság 15 15
10 Közfoglalkoztatási mintaprogram közút 8 7
11 Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz 0 0
12 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 1
13 Létszámkeret összesen 32 27

13. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Község Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok ezer Ft-ban
A B
Megnevezés Összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 34073
2 Önkorányzati vagyon értékesítés és hasznosításából származó bevétel 6638
3 Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
4 Tárgyieszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel 0
5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek 98
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 40809
8 Összes saját bevétel 50%-a 20405

Az Önkormányzat 2018. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 20.405 ezer Ft.