A szöveg időállapota: 2013.VII.1. - 2013.XII.31.
Időállapot váltás: 2000.IV.1. - 2013.V.31.
2013.VI.1. - 2013.VI.30.
2013.VII.1. - 2013.XII.31.
2014.I.1. -


5/2000. (III. 31.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Az 1995. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község közigazgatási területén a talaj, a felszín alatti vizek védelme és az egészséges emberi környezet kialakításának érdekében Csárdaszállás Község Képviselő-testülete a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére és lerakó helyre történő elszállítására az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása keretében Csárdaszállás Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a települési szilárd kommunális hulladék rendszeres összegyűjtésről és elszállításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodni.

(2) A települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Csárdaszállás község egész közigazgatási területére kiterjed.

(3) Csárdaszállás község közigazgatási területén levő ingatlanok valamennyi tulajdonosa (tulajdonosi közössége), kezelője, illetve használója (a továbbiakban: tulajdonos) - természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - az ingatlanán keletkező települési szilárd kommunális hulladék elhelyezéséről a háztartási szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(4) A település szilárd kommunális hulladék előírásnak megfelelő gyűjtéséről a tulajdonos gondoskodik.

Forgalmi meghatározások

2. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából

a.) szolgáltató: a közszolgáltatás végzésére kiírt pályázat nyertese

b.) települési szilárd kommunális hulladékkal összefüggő tevékenység:

c.) kezelés: települési szilárd kommunális hulladék összegyűjtése és kijelölt lerakóhelyre való elszállítása

d.) ártalmatlanítás: települési szilárd kommunális hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen elhelyezése

e.) ártalmatlanító telep: települési szilárd kommunális hulladék leürítésére szolgáló terület, ideértve az itt foglalkoztatott személyek elhelyezésére és kiszolgálására épített létesítmények területét is.

f.) települési szilárd kommunális hulladék: az ingatlanon keletkező és ott kukában gyűjtött, tárolt háztartási szemét és az évente több alkalommal (minimálisan kettő) összegyűjtött egyéb szilárd kommunális hulladék, mely az ingatlanoknál keletkezett, kivéve a veszélyes hulladékokat, állati eredetű trágyát, állati tetemeket, (lombtalanítás)

(2) A nem települési szilárd kommunális hulladéknak minősülő szilárd kommunális hulladék ártalmatlanításáról a jogszabályi előírások betartásával a tulajdonos köteles intézkedni.

3. § Csárdaszállás község közigazgatási területén a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtését, illetve lerakó helyre történő szállítását a pályázati kiírás nyertese végzi, mely munkára a szerződést a polgármester köti meg.

Szilárd kommunális hulladék kezelése

4. § (1) A keletkezett települési szilárd hulladékot (kommunális) a pályázati kiírás nyertese az általa kiválasztott szemétlerakó telepen helyezi el.

(2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltató között - a PTK. közüzemi szerződésre vonatkozó szabályok szerint - szerződéses jogviszony jön létre. ( PTK. 387, 388. §).

5. § 1(1) A települési szilárd kommunális hulladék tulajdonosa az önkormányzat tulajdonát képező, de a tulajdonos használatára bocsátott gyűjtőedényzetben a kommunális szilárd hulladékot összegyűjti, majd azt a megadott időpontban a közterületre kihelyezi, melyet a szolgáltatást végző a szerződésben foglaltaknak megfelelően meghatározott gyakorisággal üríti és szállítja a lerakóhelyre.

(2) A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni (írásban vagy személyesen vagy telefonon) s közölni a teljesítés új időpontját.

6. § 2(1) A települési szilárd kommunális hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező szolgáltatásért a Csárdaszállás Község Önkormányzata számla alapján köteles a díjat megfizetni.

(2) A díjfizetés a szolgáltatóval megkötött szerződésben foglaltaknak megfelelően esedékes készpénzfizetési számla ellenében.

3(3) A közszolgáltatás térítési díját a szolgáltató határozza meg minden év március 31. napjáig.

4(4) A közszolgáltatás térítési díjában történő változásról az Önkormányzat hirdetés útján értesíti a lakosokat.

(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatosan az Önkormányzat a szolgáltatónál, illetve megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

(6) A szolgáltató köteles kártérítést fizetni, ha a tulajdonos ingatlanán a szolgáltatás végzése közben kárt okozott.

(7) A szolgáltató köteles a szolgáltatás során okozott (keletkezett) szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni.

(8) A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését ha:

a.) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését,

b.) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,

c.) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,

d.) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés,

e.) a település szilárd kommunális hulladék veszélyes anyaggal szennyezett.

Vegyes rendelkezések5

Záró rendelkezések

8. § E rendelet 2000. április 1. napján lép hatályba.

661. számú melléklet az 5/2000.(III.31.) Kt. sz. rendelethez


1
Módosította:11/2007.(XII.20.) Kt. sz. rendelet 1.§-a
2
Módosította: 4/2003.(II.14.) Kt. sz. rendelet 1.§ (1) bekezdése
3
Módosította: 4/2003.(II.14.) Kt. sz. rendelet 1.§ (2) bekezdése. Utóbb módosította a 12/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. június 1-től.
4
Módosította: 4/2003.(II.14.) Kt. sz. rendelet 1.§ (3) bekezdése
5
Hatályon kívül helyezte: 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdés f) pontja. Hatálytalan 2013. július 1-től.
6
6 Módosította a 3/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályon kívül helyezte: 12/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. június 1-től.