A szöveg időállapota: 2013.VII.1. -
Időállapot váltás: 1999.VI.1. - 2013.VI.30.
2013.VII.1. -


4/1999. (III. 26.) önkormányzati rendelet

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Az 1995. évi XLII. törvény 4. § /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község közigazgatási területén a talaj, a felszín alatti vizek védelme és az egészséges emberi környezet kialakításának érdekében Csárdaszállás Község Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyre történő leadására az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása keretében Csárdaszállás Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a települési folyékony hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Csárdaszállás község egész közigazgatási területére kiterjed.

(3) A Csárdaszállás község közigazgatási területén levő ingatlanok valamennyi tulajdonosa

/tulajdonosi közössége/, kezelője, illetve használója /a továbbiakban: tulajdonos - természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék elhelyezéséről a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

/4/ A települési folyékony hulladék előírásnak megfelelő gyűjtéséről a tulajdonos gondoskodik.

Fogalom meghatározások

2. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából

a., szolgáltató: a közszolgáltatás végzésére kiírt pályázat nyertese:

b., települési folyékony hulladékkal összefüggő tevékenység:

c., kezelés: települési folyékony hulladék összegyűjtése és kijelölt lerakóhelyre való elszállítása

d., ártalmatlanítás: települési folyékony hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen elhelyezése

e., ártalmatlanító telep: települési folyékony hulladék leürítésére szolgáló terület, ideértve az itt foglalkoztatott személyek elhelyezésére és kiszolgálására épített létesítmények területét is

f., települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.

/2/ A nem települési folyékony hulladéknak minősülő folyékony hulladék ártalmatlanításáról
a jogszabályi előírások betartásával a tulajdonos köteles intézkedni.

3. § Csárdaszállás község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék gyűjtését,
illetve ártalmatlanítási helyre történő szállítását a pályázati kiírás nyertese végzi, mely munkára a szerződést a polgármester köti meg.

Folyékony hulladék kezelése

4. § (1) A keletkezett települési folyékony hulladékot /kommunális/ a pályázati kiírás nyertese az általa kiválasztott szennyvíztisztító telepen elhelyezi el.

(2/)A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltató között - a PTK közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályok szerint - szerződéses jogviszony jön létre. (PTK 387. 388. §)

5. § (1) A települési folyékony hulladék tulajdonosa a Csárdaszállás Község Polgármesteri Hivatalában személyesen, írásban vagy telefonon igényelheti a szolgáltatást.

1/2/ A Polgármesteri Hivatal az által nyilvántartott, a lakosság által bejelentett igényt minden héten egyszer telefonon vagy faxon bejelenti a szolgáltatónak, aki a bejelentést követő munkanapon köteles a szolgáltatást elvégezni.

/3/ A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni /írásban, vagy személyesen vagy telefonon/ s közölni a teljesítés új időpontját.

6. § (1) A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni.

/2/ A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor esedékes készpénzfizetési számla ellenében.

2/3/ A közszolgáltatás térítési díját Csárdaszállás Község Képviselő-testülete határozza meg minden év március 31. napjáig, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz.

/4/ A szolgáltató az alkalmazott díjtételt megrendeléskor - amennyiben az nem levélben történik - köteles a megrendelő tudomására hozni. Ha a megrendelés és teljesítés közt eltelt időszak alatt árváltozás történik a szolgáltatásban az alkalmazott díjtétel a megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.

/5/ A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltatónál, illetve megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

/6/ A szolgáltató köteles kártérítést fizetni, ha a tulajdonos ingatlanán a szolgáltatás végzése során kárt okozott.

(7) Szolgáltató köteles a szolgáltatás során okozott /keletkezett/ szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni.

/8/ A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését ha:

a., az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését,

b., az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,

c., az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,

d., nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés

e., a települési folyékony hulladék veszélyes anyaggal szennyezett.

Vegyes rendelkezések3

Záró rendelkezések

8. § E rendelet 1999. június 1. napján lép hatályba.

41. számú melléklet a 4/1999.(III.26.) Kt. sz. rendelethez

A településen keletkezett folyékony kommunális hulladék ártalmatlanító helyre történő elszállítási díja:

a, Lakossági szennyvíz 1.200.-forint/m3+ÁFA

b, Közületi szennyvíz 1.200.-forint/m3+ÁFA

c, Árnyékszék, WC 1.400.-forint/m3+ÁFA

d, állati hígtrágya szippantás 1.400.-forint/m3+ÁFA


1
Módosította: 5/2003.(II.14.) Kt. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2003. 02. 4-től.
2
Módosította: 5/2003.(II.14.) Kt. rendelet 2.§-a. Hatályos: 2003. 02.14-től.
3
Hatályon kívül helyezte: 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdés g) pontja. Hatálytalan 2013. július 1-től.
4
7Módosította az 5/2003. (II. 14.) Kt. számú rendelet.