A szöveg időállapota: 2019.II.14. -
Időállapot váltás: 2018.II.20. - 2018.V.30.
2018.V.31. - 2018.IX.26.
2018.IX.27. - 2018.XII.19.
2018.XII.20. - 2019.II.13.
2019.II.14. -


2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Csárdaszállás Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegeként 303.507 ezer forintot,

b) kiadási főösszegeként 303.507 ezer forintot

állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzatot 130.588 ezer forint, összegben,

b) a felhalmozási bevételek előirányzatot 100.545 ezer forint, összegben,

c) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 12.937 ezer forint összegben,

d) finanszírozási bevétel-fejlesztési célú előirányzatot 59.437 ezer forint összegben

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 135.935 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 51.659 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.095 ezer forint,

c) dologi kiadás 51.033 ezer forint,

d) működési célú támogatás értékű kiadás 7.781 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 800 ezer forint,

f) a működési célú tartalék 15.082 ezer forint,

g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.485 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1)4 Az önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 167.117 ezer Ft.

(2)5 Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadás 131.443 ezer forint összeget,

b) beruházási kiadás 2.200 ezer forint összeget,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 33.474 ezer forint összeget határoz meg.

(3)6 Az önkormányzat a finanszírozási kiadás összegét 455 ezer forintban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 7. melléklet részletezi feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2018. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2018-2021. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2018. évi adósságvállalásának felső határát a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat a főállású polgármester részére és közalkalmazottak részére 2018. évre bruttó 200.000 Ft/fő/év cafetéria keretet biztosít.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 8 275 11 197
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 61 291 74 423
3 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 124 124
4 Közhatalmi bevételek 29 960 36 879
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 321 7 965
6 Működési bevétel összesen 106 971 130 588
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 100 000
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 280 545
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 280 100 545
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 655 12 937
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 59 437 59 437
14 Tárgyévi bevételek összesen 179 343 303 507
15 Személyi juttatás 47 786 51 659
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 863 7 095
17 Dologi kiadás 48 460 51 033
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 519 7 781
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
20 Működési célú tartalék 5 835 15 082
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 485
22 Működési kiadás összesen 119 333 135 935
23 Felújítás 7 067 131 443
24 Beruházás 21 850 2 200
25 Egyéb felhalmozási kiadás 30 800 33 474
26 Felhalmozási kiadás összesen 59 717 167 117
27 Finanszírozási kiadások 293 455
28 Tárgyévi kiadás összesen 179 343 303 507

2. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8

Csárdaszállás Községi Önkormányzat bevételi forrásai 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 8 275 11 197
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 61 291 74 423
3 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 124 124
4 Közhatalmi bevételek 29 960 36 879
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 321 7 965
6 Működési bevétel összesen 106 971 130 588
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 100 000
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 280 545
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 280 100 545
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 655 12 937
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 59 437 59 437
14 Tárgyévi bevételek összesen 179 343 303 507

3. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat
1 Bérleti díj 2 700 4 357
2 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2 200 2 283
3 Egyéb bevétel Mezőgazdasági termék értékesítés 1 575 2 133
4 Étkezés ellátási díj bevétel 446 446
5 Államháztartáson kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 250 283
6 Kamatbevétel 100 100
7 Járdalap értékesítés 0 112
8 Kiszámlázott értékesítés és szolgáltatás általános forgalmi adója 1 004 1 483
9 Saját bevétel összesen: 8 275 11 197
10 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 25048 25048
11 Rendszeres segélyre átvett pénz 0 0
12 Mezőőri szolgálat átvett pénz 1 080 1 080
13 Közcélú munkavégzők támogatása 33 623 45 572
14 Egyéb átvett pénzeszköz 1 540 2 723
15 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 61 291 74 423
16 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 0 0
17 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
18 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 80 80
19 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 44 44
20 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 124 124
21 Közhatalmi bevételek
22 Iparűzési adó 22 000 28 774
23 Építményadó 3 500 3 500
24 Magánszemélyek kommunális adója 660 660
25 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100
26 Gépjármű adó 1 500 1 645
27 Különféle bírságok 0 0
28 Mezőőri járulék bevétele 2 200 2 200
29 Közhatalmi bevételek összesen 29 960 36 879
30 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
31 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
32 Zöldterület gazdálkodás támogatása 1572 1 572
33 Közvilágítás támogatása 2528 2 528
34 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
35 Közutak fenntartásának támogatása 1235 1 235
36 Beszámítás összege -7881 -7 881
37 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3500 3 500
38 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1293 1 293
39 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
40 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0
41 Falugondnoki szolgáltatás 3100 3 100
42 Kulturális feladatok támogatása 1800 1 800
43 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 74 74
44 Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás 0 372
45 Települési önkormányzatok szociális feladat ágazati pótlék 0 272
46 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 7 321 7 965
47 Működési bevétel összesen 106 971 130 588
48 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
49 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
50 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
51 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
52 Koncesszióból származó bevételek 0 0
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
54 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 100000
55 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
56 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen 0 100 000
57 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 0
58 Lakáskölcsön visszafizetés 280 545
59 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 280 545
60 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
61 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
62 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
63 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
64 Felhalmozási bevételek összesen 280 100 545

4. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10

Csárdaszállás Községi Önkormányzat kiadásai 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat
1 Személyi juttatás 47 786 51 659
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 863 7 095
3 Dologi kiadás 48 460 51 033
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 519 7 781
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
6 Működési célú tartalék 5 835 15 082
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 485
8 Működési kiadás összesen 119 333 135 935
9 Felújítás 7 067 131 443
10 Beruházás 21 850 2 200
11 Egyéb felhalmozási kiadás 30 800 33 474
12 Felhalmozási kiadás összesen 59 717 167 117
13 Finanszírozási kiadások 293 455
14 Tárgyévi kiadás összesen 179 343 303 507

5. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat
1 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 2 425 2 425
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 2 425 2 425
10 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 1 235 1 235
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 1 235 1 235
19 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás)
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 1 572 1 572
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 1 572 1 572
28 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
29 Személyi juttatás 6 444 6 444
30 Munkaadókat terhelő járulék 1 435 1 435
31 Dologi kiadás 2 000 1 804
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 135 7 135
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 17 014 16 818
37 013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 729 1 177
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 729 1 177
46 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
47 Személyi juttatás 29 821 29 821
48 Munkaadókat terhelő járulék 2 934 2 934
49 Dologi kiadás 7 038 7 038
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 39 793 39 793
55 064010 Közvilágítás
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 2 528 2 528
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 2 528 2 528
64 066020 Községgazdálkodás
65 Személyi juttatás 0 621
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 122
67 Dologi kiadás 6 716 6 253
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 5 835 15 082
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 12 551 22 078
73 045120 Útépítés
74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 0 4 533
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 4 533
82 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 100 100
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 100 100
91 031030 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőr szolgálat)
92 Személyi juttatás 2983 2983
93 Munkaadókat terhelő járulék 608 608
94 Dologi kiadás 200 200
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 3 791 3 791
100 091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 163 163
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 163 163
109 096015 Gyermekétkeztetés
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 2 285 2 285
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 2 285 2 285
118 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 0 372
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070
126 Működési kiadás összesen 2 070 2 442
127 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 600 884
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 600 884
136 82092 Közművelődés hagyományos kulturális értékek gondozása
137 Személyi juttatás 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
139 Dologi kiadás 0 329
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 0 329
145 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása
146 Személyi juttatás 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148 Dologi kiadás 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 415
153 Működési kiadás összesen 0 415
154 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
155 Személyi juttatás 5 280 7 676
156 Munkaadókat terhelő járulék 1 241 1 267
157 Dologi kiadás 18 527 16 105
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 25 048 25 048
163 107055 Falugondnoki szolgáltatás
164 Személyi juttatás 2 524 2 524
165 Munkaadókat terhelő járulék 573 573
166 Dologi kiadás 771 771
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 3 868 3 868
172 084031 Civil szervezetek működési támogatása
173 Személyi juttatás 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
175 Dologi kiadás 0 0
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 800 800
181 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
182 Személyi juttatás 734 1 590
183 Munkaadókat terhelő járulék 72 156
184 Dologi kiadás 0 0
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 806 1 746
190 082044 Könyvtári szolgáltatások
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 1 200 896
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 1 200 896
199 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 471 463
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 471 463
208 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 0 0
209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 188 188
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 188 188
217 104043 Család és gyermekjóléti központ 0 0
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 0 0
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 33 33
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 33 33
226 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 63 63
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 63 63
235 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
236 Személyi juttatás 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238 Dologi kiadás 0 0
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 262
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243 Működési kiadás összesen 0 262
244 Összesen:
245 Személyi juttatás 47 786 51 659
246 Munkaadókat terhelő járulék 6 863 7 095
247 Dologi kiadás 48 460 51 033
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 519 7 781
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800
250 Működési célú tartalék 5 835 15 082
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 485
252 Működési kiadások mindösszesen 119 333 135 935

6. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal csárdaszállási kirendeltségének 2018. évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2017. terv 2018. terv
1 Bevételek
2 Közös hivatal működésének támogatása 5 084 5 038
3 Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Csárdaszállás részéről 6 023 5 926
4 Bevételek összesen 11 107 10 964
5 Kiadások
6 Személyi juttatás 8 016 8 058
7 Munkaadókat terhelő járulék 1 791 1 606
8 Dologi kiadás 1 300 1 300
9 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
10 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
11 Működési célú tartalék 0 0
12 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
13 Működési kiadás összesen 11 107 10 964

7. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12

Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2018. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok ezer Ft-ban
A B C
megnevezés 2018. évi eredeti előirányzat 2018. évi módosított előirányzat
1 Felújítások
2 Csárdaszállás ivóvíz hálózat rekonstrukciója 2067 2067
3 Járda felújítás 5000 5 000
4 Kisezüsti út felújtás saját erő 0 16 591
5 Kisezüsti út felújítása VP támogatás felhasználása 0 95 776
6 Kisezüsti út felújítása tervezői költségbecslés többlet költség 0 1 000
7 Művelődési Ház fűtési rendszer felújítás 0 11 009
8 Felújítások összesen 2 067 131 443
9 Beruházások
10 Arculati kézikönyv elkészítése 950 950
11 Kisezüsti út építés saját erő 20000 0
12 Közút program kisértékű tárgyi eszköz beszerzés damilfej 200 200
13 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 500 500
14 Tűzfal védelmi szoftver 200 200
15 Közművelődési Házba színpadi lámpa vásárlás 0 154
16 Igazgatás kisértékű tárgyieszköz beszerzés 0 196
17 Beruházások összesen 21 850 2 200
18 Egyéb felhalmozási kiadások
19 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0
20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
21 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
22 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0
23 Első lakáshoz jutók kölcsöne 800 800
24 Felhalmozási célú tartalék pályázati saját erő 30000 32 674
25 Egyéb fejlesztési kiadások összesen 30 800 33 474
26 Finanszírozási kiadások 293 455
27 Finanszírozási kiadások összesen 293 455

8. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Község Önkormányzatának 2018. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen Működési kiadás műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 0 0
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
3 Önkormányzati Hivatal működési Támogatás -igazgatás 0 0 0 0 7135 -7135
4 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 0 0 0 7135 -7135
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 1572 0 0 1572 1572 0
7 Közvilágítás 2528 0 0 2528 2528 0
8 Köztemető 100 0 0 100 100 0
9 Közutak. Fenntartása 1235 0 0 1235 1235 0
10 Beszámítás összege -7881 0 0 -7881 0 -7881
11 Településüzemeltetés összesen -2446 0 0 -2446 5435 -7881
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 3500 0 0 3500 0 3500
13 polgármester, alpolgármester bére 0 0 0 0 7015 -7015
14 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatás 0 100 0 100 2000 -1900
15 mezőőri feladtaok 0 2200 1080 3280 3791 -511
16 települési hulladék kezelés 0 0 242 242 2425 -2183
17 Város és község gazdálkodás 74 250 44 368 6716 -6348
18 Lakóingatlan bérbeadása 0 2200 0 2200 0 2200
19 Nem lakóingatlan bérbeadása 0 3429 0 3429 729 2700
20 vízellátással kapcsolatos közmű fenntartás 0 0 0 0 63 63
21 Óvoda 0 0 0 0 163 -163
22 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 806 806 806 0
23 Közmunka mintaprogram 0 1730 34115 35845 39793 -3948
24 Család és gyermekjóléti központ 0 0 0 0 33 -33
25 Család és gyermekjóléti szolgálat 0 0 0 0 188 -188
26 Esélyegyenlőség megteremtését célzó tevékenységek és programok 0 0 25048 25048 25048 0
27 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 3574 9909 61335 74818 88770 -13952
28 Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 0 0 0
29 Települési támogatás 0 0 80 80 2070 -1990
30 Falugondnoki feladatok 3100 0 0 3100 3868 -768
31 Gyermekétkeztetés 1038 566 0 1604 2285 -681
32 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 255 0 0 255 471 -216
33 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 4393 566 80 5039 8694 -3655
34 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
35 Könyvtári szolgáltatás 1200 0 0 1200 1200 0
36 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés 600 0 0 600 600
37 Kötelező feladat közművelődés összesen 1800 0 0 1800 1800 0
38 Kötelező feladatok összesen 7321 10475 61415 79211 111834 -32623
39 Önként vállalt feladatok 0 0
40 képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0 864 -864
41 Civil szervezetek támogatása 0 0 0 0 800 -800
42 Önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 0 1664 -1664
43 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0
44 Helyi adóbevételek 0 27760 0 27760 0 27760
45 Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 27760 0 27760 0 27760
46 Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 0 0 0 0 0 0
47 Összesen 7321 38235 61415 106971 113498 -6527
48 Működési célú tartalék 0 0 0 0 5835 -5835
49 Működési célú maradvány 0 0 0 12655 0 12655
50 Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 0 0 0 293 -293
51 Működési bevétel és kiadás összesen 7321 38235 61415 119626 119333 0

9. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G H I J K L M N O
Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
1 Bevételek
2 Intézményi működési bevételek 8 275 689 690 689 690 690 689 690 690 689 690 690 689 8 275
3 Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről 61 291 4 582 4 582 10 081 4 582 4 582 4 852 4 582 4 582 4 852 4 582 4 582 4 850 61 291
4 Műk célú átvett pénzeszköz 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 124
5 Közhatalmi bevételek 29 960 150 150 11 730 150 150 150 150 150 11 730 150 150 5 150 29 960
6 Önkorm. Műk. Költségvetési tám. 7 321 904 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 317 7 321
7 Műk. Bevétel összesen 106 971 6 325 6 032 23 110 6 032 6 032 6 301 6 032 6 032 17 881 6 032 6 032 11 130 106 971
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 280 23 23 24 23 23 24 23 23 24 23 23 24 280
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 280 23 23 24 23 23 24 23 23 24 23 23 24 280
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 655 0 0 0 12 655 0 0 0 0 0 0 0 0 12 655
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 59 437 0 0 0 59 437 0 0 0 0 0 0 0 0 59 437
15 Összes bevétel 179 343 6 348 6 055 23 134 78 147 6 055 6 325 6 055 6 055 17 905 6 055 6 055 84 994 179 343
16 Kiadások
17 Személyi juttatás 47 786 3 982 3 982 3 982 3 982 3 982 3 983 3 982 3 982 3 982 3 982 3 982 3 983 47 786
18 Munkaadókat terhelő járulékok 6 863 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 571 6 863
19 Dologi és egyéb folyó kiadások 48 460 4 038 4 038 4 039 4 038 4 038 4 039 4 038 4 038 4 039 4 038 4 038 4 039 48 460
20 Működési célú támogatás értékű kiadás 7 519 1 209 0 0 0 0 0 3 155 0 0 0 0 3 155 7 519
21 Műk célú pe. átadás államháztartáson kívülre 800 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800
22 Működési célú tartalék 5 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 835 0
23 Ellátottak pénzbeni juttatása 2 070 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 178 2 070
24 Összesen 119 333 9 973 8 764 8 845 8 844 8 844 8 846 11 999 8 844 8 845 8 844 8 844 17 841 119 333
25 Felújítás 7 067 0 0 0 2 067 0 0 0 0 5 000 0 0 0 7 067
26 Beruházás 21 850 750 200 300 200 0 100 0 100 20 000 100 100 0 21 850
27 Egyéb felhalmozási kiadások 30 800 0 0 0 0 400 0 0 0 400 0 0 30 000 30 800
28 Felhalmozási kiadás 59 717 750 200 300 2 267 400 100 0 100 25 400 100 100 0 59 717
29 Finianszírozási kiadások 293 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
30 Összes kiadás 179 343 11 016 8 964 9 145 11 111 9 244 8 946 11 999 8 944 34 245 8 944 8 944 17 841 179 343

10. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018. 2019. 2020. 2021. évi tervezett alakulása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2018. terv 2019. terv 2020. terv 2021. terv
1 Intézményi működési bevétel 8 275 8 275 8275 8275
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 61 291 27 402 27402 27402
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 124 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 29 960 29 960 29960 29960
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 321 6 671 6671 6671
6 Működési bevétel összesen 106 971 72 308 72 308 72 308
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 280 280 280 280
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 280 280 280 280
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 12 655 13 585 18804 24472
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 59 437 10 520 10520 10520
14 Tárgyévi bevételek összesen 179 343 96 693 101 912 107 580
15 Személyi juttatás 47 786 40 250 44275 48702
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 863 4 945 4846 4749
17 Dologi kiadás 48 460 29 933 30831 31755
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 7 519 7 895 8290 8704
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800 800
20 Működési célú tartalék 5 835 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 070 2 070 2070 2070
22 Működési kiadás összesen 119 333 85 893 91 112 96 780
23 Felújítás 7 067 1 200 1200 1200
24 Beruházás 21 850 10 000 10000 10000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 30 800 800 800 800
26 Felhalmozási kiadás összesen 59 717 10 800 10800 10800
27 Finanszírozási kiadások 293 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 179 343 96 693 101 912 107 580

11. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzatának 2018. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
A B C D
Feladat megnevezése 2018. évi nyitó 2018. évi 2018. évi záró
létszám (fő) változás létszám (fő)
1 Közalkalmazotti jogviszony alapján
2 Közterület rendjének fenntartása Mezőőr 1 1
3 Falugondnoki szolgálat 1 1
4 Önkormányzati jogalkotás és ált. ig tevékenység
5 Főállású polgármester 1 1
6 Tiszteletdíjas alpolgármester és képviselők 4 4
7 Munka törvénykönyve alapján
8 közösségszervező és mentor 0 1 1
9 Közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdaság 18 -3 15
10 Közfoglalkoztatási mintaprogram közút 10 -2 8
11 Közfoglalkoztatási mintaprogram belvíz 6 -6 0
12 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 1
13 Létszámkeret összesen 42 -10 32

12. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csárdaszállás Községi Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

Adatok ezer Ft-ban
A B
Megnevezés Összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 27660
2 Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel 4900
3 Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
4 Tárgyieszköz és immat. javak értékesítéséből szárm. bev. 0
5 Bírságok, pótlékok és díjbevételek 100
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 32660
8 Összes saját bevétel 50%-a 16330

Az Önkormányzat 2018. évi hitelfelvételi lehetőségének felső határa 16.330 ezer Ft.


1
Módosította a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. február 14-étől.
2
Módosította a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. február 14-étől.
3
Módosította a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2019. február 14-étől.
4
Módosította a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. február 14-étől.
5
Módosította a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. február 14-étől.
6
Módosította a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. február 14-étől.
7
Módosította a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2019. február 14-étől.
8
Módosította a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2019. február 14-étől.
9
Módosította a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2019. február 14-étől.
10
Módosította a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2019. február 14-étől.
11
Módosította a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2019. február 14-étől.
12
Módosította a 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2019. február 14-étől.