• Vasútállomás

 • Gazdag szántók és ültetvények

 • Közösségi ház

 • Családi házak

 • Társas házak .

 • Református templom

 • Játszótér.

 • Pihenés és kikapcsolódás.

 • A csárdaszállási réteken.

ÁRVERÉSI KIÍRÁS

Csárdaszállás Községi Önkormányzata

 a Csárdaszállás, Csárda út 7-9. szám (52/3 hrsz.) alatt lévő ingatlanból tulajdonrész értékesítésre nyílt árverést hirdet

 

 

Az árverést kiíró megnevezése és székhelye: 

Csárdaszállás Községi Önkormányzata 

Cím: 5621Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 

Telefon: +36-66/426-066 

Képviseli: Nagy Zsolt Sándorné polgármester 

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az árverés célja: Csárdaszállás Községi Önkormányzata Képviselő–testülete által kijelölt tulajdoni hányad értékesítése egyfordulós nyilvános árverésen. 

 

Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.

 

Az árverés kiírása, meghirdetése

 

A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés és annak mellékletként használati megállapodás.

 

Az árverésen részt vehet:

 1. Az árverésen ajánlatot tehet.

 

1.1. Természetes személy.

1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.

1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan tulajdonjogát megszerezheti. 

1.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került. 

 

 1. A szükséges igazolások.

 

2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása.

2.2. Az árverésen résztvevő szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.  

2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.

2.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe helyezésre került. 

2.5. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.

2.6. Amennyiben az árverésen résztvevő nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.

2.7. Az árverésen résztvevőnek igazolnia kell, hogy Csárdaszállás Községi Önkormányzat, valamint annak helyi adóhatósága felé nincs lejárt tartozása.

 

 1. Kikiáltási ár, induló licit,licitlépcső, az ingatlan adatai, és egyéb

 

1.1

Az ingatlan helye:

Csárdaszállás, Csárda út 7-9.

Helyrajzi szám:

52/3

Terület nagysága:

3568 m2

Tulajdoni hányad:

1/1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat

Jellege:

Kivett    

Művelési ága:

Lakóház, udvar, gazdasági épület

Bejegyzett jogok, terhek:

Vezetékjog és Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog a mellékelt tulajdoni lap szerint

Építmények:

Használaton kívüli iskolaépület, amely magába foglal egy szolgálati lakást, 2 db szociális bérlakás. Az épület és telek alaprajza a kiírás mellékletét képezi.

Az értékesítésre kijelölt tulajdoni hányad:

2/5-öd

Az osztatlan közös tulajdon 2/5-öd tulajdoni hányadrészre kötendő használati megállapodás:

A használati jog megállapodás alapján az iskolaépületre kerül megkötésre. Az épület hasznos alapterülete 213 m2, amely 13 helyiségből áll.

Az ingatlan helyi építési szabályozás szerinti besorolása:

„Gksz1” jelű övezet.

(1) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, a Szabályozási terven Gksz jellel szabályozott területfelhasználási egység, mely elsősorban nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek lehelyezésére szolgál.

(2) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen az OTÉK 19.§ (2) bekezdésben felsoroltak közül önálló épületként elhelyezhető:

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület;

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb kétlakásos lakóépület;

c) igazgatási, egyéb irodaépület;

d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

(3) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen az OTÉK 19.§ (3) bekezdésében felsorolt kivételesen elhelyezhető épületek közül, az érdekelt szakhatóságok hozzájárulása esetén elhelyezhető:

a) egyéb közösségi, szórakoztató épület;

b) üzemanyagtöltő állomás;

c) sportépítmény.

(4) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen kivételesen sem helyezhető el:

a) parkolóház.

(5) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni:

(6) Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be, a szabályozás 5.§-a figyelembevételével. A külterületen lévő Gksz övezet telkei részleges közművesítettség esetén is beépíthetők.

(7) Az építési övezet területén több fő funkciójú épület is építhető.

(8) Gazdasági épület építése esetén, ha az alkalmazott technológia nagyobb építmény magasságot követel meg az építési övezetben előírt legnagyobb megengedhető építménymagasság legfeljebb 3 méterrel túlléphető.

(9) Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen épület csak a telekhatártól 5 m-re helyezhető el.

(10) A Gksz3jelű övezetben a minimális zöldfelületi mértéken belül — a szabályozási terven jelölt helyen — a telekhatárok mentén min. 5 m-es sávban többszintű növényzet (gyep-,fa- és cserjeszint) telepítése kötelező.

(11) A Gksz 1 jelű övezetben a meglévő lakóépületek az övezet paramétereinek betartásával felújíthatók, bővíthetők, újjáépíthetők.

 

 

A tulajdoni hányad

kikiáltási ára (Ft)

1.400.000

Licitlépcső, (Ft)

10 000

 

 

 1. Az árverés

 

2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási telephelye (Csárdaszállás, Petőfiutca 17.)

2.2 Ideje: 2021. október19. 1000 óra.

 

 1. Árverési biztosíték

 

3.1  A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2021. október19-én 9 óráig - el kell indítani a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 53200053-11048699 számlára, és annak bizonylat másolatát az árverésen be kell mutatni.

3.2  Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.

 

 1. Szerződéskötés feltételei

 

4.1 Az adásvétel létrejöttének feltétele az iskolaépületre megkötött használati megállapodás, amely az adásvételi szerződés mellékletét képezi.

4.2 Az árverés nyertese a kiértesítés kézhezvételét követően 30 napon belül szerződést köt. 

4.3 Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.

4.4. A használati megállapodás és az adásvétellel kapcsolatos eljárás kezdeményezése, lefolytatása a nyertes vevő kötelezettsége, továbbá a felmerülő összes költség Őt terheli. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.

 

 1. A szerződéskötés egyéb feltételei

 

5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.

5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha

 1. a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
 2. b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá
 3. c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.

 

 1. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város és Csárdaszállás Községi Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu, www.csardaszallas.hu) illetve a Közös Önkormányzati Hivatal, Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám továbbá a Csárdaszállás, Petőfi utca 17. szám alatt lévő hivatali épületek hirdetőtábláján.

 

 1.   Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800és 1400 között.

 

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő – testülete 

Impresszum

Kiadó Kiadásért felelős Szerkesztő
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás Petőfi u. 17.

Nagy Zsolt Sándorné polgármester
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Török Zoltán rendszergazda
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.