A szöveg időállapota: 1999.VI.1. - 2013.VI.30.
Időállapot váltás: 1999.VI.1. - 2013.VI.30.
2013.VII.1. -


4/1999. (III. 26.) önkormányzati rendelet

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Az 1995. évi XLII. törvény 4. § /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község közigazgatási területén a talaj, a felszín alatti vizek védelme és az egészséges emberi környezet kialakításának érdekében Csárdaszállás Község Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyre történő leadására az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása keretében Csárdaszállás Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a települési folyékony hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Csárdaszállás község egész közigazgatási területére kiterjed.

(3) A Csárdaszállás község közigazgatási területén levő ingatlanok valamennyi tulajdonosa

/tulajdonosi közössége/, kezelője, illetve használója /a továbbiakban: tulajdonos - természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék elhelyezéséről a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

/4/ A települési folyékony hulladék előírásnak megfelelő gyűjtéséről a tulajdonos gondoskodik.

Fogalom meghatározások

2. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából

a., szolgáltató: a közszolgáltatás végzésére kiírt pályázat nyertese:

b., települési folyékony hulladékkal összefüggő tevékenység:

c., kezelés: települési folyékony hulladék összegyűjtése és kijelölt lerakóhelyre való elszállítása

d., ártalmatlanítás: települési folyékony hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen elhelyezése

e., ártalmatlanító telep: települési folyékony hulladék leürítésére szolgáló terület, ideértve az itt foglalkoztatott személyek elhelyezésére és kiszolgálására épített létesítmények területét is

f., települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.

/2/ A nem települési folyékony hulladéknak minősülő folyékony hulladék ártalmatlanításáról
a jogszabályi előírások betartásával a tulajdonos köteles intézkedni.

3. § Csárdaszállás község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék gyűjtését,
illetve ártalmatlanítási helyre történő szállítását a pályázati kiírás nyertese végzi, mely munkára a szerződést a polgármester köti meg.

Folyékony hulladék kezelése

4. § (1) A keletkezett települési folyékony hulladékot /kommunális/ a pályázati kiírás nyertese az általa kiválasztott szennyvíztisztító telepen elhelyezi el.

(2/)A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltató között - a PTK közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályok szerint - szerződéses jogviszony jön létre. (PTK 387. 388. §)

5. § (1) A települési folyékony hulladék tulajdonosa a Csárdaszállás Község Polgármesteri Hivatalában személyesen, írásban vagy telefonon igényelheti a szolgáltatást.

1/2/ A Polgármesteri Hivatal az által nyilvántartott, a lakosság által bejelentett igényt minden héten egyszer telefonon vagy faxon bejelenti a szolgáltatónak, aki a bejelentést követő munkanapon köteles a szolgáltatást elvégezni.

/3/ A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni /írásban, vagy személyesen vagy telefonon/ s közölni a teljesítés új időpontját.

6. § (1) A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni.

/2/ A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor esedékes készpénzfizetési számla ellenében.

2/3/ A közszolgáltatás térítési díját Csárdaszállás Község Képviselő-testülete határozza meg minden év március 31. napjáig, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

/4/ A szolgáltató az alkalmazott díjtételt megrendeléskor - amennyiben az nem levélben történik - köteles a megrendelő tudomására hozni. Ha a megrendelés és teljesítés közt eltelt időszak alatt árváltozás történik a szolgáltatásban az alkalmazott díjtétel a megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.

/5/ A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltatónál, illetve megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

/6/ A szolgáltató köteles kártérítést fizetni, ha a tulajdonos ingatlanán a szolgáltatás végzése során kárt okozott.

(7) Szolgáltató köteles a szolgáltatás során okozott /keletkezett/ szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni.

/8/ A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését ha:

a., az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését,

b., az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,

c., az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,

d., nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés

e., a települési folyékony hulladék veszélyes anyaggal szennyezett.

Vegyes rendelkezések

7. §3 (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
megfizetésére kötelezhető az aki:

a) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogszabálysértő
módon nem veszi igénybe,

b) települési folyékony hulladékot közterületre vagy más ingatlanára helyez ki,

c) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul véget vagy azt jogszabályellenesen végzi.

(2) A tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítókkal szembeni eljárás a jegyző
hatáskörébe tartozik.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet 1999. június 1. napján lép hatályba.

41. számú melléklet a 4/1999.(III.26.) Kt. sz. rendelethez

A településen keletkezett folyékony kommunális hulladék ártalmatlanító helyre történő elszállítási díja:

a, Lakossági szennyvíz 1.200.-forint/m3+ÁFA

b, Közületi szennyvíz 1.200.-forint/m3+ÁFA

c, Árnyékszék, WC 1.400.-forint/m3+ÁFA

d, állati hígtrágya szippantás 1.400.-forint/m3+ÁFA


1
Módosította: 5/2003.(II.14.) Kt. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2003. 02. 4-től.
2
Módosította: 5/2003.(II.14.) Kt. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2003. 02.14-től.
3
3Módosította az 5/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
4
7Módosította az 5/2003. (II. 14.) Kt. számú rendelet.