A szöveg időállapota: 2013.VI.1. - 2013.VI.30.
Időállapot váltás: 2000.IV.1. - 2013.V.31.
2013.VI.1. - 2013.VI.30.
2013.VII.1. - 2013.XII.31.
2014.I.1. -


5/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Az 1995. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község közigazgatási területén a talaj, a felszín alatti vizek védelme és az egészséges emberi környezet kialakításának érdekében Csárdaszállás Község Képviselő-testülete a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére és lerakó helyre történő elszállítására az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása keretében Csárdaszállás Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a települési szilárd kommunális hulladék rendszeres összegyűjtésről és elszállításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodni.

(2) A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Csárdaszállás község egész közigazgatási területére kiterjed.

(3) Csárdaszállás község közigazgatási területén levő ingatlanok valamennyi tulajdonosa (tulajdonosi közössége), kezelője, illetve használója (a továbbiakban: tulajdonos) - természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - az ingatlanán keletkező települési szilárd kommunális hulladék elhelyezéséről a háztartási szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(4) A település szilárd kommunális hulladék előírásnak megfelelő gyűjtéséről a tulajdonos gondoskodik.

Forgalmi meghatározások

2. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából

a.) szolgáltató: a közszolgáltatás végzésére kiírt pályázat nyertese

b.) települési szilárd kommunális hulladékkal összefüggő tevékenység:

c.) kezelés: települési szilárd kommunális hulladék összegyűjtése és kijelölt lerakóhelyre való elszállítása

d.) ártalmatlanítás: települési szilárd kommunális hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen elhelyezése

e.) ártalmatlanító telep: települési szilárd kommunális hulladék leürítésére szolgáló terület, ideértve az itt foglalkoztatott személyek elhelyezésére és kiszolgálására épített létesítmények területét is.

f.) települési szilárd kommunális hulladék: az ingatlanon keletkező és ott kukában gyűjtött, tárolt háztartási szemét és az évente több alkalommal (minimálisan kettő) összegyűjtött egyéb szilárd kommunális hulladék, mely az ingatlanoknál keletkezett, kivéve a veszélyes hulladékokat, állati eredetű trágyát, állati tetemeket, (lombtalanítás)

(2) A nem települési szilárd kommunális hulladéknak minősülő szilárd kommunális hulladék ártalmatlanításáról a jogszabályi előírások betartásával a tulajdonos köteles intézkedni.

3. § Csárdaszállás község közigazgatási területén a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtését, illetve lerakó helyre történő szállítását a pályázati kiírás nyertese végzi, mely munkára a szerződést a polgármester köti meg.

Szilárd kommunális hulladék kezelése

4. § (1) A keletkezett települési szilárd hulladékot (kommunális) a pályázati kiírás nyertese az általa kiválasztott szemétlerakó telepen helyezi el.

(2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltató között - a PTK. közüzemi szerződésre vonatkozó szabályok szerint - szerződéses jogviszony jön létre. ( PTK. 387, 388. §).

5. § 1(1) A települési szilárd kommunális hulladék tulajdonosa az önkormányzat tulajdonát képező, de a tulajdonos használatára bocsátott gyűjtőedényzetben a kommunális szilárd hulladékot összegyűjti, majd azt a megadott időpontban a közterületre kihelyezi, melyet a szolgáltatást végző a szerződésben foglaltaknak megfelelően meghatározott gyakorisággal üríti és szállítja a lerakóhelyre.

(2) A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni (írásban vagy személyesen vagy telefonon) s közölni a teljesítés új időpontját.

6. § 2(1) A települési szilárd kommunális hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező szolgáltatásért a Csárdaszállás Község Önkormányzata számla alapján köteles a díjat megfizetni.

(2) A díjfizetés a szolgáltatóval megkötött szerződésben foglaltaknak megfelelően esedékes készpénzfizetési számla ellenében.

3(3) A közszolgáltatás térítési díját a szolgáltató határozza meg minden év március 31. napjáig.

4(4) A közszolgáltatás térítési díjában történő változásról az Önkormányzat hirdetés útján értesíti a lakosokat.

(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével
kapcsolatosan az Önkormányzat a szolgáltatónál, illetve megbízottjánál kifogást
emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

(6) A szolgáltató köteles kártérítést fizetni, ha a tulajdonos ingatlanán a szolgáltatás
végzése közben kárt okozott.

(7) A szolgáltató köteles a szolgáltatás során okozott (keletkezett) szennyeződés
megszüntetéséről gondoskodni.

(8) A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését ha:

a.) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését,

b.) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,

c.) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,

d.) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés,

e.) a település szilárd kommunális hulladék veszélyes anyaggal szennyezett.

Vegyes rendelkezések.

7. §5 Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság meg megfizetésére kötelezhető az aki:

a) a települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást szabályszerű módon nem veszi igénybe,

b) a települési szilárd kommunális hulladékot közterületre vagy más ingatlanára helyezi ki,

c) települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez, vagy azt jogszabályellenesen végzi.

(2) A tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítókkal szembeni eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet 2000. április 1. napján lép hatályba.

661. számú melléklet az 5/2000. (III. 31.) Kt. sz. rendelethez


1
Módosította:11/2007. (XII. 20.) Kt. sz. rendelet 1. §-a
2
Módosította: 4/2003. (II. 14.) Kt. sz. rendelet 1. § (1) bekezdése
3
Módosította: 4/2003. (II. 14.) Kt. sz. rendelet 1.§ (2) bekezdése. Utóbb módosította a 12/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. június 1-től.
4
Módosította: 4/2003. (II. 14.) Kt. sz. rendelet 1. § (3) bekezdése
5
8Módosította az 5/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
6
6Módosította a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályon kívül helyezte: 12/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. június 1-től.